CvK: Gemeenteavond (financiële situatie)

Geplaatst op december 18, 2023 door IH

De algemene kerkenraad heeft aan het college van kerkrentmeesters gevraagd om weer een gemeenteavond te organiseren voor beide wijken met als onderwerp ‘Financiële situatie van de gemeente’.
Deze avond staat gepland op D.V. donderdag 11 januari 2024.
De avond wordt gehouden in de Dorpskerk. Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30 uur.

College van Kerkrentmeesters


CvK: Bestemmingswijziging verjaardagsfonds

Geplaatst op november 20, 2023 door IH

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van 7 november besloten dat de bestemming van het verjaardagsfonds gewijzigd wordt. Tot op heden werd de opbrengst van het verjaardagsfonds bestemd voor het onderhoud aan de orgels van beide kerkgebouwen. Vanwege het geoormerkte geld voor ‘Het orgel’ uit het ontvangen legaat, zal de opbrengst van het verjaardagsfonds voortaan bestemd worden voor ‘Inrichting en onderhoud tuinen kerkelijke gebouwen’.

In het voorjaar van dit jaar is een oproep gedaan voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers die de huidige groep collectanten voor het verjaardagsfonds komen versterken. Een aantal vrijwilligers hebben zich daarvoor aangemeld. Hartelijk welkom gewenst.
Maar er is behoefte aan nog een paar collectanten. Heb je interesse, meld je dan bij de organisator van dit fonds, de heer Jaco van Hemert, e-mailadres p.kant2@kpnplanet.nl. Bij vragen kun je hem na 18.00 uur bellen op telefoonnummer 06 – 22817357.

Het College van Kerkrentmeesters


CvK: Evaluatie kerkhulpverlening

Geplaatst op door IH

In de afgelopen tijd heeft er zowel bij wijk 1 als wij wijk2 tijdens de eredienst een incident rondom de eerste hulp voorgedaan. Deze incidenten zijn door het KHV geëvalueerd, samen met ons adviesbureau Kerkelijke Hulp Verlening; welke punten zouden we kunnen verbeteren en welke zaken tijdens onze jaarlijkse oefenavonden kunnen worden gebruikt om van te leren? Ook u als kerkganger kunt meehelpen aan een goede afhandeling van een incident tijdens de erediensten. Te denken valt aan rustig blijven en de kerkhulpverleners hun werk te laten doen; een andere plaats te zoeken op aanwijzing van de kerkhulpverleners  of uw medewerking te verlenen aan de hulpverlening als daarom wordt gevraagd.  Zo kunnen de getrainde kerkhulpverleners hun werk nog beter doen.

Het college van kerkrentmeesters


CvK: Najaarsbestemmingscol. 8 okt.

Geplaatst op september 25, 2023 door IH

D.V. zondag 8 oktober staat in de ochtend- en de avonddienst de najaarsbestemmingscollecte gepland. Vorig jaar was de bestemmingscollecte voor de investeringen in het kader van ‘energiebesparende maatregelen’. De komende periode moeten we gericht gaan werken aan verdere verduurzaming van de gebouwen. Er is al veel uitgevoerd zoals ombouw verlichting naar led (waar mogelijk), het optimaliseren van gebouwbeheersystemen zodat meer efficiënt gestookt kan worden en warmteterugwinning in diverse luchtbehandelingsinstallaties. Voor de lange termijn moet er nog veel meer gedaan worden om de gebouwen te verduurzamen. Enerzijds om te voldoen aan de geldende regels en om de energiekosten verder omlaag brengen zodat ze betaalbaar zijn, maar anderzijds om verantwoord om te gaan met ons milieu en onze grondstoffen. Zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk moeten we rekening houden met vervanging van de oude, niet zo energiezuinige CV-ketels. Hiervoor lopen al verschillende onderzoeken, bouwkundig zoals extra isoleren, maar ook om gebruik te maken van de nieuwere technieken zoals infraroodverwarming op gas, elektrisch verwarmen, warmtepompen, hybride-installaties (combinatie warmtepomp en CV-ketel) en zonnepanelen. De te maken keuzes zijn, gezien de huidige financiële situatie, complex. Dit is maatwerk per gebouw en vereist zorgvuldig onderzoek en afweging kosten/baten. Zodra we meer weten zullen we dit met u delen door hierover te communiceren.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u ook dit jaar ruimhartig aan deze najaarsbestemmingscollecte bij te dragen ten gunste van deze energiebesparende investeringen. Met uw extra bijdrage hopen we dat voor de benodigde investeringen en toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Wijk 2: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor het diaconale doel zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de najaarsbestemmingscollecte zijn.

Wijk 1: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er in de ochtenddienst twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor de diaconie zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de bestemmingscollecte zijn. Voor de avonddienst zullen er twee collectezakken in de hal gereed staan; een voor het diaconale doel en de tweede voor de najaarsbestemmingscollecte.

Voor beide wijken geldt dat ook voor de GIVT-app. Betreffende bankstortingen ten gunste van deze najaarsbestemmingscollecte a.u.b. de beschrijving meegeven ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank!

Het college van kerkrentmeesters


CvK: Van Givt- naar Appostel-app

Geplaatst op augustus 28, 2023 door IH

Overstap van digitale collecte Givt naar digitale collecte Appostel

In maart 2021 zijn we tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen als hervormde gemeente gestart met het digitaal collecteren via de Givt-app. Betreffende het digitaal collecteren is in het voorjaar van 2023 na evaluatie besloten om van de Givt-app over te stappen naar de Appostel-app. De voornaamste reden om afscheid te nemen van de Givt-app zijn de kosten die per transactie gemaakt worden.
Binnenkort zult u nader geïnformeerd en geïnstrueerd worden hoe de overstap gemaakt kan worden.

College van Kerkrentmeesters


CvK: Abonnement 2023 Kerkklanken

Geplaatst op door IH

Enige tijd geleden zijn de betaalverzoeken per e-mail of brief verstuurd naar de abonnees die geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven. Ongeveer 150 abonnees hebben het abonnementsgeld tot nu toe niet voldaan. Vriendelijk verzoek of u wilt controleren of het abonnementsgeld voor 2023 door u is betaald. Een jaarabonnement kost € 23,50 en € 35,00 voor postabonnees. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0373 7324 22 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad’. Graag ook straat en huisnummer vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank.
College van Kerkrentmeestrs


CvK: jaarrekening 2022

Geplaatst op juni 19, 2023 door IH

Op 8 juni 2023 is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters besproken.

De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni 2023 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer H. Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

De staat van de baten en lasten over 2022 is gepubliceerd op de website; zie de home pagina, onderaan, via de knop ‘Klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.


CvK: financiële stand 2023

Geplaatst op door IH

Op de gemeenteavond van 18 januari 2023 is door het College van Kerkrentmeesters tekst en uitleg gegeven over de financiële situatie van onze gemeente. Door de aanwezigen is gevraagd om met wat meer regelmaat de stand van zaken te delen met de gemeente.

Wat betreft de inkomsten over 2023 kan op basis van de afgelopen 5 maanden een redelijk goed beeld geschetst worden: er is voor € 326.500,00 aan toezeggingen gedaan voor de vrijwillige bijdrage 2023 en dat is ruim € 49.000,00 hoger dan de toezegging van 2022. Van de toezegging 2023 is al € 228.848,00 ontvangen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de collectes voor instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen 10% hoger over dezelfde periode januari – mei. En er is een legaat ontvangen van € 51.000,00, waarvan een groot deel als bestemming is gelabeld ten gunste van ‘het orgel’. Iets waar niemand zich toe verplicht hoeft te voelen, maar wel een prachtig gebaar is om ook op deze wijze aan de kerk te denken. Indien u overweegt om ook een schenking aan de kerk te doen in de vorm van een legaat, dan zouden we daar heel dankbaar voor zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen.

Tegenover de gestegen inkomsten hebben we echter ook te maken met hogere uitgaven. Met name de energietarieven waar we in 2023 aan vast zitten zijn hoger dan de cijfers van de begroting.

Al met al hebben we goede hoop dat we aan kunnen tonen aan het CCBB dat we financieel gezond draaien in 2023. Iedereen die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd willen we dan ook hartelijk dank zeggen.


Abonnement Kerkklanken 2023

Geplaatst op mei 8, 2023 door IH

De abonnees hebben de eerste nummers van Kerkklanken dit jaar al ontvangen. Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2023 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief die u krijgt of via de e-mail. We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan. De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.


!! inkomsten Kerkrentmeesters !!

Geplaatst op door IH

Namens de Algemene Kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters in haar presentatie op 19 januari 2023 in de Dorpskerk toelichting gegeven op de financiële situatie van onze gemeente. Deze was, zoals u heeft vernomen, onvoldoende om ongewijzigd verder te gaan en daarom kan ons kerkbestuur er niet zomaar ervan uitgaan dat alles niet zo’n vaart loopt. De presentatie van de financiële situatie en de oproep bij de Actie Kerkbalans 2023 hebben geleid tot een hogere toezegging waardoor de eerste financiële noden verminderd zijn. Wij worden echter door het CCBB gemonitord op de lange termijn, met name omdat onze prognoses onvoldoende waren. De inkomsten op lange termijn moeten geborgd zijn om de toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het toegezegde bedrag mag dan ook als een positief signaal worden gezien, waarvoor we u dankbaar zijn.

Over de kosten is het College van Kerkrentmeesters vervolgens een onderzoek gestart op welke wijze wij kunnen besparen waarbij de prediking en gemeenteleven gewaarborgd blijven. De sterk toegenomen energiekosten geven ons zorgen maar we hopen dat deze op termijn minder zullen worden. De hoge kosten voor onderhoud van gebouwen verdienen ook onze aandacht omdat hier voor de langere termijn naar gekeken moet worden. Gebouwen moeten comfort bieden, veilig- en duurzaam zijn. Vanuit deze oogpunten vallen de hoge kosten van de Dorpskerk op. Allerlei mogelijke opties zijn en/of worden onderzocht.

Het College zal het komende half jaar dit onderzoek voortzetten en haar conclusies en adviezen voorleggen aan de beide wijkkerkenraden en vervolgens aan de Algemene Kerkenraad. Daarna hopen wij u nader te berichten.