Biesboschkerk Liturgie 26 mei 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit het Bijbelboek: De Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3, vers 1-10.
In deze eredienst hoopt ‘Op Beroep’ voor te gaan proponent P. van der Schee uit Hoevelaken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm   25: 2  (Voorzang)

Psalm 100: 1, 3, 4

Psalm 119: 9

Psalm   77: 7 ,8

Psalm 118: 7, 10

Psalm    73: 12

Schriftlezing: Jesaja 35: 1-6 en Handelingen 3: 1-10

Tekst: Handelingen 3: 1-10 “Het werk van de Heilige Geest”

Biesboschkerk liturgie 21 apr 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lukas, hoofdstuk 19: 11-27.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. M. van Dalen uit Noorden.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 47: 1

Votum & Groet

Psalm 43: 3 en 4

Geloofsbelijdenis                        

Psalm 119: 23

Gebed

Schriftlezing: Lukas 19: 11-27 

Psalm 26: 3 en 10

Preek tekst Lukas 19: 11-27

                “Verwachtingsvol leven voor God”

Psalm 71: 10 en 14

Dankgebed

Psalm 98: 3 en 4

Zegen

Dorpskerk liturgie 21 apr 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 11: 23 t/m hoofdstuk 12: 3.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. D.J.W. Kok uit Stolwijk.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 86: 5 en 6

Psalm 73: 1 en 13

Psalm 119: 32

Psalm 84: 4 en 6

Psalm 138: 3 en 4

Psalm 89: 8

Schriftlezing: Hebreeën 11: 23 – hfst 12: 3

Wijknieuws wk-15

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-15

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Dorpskerk liturgie 14 apr 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek Kolossenzen, hoofdstuk 3 de verzen 1-4.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. P. Veerman uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 71: 10 en 11
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 110: 1
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 20 – 3: 17
Tekst Kolossenzen 3: 1-4
Collecten
Zingen: Psalm 27: 3, 5, 7
Preek
Zingen:  Psalm 73: 12
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren 3, 7, 10
Zegen

Biesboschkerk liturgie 14 apr 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, vers 7(m)
In deze dienst zal broeder P.J. van der Linden worden bevestigd tot ouderling.
Voorganger is onze pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 111: 2, 3
Votum en groet
Psalm 119: 25, 29
Wet des HEEREN
Psalm 81: 12
Gebed
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
Psalm 145: 2, 3
Prediking vanuit Johannes 21: 7m
Psalm 118: 14
Lezen formulier van bevestigen ouderling
Toezingen door de gemeente: Psalm 134: 3
Gebed
Psalm 95: 2, 3
Zegen 

Verantwoording collectes / giften (wk-15)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag  24 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   1.123,03
via  Appostel app :      €   242,00                   

Donderdag, 24 maart 2024
Collecte in de kerk:    €   180,80
via  Appostel app :      €   173,25                  

Vrijdag, 29 maart 2024
Collecten in de kerk:   €   358,40     
via  Appostel app:       €   173,25

Zondag  31 maart 2024
Collecten in de kerk :  €   1.011,55
via  Appostel app:       €    270,00                   

Maandag, 1 april 2024
Collecte in de kerk:     €   370,56
via  Appostel app :      €     62,50                                    

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collecteren via Appostel)
instandhouding eredienst :    €   596,00
onderhoud gebouwen:          €   567,00

Zondag 24 maart, Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart, zondag 31 maart (Eerste Paasdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) (via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:    €   686,00
nagiften bidstond :    €  425,00

Zondag 24 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   978,57
onderhoud gebouwen:        €   975,77

Witte Donderdag 28 maart en Goede Vrijdag 29 maart (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   354,45
|onderhoud gebouwen:       €   367,45

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €   966,65
onderhoud gebouwen:        €   943,46

Maandag 1 april (Tweede Paasdag) (collectezakken tijdens de dienst)
instandhouding eredienst:   €   176,75
onderhoud gebouwen:        €   193,81

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00.
Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

CvK: Onze financiële situatie (1)

Op 11 januari van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Hierin is aan de gemeente onze financiële situatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben wij de actie kerkbalans 2024 achter ons. Van de ruim 1600 aangeschrevenen heeft 61 procent gereageerd. Wij hopen dat het restant ook haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog hun toezeggingen willen doen. Wij zijn dankbaar met het toegezegde bedrag tot op heden, het geeft ons het vertrouwen dat wij de geraamde toezeggingen misschien zelfs zullen overschrijden. Dat is op zich goed nieuws.

Wij staan onder toezicht van het CCBB, een kerkelijk administratiebureau welke toeziet op ons financieel beleid. Een essentiële eis is een sluitende meerjarenbegroting. In januari lieten wij u reeds een verwacht tekort zien van circa 45.000 euro voor 2025! Op dit moment is de verklaring ‘solvabiliteit’ niet voldoende om twee volledige predikantsplaatsen te houden. Dit vanwege de prognoses die, in de ogen van het CCBB, onvoldoende financieel draagvlak en ontwikkeling laten zien. Voor wijk 2, die vacant is, hebben wij wel een instemming voor de komende 5 jaar, maar voor 30 procent geldt dat voor bepaalde tijd. Mocht wijk 1 vacant worden, hetgeen we niet hopen noch verwachten, zal hetzelfde gelden. Wij kunnen dus niet gewoon doorgaan op de wijze zoals wij hebben gedaan. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

In de afgelopen 15 maanden hebben wij kritisch gekeken naar onze gebouwen. De gebouwen die wij bezitten zijn kostbaar. In energie en niet in het minst in onderhoud. Op een aantal punten is er ook sprake van achterstallig onderhoud, vooral bij de Dorpskerk.

Ook zijn wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de gebouwen kunnen verduurzamen. Ook dat gaat niet kosteloos. Zeer ingrijpende maatregelen, waaronder zelfs het afstoten van de Dorpskerk, zijn onderzocht.

Inmiddels is alles in kaart gebracht, een gebouwenvisie opgesteld en wil het College zijn bevindingen en overwegingen met u delen in een te houden gemeenteavond  D.V. 29 mei. Hierin zullen wij het financieel beleid toelichten en uiteraard u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Wilt u alstublieft 29 mei in uw agenda noteren? Deze avond willen wij houden in de Biesboschkerk? Middels andere media en afkondigingen willen wij u hier later nog aan herinneren.

Het college van Kerkrentmeesters

Biesboschkerk liturgie 7 apr 18u

D.V. zondagavond is de tekst voor de prediking uit het laatste Bijbelboek Openbaring.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee J.C. Breugem uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 16 :6

Votum en groet

Psalm 118: 7 en 8

Geloofsbelijdenis

Psalm 145: 2

Gebed en woord: Openbaring 1: 9-20

Psalm 21: 4, 5 en 13

Verkondiging

Psalm 138: 3 en 4

Dankgebed

Psalm 68: 10

Wegzending en zegen