Alle vrijwilligers bedankt!

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

Het college van Kerkrentmeesters en Diakenen bedankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar een taak of werkzaamheden hebben verricht binnen onze hervormde gemeente (wijk 1 en wijk 2) en wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022 toe, maar bovenal  Gods zegen.
Wij hopen ook op jullie inzet in dit nieuwe jaar. 


Herinnering VB-2021

Geplaatst op oktober 31, 2021 door IH

Herinnering toezeggingen Vrijwillige Bijdrage lopende jaar 2021

De kerkrentmeesters houden elk najaar een controle op de lopende toezeggingen Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerkbalans). Aan de gemeenteleden die in januari 2021 een toezegging hebben gedaan maar een gedeelte hiervan nog niet hebben betaald, of nog helemaal geen Vrijwillige Bijdrage hebben kunnen overmaken, vragen wij vriendelijk om hier aandacht aan te besteden en alsnog uw toezegging 2021 over te maken op bankrekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente inz. Vrijwillige Bijdrage’. Ook nieuwe leden die in de loop van 2021 zijn toegetreden nodigen we uit om een Vrijwillige Bijdrage 2021 te schenken.

In de maand november 2021 zullen wij een herinneringsbrief sturen aan degenen van wie het toegezegde bedrag nog niet is ontvangen. In de maand december zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2022 gepland. In de weken van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 hopen we met deze actie van start te gaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.


Vijfjescollecte 10 okt wordt ‘Bestemmingscollecte’

Geplaatst op oktober 1, 2021 door IH

Op D.V. zondag 10 oktober stond in de ochtend- en de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte op de agenda. Dit najaar wil het college van kerkrentmeesters echter een wijziging aanbrengen en er een Bestemmingscollecte van maken. De komende tijd moet er fors geïnvesteerd worden in ventilatie van alle vergaderzalen van zowel de Dorpskerk als De Bron. Bij de begroting 2021 was al een bedrag gereserveerd van € 20.000 maar alle offertes wijzen erop dat het dubbele bedrag nodig zal zijn.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk om ruimhartig aan deze najaarscollecte ten gunste van de investeringen bij te dragen met als specifieke bestemming ‘Verbetering Ventilatie’. Met uw extra bijdrage hopen we de negatieve begroting om te buigen zodat ook voor toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Zoals we gewend zijn zal ook op D.V. zondag 10 oktober in de Givt-app de 1e collecte voor de diaconie zijn en zal de bestemmingscollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Betreffende bankstortingen deze 2e collecte a.u.b. onder vermelding ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank,
Het college van kerkrentmeesters.


Zitplaatsen Dorpskerk

Geplaatst op september 16, 2021 door admin

Het college van kerkrentmeesters heeft naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen het onderwerp ‘zitplaatsen in de Dorpskerk’ nogmaals geagendeerd:  

In de Dorpskerk is er in de kerkzaal ruimte gemaakt voor twee rolstoel en/of scootmobiel plaatsen ( inclusief een blauwe begeleiderstoel ).
Deze plaatsen zijn achterin de kerkzaal links en rechts van het middenpad gesitueerd en gemarkeerd met een sticker op de vloer.
Ook zijn er voor kerkgangers met ernstige rugklachten etc. enige blauwe stoelen geplaatst.
Deze plaatsen zijn van voor naar achter links en rechts van het middenpad geplaatst.
Als u gebruik wilt maken van bovenstaande plaats of stoel dient u voor aanvang van de kerkdienst met de koster e.e.a. te overleggen.
Hij zal u dan een plaats toewijzen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen vaste gereserveerde zitplaatsen, dus misschien zal u wel eens op een andere blauwe stoel plaats moeten nemen dan uw voorkeur. Er wordt zoveel mogelijk met een ieder rekening gehouden maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

We rekenen op uw begrip!


Kerkklanken abonnementsgeld 2021

Geplaatst op september 6, 2021 door IH

Enige tijd geleden heeft u het verzoek ontvangen om het abonnementsgeld voor dit jaar te voldoen. Veruit de meeste betalingen zijn binnen, maar van een aantal is dit nog niet het geval.
Zou u, indien u nog niet heeft betaald, dit alstublieft zo spoedig mogelijk willen doen?
Bij voorbaat dank.
College van Kerkrentmeesters


CVK: Jaarrekening 2020

Geplaatst op juni 28, 2021 door IH

Jaarrekening 2020 ter inzage

Op 14 juni jl. is de jaarrekening 2020 op de vergadering van de Algemene Kerkenraad besproken.

De jaarrekening ligt ter inzage maandag 12 juli, dinsdag 13 juli, woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met dhr. Nieuwenhuyzen voor een afspraak.
Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.


Zitplaatsen kerken

Geplaatst op juni 14, 2021 door IH

Het is begrijpelijk dat gemeenteleden, nadat we weer met meer mensen naar de kerk mogen komen, graag hun vertrouwde plaats opzoeken. Vanwege de coronaregels is dit echter niet altijd mogelijk. De opstelling van de stoelen is door de anderhalvemeter-maatregel gewijzigd en ook de regel van ‘drie stoelen vrijlaten’ blijft van toepassing. Er is veel begrip voor gemeenteleden die zich prettiger voelen als ze ergens plaats kunnen nemen waar ze gewend zijn te zitten. Dat voelt vertrouwd en kan de gang naar de eredienst makkelijker maken. Maar het is helaas geen vanzelfsprekendheid meer dat iedereen die dat gewend was op zijn vertrouwde plaats kan gaan zitten.

In de Dorpskerk zijn er enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor die gemeenteleden die vanwege ernstige rugklachten veel moeite hebben met de rieten stoelen en dat bekend hebben gemaakt aan de koster of de kerkrentmeesters. Voor hen heeft de koster een blauwe stoel klaargezet. Als kerkrentmeesters vragen we er van iedereen begrip voor dat zij wel een ‘vaste’ plaats krijgen toegewezen.

Er is niet voor gekozen om bij de ontvangst voor de dienst plaatsen aan te wijzen. Wij vragen dan ook uw begrip als uw vertrouwde plaats onverwacht al bezet is door iemand anders.


Solidariteitskas 2021

Geplaatst op mei 31, 2021 door IH

Binnenkort zullen de betalingsverzoeken voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas weer worden verzonden. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas.

Ván gemeenten vóór gemeenten – “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” (Hebreeën 13:16, NBV).

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen u een bedrag van minimaal €10,00 per 18+-lid, waarvan het deel van de hervormde gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?

Ook nu weer verzoekt het college van kerkrentmeesters of u (indien van toepassing) wilt overgaan op het verstrekken van een incassomachtiging. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het college van kerkrentmeesters


iDEAL betalingen

Geplaatst op april 26, 2021 door IH

iDEAL-betaling binnenkort mogelijk (Kerkklanken, Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas)

Bij de start van de actie Kerkbalans was betaling via iDEAL nog niet geactiveerd. In de afgelopen weken hebben we als kerkrentmeesters, in samenwerking met het helpdeskteam van LRP en met SKG Collect, de betalingsmogelijkheid via iDEAL kunnen activeren.

Dat betekent dat voor het komende betalingsverzoek voor Kerkklanken de gemeenteleden die hun mailadres hebben opgegeven een e-mail krijgen met de mogelijkheid om onder andere via iDEAL het bedrag over te maken.

Binnenkort krijgen de gemeenteleden die in januari 2021 via de mail de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) hebben geactiveerd, én iDEAL hebben aangevinkt, een nieuwe mail met daarin het betaalverzoek om het toegezegde bedrag via iDEAL over te maken. Degenen die de maanden januari, en/of februari, en/of maart, en/of april hebben aangevinkt, krijgen in de maand mei het betaalverzoek om over al deze maanden het (deel van het) toegezegde bedrag over te maken.


Voorjaar vijfjescollecte (9 mei)

Geplaatst op door IH

Op zondag 9 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van de hervormde gemeente van Werkendam gezond te houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ én ‘onderhoud gebouwen’. Ook in de Givt-app zal op deze zondag de eerste collecte voor de diaconie zijn en de tweede voor de vijfjescollecte. Bij bankstorting van de vijfjescollecte graag als omschrijving ‘vijfjescollecte’ vermelden.