Adoptiekinderen

Adoptiekinderen

De diaconie sponsort twee adoptiekinderen: uit Burkina Faso en Guatemala.

De namen en overige informatie van de kinderen zijn (het meisje en de jongen) zijn:

  • Madina Ouedraogo, geboortedatum 14 september 2014 (registratienummer 761261535
  • Bryan Allesandro Salazar Baraona, geboortedatum 20 mei 2013 (registratienummer 621091577)


Andere informatie

Madina Ouedraogo:

Land

Burkina Faso is een land in Afrika en is ongeveer zeven keer groter dan Nederland.

De naam ‘Burkina Faso’ betekent: het land van de oprechte mensen. De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, maar het land heeft vaak te kampen met ernstige droogte. Zo’n 45 % van de inwoners leeft onder de armoedegrens van $ 1,90 per dag. 42% van de kinderen werkt; ze plukken katoen, of werken in de mijnindustrie, maar ook seksuele uitbuiting is een groot probleem in Burkina Faso.

Burkina Faso heeft een groot tekort aan goed geschoolde leerkrachten, want het schoolbudget is vaak niet toereikend om te investeren in scholing en lesmateriaal.

Woorden Daad werkt via het International Network of Christian Education (INCE) op landelijk niveau aan onderwijsverbetering.

Ongeveer 60% van de bevolking is moslim. Christenen zijn in de minderheid.

De school van Madina heet: Primary School Baraka Bobo.

Bryan Allesandro Salazar Baraona:

Land
Guatemala is een land in Midden-Amerika met als buurlanden Honduras en El Salvador.
Het land is drie keer zo groot als Nederland.
De hoofdstad Guatemala-City heeft enorme krottenwijken.
De economie in Guatemala bloeit, maar de kloof tussen rijk en arm groeit onrustbarend.
De armoede is een bron van toenemende spanningen.

Uitvoering van het programma
Woord en Daad sponsort sinds eind ’70 verschillende kinderopvangcentra en scholen in Guatemala.
De hulp in Guatemala kwam op gang na de aardbeving in 1976.
Woord en Daad werkt via AMG-Guatemala, een christelijke organisatie.
De nadruk ligt op christelijk onderwijs, medische zorg, kleding/schoenen en voedselprogramma’s.

Nadere informatie
Mocht u/jij nog meer gegevens, indien aanwezig, wensen, laat het weten via mail: diaconie@hervormdgemeentewerkendam.nl