Abonnement Kerkklanken 2023

Geplaatst op mei 8, 2023 door IH

De abonnees hebben de eerste nummers van Kerkklanken dit jaar al ontvangen. Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2023 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief die u krijgt of via de e-mail. We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan. De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.


!! inkomsten Kerkrentmeesters !!

Geplaatst op door IH

Namens de Algemene Kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters in haar presentatie op 19 januari 2023 in de Dorpskerk toelichting gegeven op de financiële situatie van onze gemeente. Deze was, zoals u heeft vernomen, onvoldoende om ongewijzigd verder te gaan en daarom kan ons kerkbestuur er niet zomaar ervan uitgaan dat alles niet zo’n vaart loopt. De presentatie van de financiële situatie en de oproep bij de Actie Kerkbalans 2023 hebben geleid tot een hogere toezegging waardoor de eerste financiële noden verminderd zijn. Wij worden echter door het CCBB gemonitord op de lange termijn, met name omdat onze prognoses onvoldoende waren. De inkomsten op lange termijn moeten geborgd zijn om de toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het toegezegde bedrag mag dan ook als een positief signaal worden gezien, waarvoor we u dankbaar zijn.

Over de kosten is het College van Kerkrentmeesters vervolgens een onderzoek gestart op welke wijze wij kunnen besparen waarbij de prediking en gemeenteleven gewaarborgd blijven. De sterk toegenomen energiekosten geven ons zorgen maar we hopen dat deze op termijn minder zullen worden. De hoge kosten voor onderhoud van gebouwen verdienen ook onze aandacht omdat hier voor de langere termijn naar gekeken moet worden. Gebouwen moeten comfort bieden, veilig- en duurzaam zijn. Vanuit deze oogpunten vallen de hoge kosten van de Dorpskerk op. Allerlei mogelijke opties zijn en/of worden onderzocht.

Het College zal het komende half jaar dit onderzoek voortzetten en haar conclusies en adviezen voorleggen aan de beide wijkkerkenraden en vervolgens aan de Algemene Kerkenraad. Daarna hopen wij u nader te berichten.


40 jaar organist!

Geplaatst op januari 10, 2023 door IH

40-jarig jubileum Aldert van Hoornaar

Zondag 1 januari was het in meerdere opzichten een speciale zondag. Niet alleen was het nieuwjaarsdag, vanaf deze plaats wenst het college van kerkrentmeesters u allen een gezegend nieuw jaar toe, maar in het bijzonder voor onze vaste organist Aldert van Hoornaar was het een speciale dag. 40 jaar geleden, nieuwjaarsdag 1983, begeleidde hij voor het eerst een dienst in onze hervormde gemeente van Werkendam.
Als kerkrentmeesters, kerkenraden en gemeente zijn wij dankbaar dat hij zoveel jaren muzikale leiding heeft kunnen en mogen geven aan onze gemeente. In beide diensten is hier aandacht aan gegeven, zijn de felicitaties overgebracht en is de dankbaarheid uitgesproken.
In het late voorjaar hopen wij een mooie avond te organiseren waarbij we aan dit jubileum verder aandacht hopen te kunnen geven.


CvK: Begroting 2023

Geplaatst op december 20, 2022 door IH

Op 24 november is op de vergadering van de algemene kerkenraad de begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters besproken. Deze begroting ligt ter inzage dinsdag 10 januari, woensdag 11 januari en donderdag 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27. Indien u de begroting wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact met hem op te nemen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54. 


Actie Kerkbalans 2022 en 2023

Geplaatst op november 28, 2022 door IH

Actie Kerkbalans 2022:

Een aantal toezeggingen voor Kerkbalans 2022 worden nog gemist. Daarom willen we in de eerste plaats een oproep doen aan de gemeenteleden om na te gaan of u uw toezegging al hebt overgemaakt. Zo niet, dan vragen we u, als uw financiële situatie het toelaat, om het door u toegezegde bedrag alsnog over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (onder vermelding van VB2022)

Actie Kerkbalans 2023. Thema ‘Geef voor de kerk van morgen’:

Als college van kerkrentmeesters zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2023. Deze zal in de week van 14 januari 2023 van start gaan. Door de stijgende prijzen maakt het college zich grote zorgen of er de komende jaren wel voldoende inkomsten ontvangen worden. Op basis van het eerdere geefpatroon laat de meerjarenraming namelijk een negatieve balans zien.

Als gemeente kunnen we ons ook zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen we gemeentebreed alle leden bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten onder het Woord te zijn, door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel meer.

Al deze activiteiten kunnen alleen doorgaan dankzij uw gebed en uw financiële bijdrage. Als college realiseren wij ons echter ook dat een deel van de gemeenteleden zich in hun eigen situatie ook zorgen maken over hun financiën. 

In het kader van Actie Kerkbalans 2023 vragen we daarom aan eenieder die wel kan geven: geef wat extra ten opzichte van voorgaande jaren, voor het werk in onze gemeente. En zo mogelijk ook tijdens de kerkdiensten of op een ander tijdstip via de collecte-app of via internetbankieren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!


Gewijzigde e-mailadressen (o.a. voor kerkbalans)

Geplaatst op door IH

Gewijzigde e-mailadressen

Het college van kerkrentmeesters vraagt bij deze aan degenen die hun e-mailadres hebben opgegeven voor Actie Kerkbalans, automatische incasso’s en/of iDEAL-betalingen, om bij wijziging zo spoedig mogelijk het nieuwe e-mailadres door te geven aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl.

Het is namelijk al meerdere keren voorgekomen dat via de e-mail verzonden brieven of betaalverzoeken niet meer aankwamen en dat er dus ook geen bijdrage meer werd overgemaakt. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!


Verwarming in de Kerk

Geplaatst op november 5, 2022 door M. Vos

De huidige energiecrisis heeft impact op ons allen, thuis maar ook op onze gemeente . Energie is op dit moment erg kostbaar en de verwachting is dat de kosten van energie voor onze gemeente in 2023, zonder maatregelen vierkeer zo hoog kunnen worden als begroot en we hebben onze jaarbegroting te respecteren.

Energie wordt landelijk ingekocht door de PKN (energie voor kerken)  om optimale prijzen te bedingen maar het  huidige contract eindigt binnenkort waardoor nieuwe marktprijzen gaan gelden. 

Om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen heeft het College van Kerkrentmeesters  besloten om als eerste stap, die zonder technische of andersoortige maatregelen ingevoerd kan worden, de basis temperatuur in onze gebouwen te verlagen tot 10 graden  en deze  bij  de zondagse erediensten te verhogen tot maximaal 15 graden.  Dit geldt voor beide kerkgebouwen. Voor de Bron is de basis temperatuur 15 graden en bij gebruik wordt deze verhoogd naar 18 graden.

Ook een deur protocol is met de koster besproken waarbij we zoveel mogelijk gastvrijheid willen uitstralen met zo min mogelijk energie verlies. Bij de hoofdentrees zal er bij binnenkomst maar 1 deur open staan en zullen de tussendeuren weer als klapdeuren gaan functioneren.

Het devies; Kleed je warm en neem ter aanvulling vooral een jas & sjaal o.i.d. mee de kerk in.

Wij rekenen op uw begrip.

Al langer is energie een aandachtspunt in de vergaderingen van de kerkrentmeesters en zoeken we naar  mogelijkheden van verduurzamen en energie besparing. Voorbeelden die gerealiseerd zijn is ledverlichting, luchtbehandeling met warmte terugwinning, stooklijn optimalisatie enz. maar deze maatregelen zijn met de huidige energie crisis ontoereikend.

Verder is er zoals al eerder is gemeld voor technische zaken een werkgroep  samengesteld met enkele specialisten vanuit de gemeente die samen met de kerkrentmeesters en de koster nadenken over verdere technische mogelijkheden in het kader van verduurzamen van  onze gebouwen .  Dit vergt meer tijd en financiële investeringen maar  waar we de komende periode wel mee aan de slag gaan.

De kerkrentmeesters.


Uitnodiging aan alle vrijwilligers (wijk 1 en wijk 2).

Geplaatst op november 1, 2022 door M. Vos

In het verleden was het een goede gewoonte om als vrijwilligers van de hervormde gemeente van Werkendam op een bepaald moment  met elkaar een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en daardoor elkaar ook weten te vinden.

Door alle Corona maatregelen is dit gebruik echter wat naar de achtergrond  geraakt maar de kerkrentmeesters willen dit graag weer in ere herstellen.

Wij nodigen dan ook alle vrijwilligers uit  op zaterdag 26 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Bron, Kerkstraat 3 te Werkendam voor koffie (met wat erbij) en een gezellige onderlinge ontmoeting.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.


Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021

Geplaatst op september 19, 2022 door IH

In juni 2022 is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Door omstandigheden is deze jaarrekening later dan gewoonlijk ingediend bij het Centraal Bureau Beheer en Behoud. De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl  of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

De staat van de baten en lasten over 2021 is gepubliceerd op de website; zie de homepagina, onderaan, via de knop ‘klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.


Werkzaamheden De Bron

Geplaatst op augustus 1, 2022 door IH

De afgelopen weken is enorm hard gewerkt aan de installatie van de nieuwe ventilatie. Onder professionele begeleiding en met deskundige vrijwilligers zijn plafonds opengemaakt, is verlichting ontmanteld, zijn de oude kanalen, leidingen, elektra en oude apparatuur verwijderd, de nieuwe apparatuur geïnstalleerd, de nieuwe kanalen gemonteerd en elektra aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is ook besloten om een groot deel van de verlichtingsarmatuur te vervangen door ledverlichting. Daarnaast vonden we het ook verstandig om de wanden van de zalen, de kozijnen en de deuren te voorzien van frisse nieuwe kleuren. Op dit moment zijn een aantal (schilder-) vrijwilligers nog bezig met deze opknapbeurt.

Het college van kerkrentmeesters is blij dat de werkzaamheden volgens planning konden verlopen en dat daarnaast de extra werkzaamheden verricht konden en kunnen worden.
Het college van kerkrentmeesters wil dan ook, via deze weg, iedereen die bereid is geweest om zich in te zetten voor dit enorme project bedanken voor zijn inzet!