Liturgie 14 april Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op april 12, 2024 door CM

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 14 april met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 24: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 434: 1, 3, 5 Lof zij de Heer

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Zingen: ELB 217 U maakt ons één

Gebed

Kindermoment groep 7/8, kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 15: 1 – 21 

Zingen: Psalm 87: 1, 2

Schriftlezing: Handelingen 15: 22 – 33

Zingen: Psalm 87: 3, 4

Preek

Zingen: ELB 203 Genade zo oneindig groot

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst & collecte-moment

Zingen: ELB 194 Er is een stad voor vriend en vreemde

Zegen


Liturgie 14 april Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op april 11, 2024 door CM

Liturgie voor D.V. zondagavond 14 april dit is een jeugddienst voorganger Arie de Rover thema van deze dienst Talenten. Muziek wordt begeleid door: Rise Up.

Lied voor de dienst: Reckless love
Welkomstwoord
Intochtslied: Thuis sela
Stilgebed
Aanvangswoord en groet
Samenzang: Opwekking 873 duizend halleluja’s
Gebed om opening van het woord
Samenzang: Our god is greater – Chris Tomlin
Schriftlezing
Overdenking: 1 Petrus 4 7-11
Samenzang: Opwekking 855 U geeft rust
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 Ik geloof in God de vader
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Samenzang: Opwekking 684 adembenemend
Zegen
Lied na de dienst: Ever Day – Hillsong


Liturgie 7 april Dorpskerk 18.00u

Geplaatst op april 5, 2024 door CM

Liturgie voor de leerdienst van D.V. zondagavond 7 april met ds. H.Poot uit Oosternieland.

Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen: ELB 381
Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 119
Gebed om de Opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21: 1-17
Zingen: Gezang 170:1 en 5
Prediking
Zingen: Psalm 87:1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Gezang 170:6
Zegen


Liturgie 7 april Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op april 3, 2024 door CM

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 7 april met ds. L. van Wingerden uit s-Hertogenbosch.

Zingen:Taizéliederen: -Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
– Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord my soul)
Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111 : 1, 2 en 6 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
Lezing Tien Woorden
Zingen: Psalm 119 : 6 en 7 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
Gebed bij de opening van de H. Schrift
Kinderen gaan naar kindernevendienst (>roeping Samuel)Aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars
1e Schriftlezing: Johannes 20 : 19-31 – 2e Schriftlezing: 1 Johannes 5 : 1-6
Zingen: Gezang 82 : 1 t/m 5 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
Uitleg en verkondiging
Zingen: Gezang 218 : 1, 2, 7 en 8 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Kinderen komen terug uit kindernevendienst
Collecten
Zingen: – Taizéliederen: – Jezus U bent het licht in ons leven
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
– Alle volken looft de Heer (Laudate omnes gentes)
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum.

Verblijdt U alle volken,
verblijdt U in de Heer.
Verblijdt U alle volken
en looft God altijd weer.

Heenzending en zegen


Liturgie 31 maart Biesboschkerk 18.00u

Geplaatst op maart 29, 2024 door CM

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Paasdag D.V. 31 maart met ds. H. J. van Kapel.

Psalm 42: 1, 7 Evenals een moede hinde
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gezang 328 Here Jezus, om uw woord
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1-11
Psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming
Verkondiging
Gezang 220: 1, 9 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan
Geloofsbelijdenis
Gezang 221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Avondgebed
Gezang 438 Heer geef mij vleugels dat ik reis
Zegen


Liturgie 31 maart Dorpskerk 10.00u

Geplaatst op maart 27, 2024 door CM

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Paasdag D.V. 31 maart met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Gospel Unlimited onder leiding van Marcel van der Poel.

Vooraf aan de dienst, om 10:00u Samenzang: Gezang 215 Christus, onze Heer verrees
Afkondigingen
Gedicht en aansteken van de nieuwe paaskaars
Stil gebed
Samenzang: Psalm 150: 1, 2
Votum en groet
Het koor zingt: It’s a good day to praise Him, en: Alive forever Amen
Leefregel: Rom. 13: 8 – 12 (NBV21)
Samenzang: ELB 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: ‘Met vallen en opstaan’
Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18 (NBV21)
Het koor zingt: Hallelujah He is risen en: Vader ons hart is vol van U
Preek
Samenzang: ELB 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
We herdenken Jesse Pruissen
Samenzang (staande): Gezang 217: 1, 4 Jezus leeft en ik met Hem
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader
Collectemoment
Het koor zingt: Daarom wil ik U danken, en: Crown Him with many crowns
Zegen; beantwoord met een gesproken amen.
Samenzang: ELB 132 U zij de glorie
 


Liturgie Goede Vrijdag Dorpskerk 19.30u

Geplaatst op door CM

Liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag D.V. 29 maart met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 22: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 178: 1, 2 Jezus om uw lijden groot

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 27: 11 – 26

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 3, 4

Schriftlezing: Matteüs 27: 27 – 37

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 5, 6

Schriftlezing: Matteüs 27: 38 – 50

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 7, 8

Overdenking

Zingen: Gezang 178: 9, 10

Gebed

Zingen: Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Zegen; beantwoord met een gesproken amen.

De ouderling van dienst dooft de paaskaars


Liturgie Witte Donderdag Biesboschkerk 19.30u

Geplaatst op door CM

Liturgie voor de dienst op Witte Donderdag D.V. 28 maart met ds. G .R.G. van der Neut in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Zingen: Psalm 116: 1, 2, 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 172: 1, 2 Een mens te zijn op aarde.

Gebed

Schriftlezing: Lukas 22: 7 – 23

Zingen: Gezang 177: 1, 2, Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

Schriftlezing: Johannes 13: 1 – 15

Zingen: Gezang 177: 6

Overdenking

Zingen: ELB 118: 1, 2 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Avondmaal: lezen formulier + gebed

Zingen: Gezang 173: 1, 2 Alles wat over ons geschreven is

Viering heilig avondmaal

Zingen: Gezang 173: 3, 4, 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: ELB 118: 4 Wij willen worden als Hij

Zegen


Liturgie 24 maart Biesboschkerk 10.00u

Geplaatst op maart 22, 2024 door CM

Liturgie voor de morgendienst van D.V. 24 maart Palmzondag met ds. G.R.G. van der Neut, organist Jaco van de Werken.

In deze dienst doen belijdenis van het geloof:
Linda Bäcker, Ed den Besten, Esme Cam, Dick Damen, Ewout ’t Hooft, Jasper van ’t Verlaat, Wiebe van der Wiel en Mark van Zanten.

Zingen: Psalm 118: 1, 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 601 (Liedboek 2013) Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gods geboden: Rom.12: 9 – 21 (NBV21)

Zingen: Gezang 293 Wat de toekomst brengen moge

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment – Projectlied

Kinderen naar de kindernevendienst, NB alle groepen komen eerder terug.

Schriftlezingen: Markus 11:1 – 11; Filippenzen 4: 4 – 13 (NBV21)

Zingen: Elb 315 U die mij geschapen hebt (2x)

Preek

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ van Sela

We lezen het belijdenisformulier

(Alle kinderen van de kindernevendienst komen terug in de dienst)

Vragen en ja-woord

Persoonlijke zegening

We zingen de nieuwe belijdende leden toe met Psalm 134:3 (oude berijming)

Overhandiging belijdeniskaarten

Enkele woorden namens de belijdenisgroep – Persoonlijk woord aan de belijdenisgroep

Zingen: Elb 247 In Gods overwinning: 1, 2, 4

We lezen het 1e deel van het avondmaalsformulier

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectes

Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’,  van Sela

Zegen; beantwoord met gesproken amen.Liturgie De Bron 24maart 18.00u

Geplaatst op maart 21, 2024 door CM

Liturgie voor de avonddienst van D.V. 24 maart met ds. A.H. Groen uit Sliedrecht in De Bron (t.o.Dorpskerk)

Psalm 42: 1 en 3
Votum en groet
Psalm 72: 4 en 6
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 23: 33-43 HSV
ELB 181: 1, 3 en 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Preek Lucas 23:42
Gezang 183: 1, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Gezang 217: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
ELB 246 (Ik bouw op U)
Zegen