Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021

Geplaatst op september 19, 2022 door IH

In juni 2022 is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Door omstandigheden is deze jaarrekening later dan gewoonlijk ingediend bij het Centraal Bureau Beheer en Behoud. De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl  of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

De staat van de baten en lasten over 2021 is gepubliceerd op de website; zie de homepagina, onderaan, via de knop ‘klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.


Werkzaamheden De Bron

Geplaatst op augustus 1, 2022 door IH

De afgelopen weken is enorm hard gewerkt aan de installatie van de nieuwe ventilatie. Onder professionele begeleiding en met deskundige vrijwilligers zijn plafonds opengemaakt, is verlichting ontmanteld, zijn de oude kanalen, leidingen, elektra en oude apparatuur verwijderd, de nieuwe apparatuur geïnstalleerd, de nieuwe kanalen gemonteerd en elektra aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is ook besloten om een groot deel van de verlichtingsarmatuur te vervangen door ledverlichting. Daarnaast vonden we het ook verstandig om de wanden van de zalen, de kozijnen en de deuren te voorzien van frisse nieuwe kleuren. Op dit moment zijn een aantal (schilder-) vrijwilligers nog bezig met deze opknapbeurt.

Het college van kerkrentmeesters is blij dat de werkzaamheden volgens planning konden verlopen en dat daarnaast de extra werkzaamheden verricht konden en kunnen worden.
Het college van kerkrentmeesters wil dan ook, via deze weg, iedereen die bereid is geweest om zich in te zetten voor dit enorme project bedanken voor zijn inzet!


Ventilatie De Bron 

Geplaatst op mei 30, 2022 door IH

Het college van kerkrentmeesters heeft een definitief besluit genomen over de aanschaf en installatie van het nieuwe ventilatiesysteem in De Bron. De opdracht hiervoor is gegeven aan Klimaatservice Holland B.V. We starten in de week van 30 mei met voorwerk. Daarom zal De Bron gesloten worden voor het gebruik van de zalen. Tijdens deze periode zal koster Teus Kooij een nieuwe indeling maken en zal vanaf 30 mei ‘verhuisd’ moeten worden naar de zalen van de Dorpskerk en eventueel de zalen van de Biesboschkerk. Zodra deze nieuwe indeling gereed is zal de koster de gebruikers hierover informeren. 

Een aantal vrijwilligers zal gevraagd worden om de plafondplaten en de oude luchtkanalen van De Bron te verwijderen. Daarna zal het installatiebedrijf de nieuwe units plaatsen en, samen met een geselecteerde groep vrijwilligers, de nieuwe luchtkanalen aanbrengen en al de verdere bijkomende werkzaamheden verrichten. We rekenen op uw begrip. Volgens planning hopen we na de zomer de zalen van De Bron weer in gebruik te kunnen nemen. 

Het college van kerkrentmeesters


Stoelen Biesboschkerk

Geplaatst op mei 9, 2022 door IH

Recentelijk zijn de stoelen in de Biesboschkerk weer goed en netjes gezet maar ook weer zoveel mogelijk aan elkaar vastgemaakt.
Het verzoek is dat als er door een bepaalde reden bij het gebruik van de kerkzaal  stoelen losgemaakt of verplaatst worden dit na afloop weer hersteld wordt.
De stoelen zitten aan elkaar vast omdat dit door de brandweer wordt geëist.
Bij losse stoelen is het gevaar van obstakels in vluchtwegen groter en hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.


Abonnement Kerkklanken 2022

Geplaatst op door IH

Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2022 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief of via e-mail.
We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan.
De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.
College van Kerkrentmeesters


Ventilatie De Bron (2)

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

Zoals toegelicht in o.a. het kerkblad van 18 februari jl. en op de website is dit een vrij omvangrijk project. Het gaat niet alleen om ventilatie maar ook om verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Daarbij is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Deels betreft dit wettelijke verplichtingen maar het college van kerkrentmeesters heeft zelf ook veel eisen geformuleerd. Zo mag de nieuwe installatie niet leiden tot comfortklachten zoals tochtgevoel etc. Inmiddels is over bijna al deze zaken een beslissing genomen. Er vindt nu nog een onafhankelijke toetsing plaats door een derde partij waarna de opdracht gegeven zal worden aan de installateur.

College van Kerkrentmeesters


Actie Kerkbalans 2022 (4)

Geplaatst op april 4, 2022 door IH

De actie Kerkbalans 2022 ligt al geruime tijd achter ons en eenieder die hieraan al heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.
Helaas is een deel van de afgegeven of per e-mail verstuurde toezeggingsbrieven niet ingevuld terugontvangen.
Het college van kerkrentmeesters wil binnenkort een herinneringsbrief of e-mail gaan sturen aan de leden van wie nog geen toezeggingsbrief is ontvangen.
Het college vraagt dan ook aan eenieder die nog geen toezeggingsbief heeft ingevuld en ingeleverd om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Indien u de toezeggingsbrief kwijt bent kunt u een e-mail sturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje schrijven en dat in de brievenbus bij de Dorpskerk doen of opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.
Dan zullen we ervoor zorgen dat u alsnog een toezeggingsbrief krijgt.
Maar ook zonder toezegging kunt u de vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 t.n.v. ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage’.
Met uw bijdrage kunnen we de negatieve balans hopelijk laten omslaan naar een positief resultaat!
Bij voorbaat dank!


Ventilatie De Bron / Gebouwen (1)

Geplaatst op februari 14, 2022 door IH

Als college van kerkrentmeesters hopen we binnenkort een definitief besluit te nemen over de ventilatie van De Bron en de overige gebouwen. Er zijn in de afgelopen periode meerdere scenario’s opgesteld, meerdere berekeningen gemaakt en diverse bronnen geraadpleegd omdat het een complexe situatie is. Het duurt inderdaad lang voor we zover zijn, maar we willen een zorgvuldig, weloverwogen besluit nemen. Het gaat om een groot bedrag dat door de gemeente moet worden opgebracht. De bestemmingscollecte van najaar 2021 heeft daarvoor al een mooi bedrag opgeleverd. Om een indruk te geven van de complexiteit een paar voorbeelden:

  • het moet een duurzame investering worden die voldoet aan het huidig bouwbesluit;
  • het moet comfortabel zijn voor de gebruikers: geen koudeval, geen tocht, geen geluidsoverlast;
  • de energiekosten moeten meegeteld worden;
  • ‘voorverwarmde’ ventilatie in de winter;
  • de kosten dienen in verhouding te staan tot de gebruikersbezetting (aanwezigheid tegenover ‘leegstand’);
  • passend binnen de huidige constructie van het gebouw;
  • wat kunnen we zelf doen, met vrijwilligers, en wat moet er door een bedrijf worden gedaan.

Al deze factoren hebben we serieus mee laten wegen in ons principebesluit en we hopen over enige tijd een definitief besluit te nemen.


Actie Kerkbalans 2022 (3)

Geplaatst op januari 31, 2022 door IH

Op zaterdag 29 januari is de Actie Kerkbalans 2022 afgesloten.
Een woord van dank aan de vrijwilligers die als Kerkbalans-lopers zich hebben ingezet. Nogmaals: heel hartelijk dank daarvoor!

Een aantal e-mails met de link om de toezegging in te vullen is helaas onbestelbaar teruggekomen. Binnenkort hopen we een nieuwe poging te doen om alsnog deze toezeggingsbrieven te versturen.
Aan degenen van wie de link in de ontvangen e-mail niet goed werkte willen we vragen om zich te melden bij de kerkrentmeesters. Bij een aantal e-mails blijkt de link niet naar behoren te hebben gewerkt.

Indien u geen brief of e-mail hebt ontvangen, of de link heeft niet goed gewerkt, kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters of met de koster of via de email: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl.

Tenslotte, ook zonder toezegging te hebben gedaan bent u uiteraard van harte uitgenodigd om toch de Actie Kerkbalans te steunen door middel van het overmaken van de vrijwillige bijdrage op het bankrekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30, ten name CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (onder vermelding van Vrijwillige Bijdrage 2022).


Alle vrijwilligers bedankt!

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

Het college van Kerkrentmeesters en Diakenen bedankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar een taak of werkzaamheden hebben verricht binnen onze hervormde gemeente (wijk 1 en wijk 2) en wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022 toe, maar bovenal  Gods zegen.
Wij hopen ook op jullie inzet in dit nieuwe jaar.