CvK: Vacature koster

Geplaatst op juni 10, 2024 door admin


CvK: Wisseling kostersechtpaar Biesboschkerk

Geplaatst op mei 27, 2024 door IH

Eind april hebben Piet en Adrie van Veen afscheid genomen als kostersechtpaar van de Biesboschkerk. Als college spreken we onze waardering uit voor de vele jaren (ruim 6 jaar) van trouwe dienst en loyaliteit. Wij wensen Piet en Adrie samen met hun kinderen Gods zegen toe nu het kosterschap ten einde is.

Per 28 april zijn Jan en Riet van der Stelt officieel aangetreden als vrijwillig kostersechtpaar. Na een periode van overdracht en proeftijd hebben zij al aardig hun draai gevonden waar we als college erg dankbaar voor zijn. Wij wensen Jan en Riet een gezegende tijd toe.


CvK: fin. situatie / Gemeenteavond 29 mei

Geplaatst op mei 13, 2024 door IH

Graag herinneren wij u aan de voorgenomen gemeenteavond. Zoals al op verschillende manieren gemeld is er een avond  gepland voor D.V. 29 mei aanstaande. Het College van Kerkrentmeesters wil u die avond graag verder meenemen in de financiële situatie van onze gemeente. Op langere termijn is onze begroting namelijk niet sluitend en dat heeft aanzienlijke gevolgen. Onze twee grootste kostenposten zijn gebouwen en personeel. Beiden geen onderwerpen waar je ‘zomaar’ wat in verandert. Maar we mogen de huidige situatie niet negeren en willen graag onze overwegingen met u delen. Dit om op een overwogen en gesteunde manier de toekomst tegemoet te gaan. Graag ontvangen wij u die avond om 19.30 uur in de Biesboschkerk.

Wij hopen dat u met velen zult komen en vragen uw steun en gebed.

—————————————————————————————————————–

CvK: Onze financiële situatie (1)

Op 11 januari van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Hierin is aan de gemeente onze financiële situatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben wij de actie kerkbalans 2024 achter ons. Van de ruim 1600 aangeschrevenen heeft 61 procent gereageerd. Wij hopen dat het restant ook haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog hun toezeggingen willen doen. Wij zijn dankbaar met het toegezegde bedrag tot op heden, het geeft ons het vertrouwen dat wij de geraamde toezeggingen misschien zelfs zullen overschrijden. Dat is op zich goed nieuws.

Wij staan onder toezicht van het CCBB, een kerkelijk administratiebureau welke toeziet op ons financieel beleid. Een essentiële eis is een sluitende meerjarenbegroting. In januari lieten wij u reeds een verwacht tekort zien van circa 45.000 euro voor 2025! Op dit moment is de verklaring ‘solvabiliteit’ niet voldoende om twee volledige predikantsplaatsen te houden. Dit vanwege de prognoses die, in de ogen van het CCBB, onvoldoende financieel draagvlak en ontwikkeling laten zien. Voor wijk 2, die vacant is, hebben wij wel een instemming voor de komende 5 jaar, maar voor 30 procent geldt dat voor bepaalde tijd. Mocht wijk 1 vacant worden, hetgeen we niet hopen noch verwachten, zal hetzelfde gelden. Wij kunnen dus niet gewoon doorgaan op de wijze zoals wij hebben gedaan. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

In de afgelopen 15 maanden hebben wij kritisch gekeken naar onze gebouwen. De gebouwen die wij bezitten zijn kostbaar. In energie en niet in het minst in onderhoud. Op een aantal punten is er ook sprake van achterstallig onderhoud, vooral bij de Dorpskerk.

Ook zijn wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de gebouwen kunnen verduurzamen. Ook dat gaat niet kosteloos. Zeer ingrijpende maatregelen, waaronder zelfs het afstoten van de Dorpskerk, zijn onderzocht.

Inmiddels is alles in kaart gebracht, een gebouwenvisie opgesteld en wil het College zijn bevindingen en overwegingen met u delen in een te houden gemeenteavond  D.V. 29 mei. Hierin zullen wij het financieel beleid toelichten en uiteraard u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Wilt u alstublieft 29 mei in uw agenda noteren? Deze avond willen wij houden in de Biesboschkerk? Middels andere media en afkondigingen willen wij u hier later nog aan herinneren.

Het college van Kerkrentmeesters

 


CvK: voorjaars bestemmingscollecte – 5 mei

Geplaatst op mei 2, 2024 door IH

Doel: verduurzamen van de kerkgebouwen.

D.V. zondag 5 mei zullen zowel in de morgendienst als in de avonddienst, in plaats van 3 nu 2 collectes gehouden worden. Tijdens de diensten is er 1 collecte, namelijk voor de diaconie. De 2e collecte (de zogenaamde vijfjescollecte) is bij de uitgang.
Deze 2e bestemmingscollecte is ten gunste van de verduurzaamheid van de Biesboschkerk om zo de energiekosten te verlagen maar ook om aan de klimaatdoelstellingen mee te werken.

Tijdens de avonddienst bij wijk 1 is er tijdens de dienst geen collecte. Na de dienst zijn er in de hal van de kerk 2 collectezakken. 1 collectezak voor de diaconie en 1 collectezak voor de bestemmingscollecte.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Het college van Kerkrentmeesters.


CvK: Onze financiële situatie (1)

Geplaatst op april 8, 2024 door IH

Op 11 januari van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Hierin is aan de gemeente onze financiële situatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben wij de actie kerkbalans 2024 achter ons. Van de ruim 1600 aangeschrevenen heeft 61 procent gereageerd. Wij hopen dat het restant ook haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog hun toezeggingen willen doen. Wij zijn dankbaar met het toegezegde bedrag tot op heden, het geeft ons het vertrouwen dat wij de geraamde toezeggingen misschien zelfs zullen overschrijden. Dat is op zich goed nieuws.

Wij staan onder toezicht van het CCBB, een kerkelijk administratiebureau welke toeziet op ons financieel beleid. Een essentiële eis is een sluitende meerjarenbegroting. In januari lieten wij u reeds een verwacht tekort zien van circa 45.000 euro voor 2025! Op dit moment is de verklaring ‘solvabiliteit’ niet voldoende om twee volledige predikantsplaatsen te houden. Dit vanwege de prognoses die, in de ogen van het CCBB, onvoldoende financieel draagvlak en ontwikkeling laten zien. Voor wijk 2, die vacant is, hebben wij wel een instemming voor de komende 5 jaar, maar voor 30 procent geldt dat voor bepaalde tijd. Mocht wijk 1 vacant worden, hetgeen we niet hopen noch verwachten, zal hetzelfde gelden. Wij kunnen dus niet gewoon doorgaan op de wijze zoals wij hebben gedaan. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

In de afgelopen 15 maanden hebben wij kritisch gekeken naar onze gebouwen. De gebouwen die wij bezitten zijn kostbaar. In energie en niet in het minst in onderhoud. Op een aantal punten is er ook sprake van achterstallig onderhoud, vooral bij de Dorpskerk.

Ook zijn wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de gebouwen kunnen verduurzamen. Ook dat gaat niet kosteloos. Zeer ingrijpende maatregelen, waaronder zelfs het afstoten van de Dorpskerk, zijn onderzocht.

Inmiddels is alles in kaart gebracht, een gebouwenvisie opgesteld en wil het College zijn bevindingen en overwegingen met u delen in een te houden gemeenteavond  D.V. 29 mei. Hierin zullen wij het financieel beleid toelichten en uiteraard u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Wilt u alstublieft 29 mei in uw agenda noteren? Deze avond willen wij houden in de Biesboschkerk? Middels andere media en afkondigingen willen wij u hier later nog aan herinneren.

Het college van Kerkrentmeesters


CvK: Gemeenteavond (financiële situatie)

Geplaatst op december 18, 2023 door IH

De algemene kerkenraad heeft aan het college van kerkrentmeesters gevraagd om weer een gemeenteavond te organiseren voor beide wijken met als onderwerp ‘Financiële situatie van de gemeente’.
Deze avond staat gepland op D.V. donderdag 11 januari 2024.
De avond wordt gehouden in de Dorpskerk. Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30 uur.

College van Kerkrentmeesters


CvK: Bestemmingswijziging verjaardagsfonds

Geplaatst op november 20, 2023 door IH

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van 7 november besloten dat de bestemming van het verjaardagsfonds gewijzigd wordt. Tot op heden werd de opbrengst van het verjaardagsfonds bestemd voor het onderhoud aan de orgels van beide kerkgebouwen. Vanwege het geoormerkte geld voor ‘Het orgel’ uit het ontvangen legaat, zal de opbrengst van het verjaardagsfonds voortaan bestemd worden voor ‘Inrichting en onderhoud tuinen kerkelijke gebouwen’.

In het voorjaar van dit jaar is een oproep gedaan voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers die de huidige groep collectanten voor het verjaardagsfonds komen versterken. Een aantal vrijwilligers hebben zich daarvoor aangemeld. Hartelijk welkom gewenst.
Maar er is behoefte aan nog een paar collectanten. Heb je interesse, meld je dan bij de organisator van dit fonds, de heer Jaco van Hemert, e-mailadres p.kant2@kpnplanet.nl. Bij vragen kun je hem na 18.00 uur bellen op telefoonnummer 06 – 22817357.

Het College van Kerkrentmeesters


CvK: Evaluatie kerkhulpverlening

Geplaatst op door IH

In de afgelopen tijd heeft er zowel bij wijk 1 als wij wijk2 tijdens de eredienst een incident rondom de eerste hulp voorgedaan. Deze incidenten zijn door het KHV geëvalueerd, samen met ons adviesbureau Kerkelijke Hulp Verlening; welke punten zouden we kunnen verbeteren en welke zaken tijdens onze jaarlijkse oefenavonden kunnen worden gebruikt om van te leren? Ook u als kerkganger kunt meehelpen aan een goede afhandeling van een incident tijdens de erediensten. Te denken valt aan rustig blijven en de kerkhulpverleners hun werk te laten doen; een andere plaats te zoeken op aanwijzing van de kerkhulpverleners  of uw medewerking te verlenen aan de hulpverlening als daarom wordt gevraagd.  Zo kunnen de getrainde kerkhulpverleners hun werk nog beter doen.

Het college van kerkrentmeesters


CvK: Najaarsbestemmingscol. 8 okt.

Geplaatst op september 25, 2023 door IH

D.V. zondag 8 oktober staat in de ochtend- en de avonddienst de najaarsbestemmingscollecte gepland. Vorig jaar was de bestemmingscollecte voor de investeringen in het kader van ‘energiebesparende maatregelen’. De komende periode moeten we gericht gaan werken aan verdere verduurzaming van de gebouwen. Er is al veel uitgevoerd zoals ombouw verlichting naar led (waar mogelijk), het optimaliseren van gebouwbeheersystemen zodat meer efficiënt gestookt kan worden en warmteterugwinning in diverse luchtbehandelingsinstallaties. Voor de lange termijn moet er nog veel meer gedaan worden om de gebouwen te verduurzamen. Enerzijds om te voldoen aan de geldende regels en om de energiekosten verder omlaag brengen zodat ze betaalbaar zijn, maar anderzijds om verantwoord om te gaan met ons milieu en onze grondstoffen. Zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk moeten we rekening houden met vervanging van de oude, niet zo energiezuinige CV-ketels. Hiervoor lopen al verschillende onderzoeken, bouwkundig zoals extra isoleren, maar ook om gebruik te maken van de nieuwere technieken zoals infraroodverwarming op gas, elektrisch verwarmen, warmtepompen, hybride-installaties (combinatie warmtepomp en CV-ketel) en zonnepanelen. De te maken keuzes zijn, gezien de huidige financiële situatie, complex. Dit is maatwerk per gebouw en vereist zorgvuldig onderzoek en afweging kosten/baten. Zodra we meer weten zullen we dit met u delen door hierover te communiceren.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u ook dit jaar ruimhartig aan deze najaarsbestemmingscollecte bij te dragen ten gunste van deze energiebesparende investeringen. Met uw extra bijdrage hopen we dat voor de benodigde investeringen en toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Wijk 2: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor het diaconale doel zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de najaarsbestemmingscollecte zijn.

Wijk 1: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er in de ochtenddienst twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor de diaconie zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de bestemmingscollecte zijn. Voor de avonddienst zullen er twee collectezakken in de hal gereed staan; een voor het diaconale doel en de tweede voor de najaarsbestemmingscollecte.

Voor beide wijken geldt dat ook voor de GIVT-app. Betreffende bankstortingen ten gunste van deze najaarsbestemmingscollecte a.u.b. de beschrijving meegeven ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank!

Het college van kerkrentmeesters


CvK: Van Givt- naar Appostel-app

Geplaatst op augustus 28, 2023 door IH

Overstap van digitale collecte Givt naar digitale collecte Appostel

In maart 2021 zijn we tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen als hervormde gemeente gestart met het digitaal collecteren via de Givt-app. Betreffende het digitaal collecteren is in het voorjaar van 2023 na evaluatie besloten om van de Givt-app over te stappen naar de Appostel-app. De voornaamste reden om afscheid te nemen van de Givt-app zijn de kosten die per transactie gemaakt worden.
Binnenkort zult u nader geïnformeerd en geïnstrueerd worden hoe de overstap gemaakt kan worden.

College van Kerkrentmeesters