Zendingscommissie (wijk 1 )

Wijkgemeente 1 heeft besloten om zich ter voortgang van het zendingswerk te laten bijstaan door een commissie. Deze commissie ook wel Zendingscommissie genoemd, werkt in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad, en is belast met de verwerkelijking van de zendingsopdracht van de gemeente. Op dit moment zijn er diverse vacatures.

Naast deze commissieleden is er ook nog een collectantengroep actief van circa 25 gemeenteleden.

Taakstelling:

  • bewustwording van de gemeente aangaande haar zendingsopdracht;
  • het verwerven van financiële middelen ten bate van het wereldwijde, landelijke en plaatselijke zendingswerk, waaronder ook vallen de landelijke acties van de GZB
  • het individueel ondersteunen van zelf gekozen projecten;
  • het bijwonen van de classicale vergaderingen betreffende de zending;
  • het voorbereiden en organiseren van een zendingsdienst.

Matthéüs 28: 18-20
18. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
20. en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Steun voor de zending
Zoals steeds terugkerend is voor het werk gebed en geld nodig. Met uw bijdrage kan men helpen waar geen helpers zijn. U kunt het werk steunen door een gift over te maken op rekeningnummer: NL39 RABO 0368757366 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem

Contactpersoon: Thijs Vos (0183-503228 / thijs.vos53@gmail.com)