Liturgie 29 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 oktober in de Dorpskerk met onze oud-predikant ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 99: 1 en 2

Votum en Groet

Psalm 99: 3, 4 en 8

Leefregel

Elb lied 181: 1 en 2

Gebed

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: Psalm 121

Gezang 444: 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Psalm 150

Gezang 409: 1, 2 en 5

Prediking

Psalm 150

Dienst der gebeden

Collecte

Gezang 434: 1, 2 en 5

Zegen

.

Psalm 150

Het Psalmboek wordt het hart van de Bijbel genoemd en dat is niet voor niets. De mens, met al zijn fouten en gebreken, met al zijn vreugde en verdriet, komt in het psalmboek ruimschoots aan het woord. Woorden van hoop en wanhoop, wisselen elkaar binnen de psalmen in een hoog tempo af.  Maar de lofzang het laatste woord! “Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja.”

Maar dan vraagt u zich af: waarom zullen wij God loven? Valt er dan niets te klagen?  Heeft de psalmdichter geen oog voor de nood in deze wereld?  We leven in een wereld die bol staat van het geweld. Kijk eens naar wat er in Israël en in Oekraïne gebeurt. Ziet God deze ellende niet? 

Jazeker, zegt de psalmdichter. Lees de andere 149 Psalmen er maar op na.  Dan zien we dat de psalmdichters onze klachten, angsten, verdriet en wanhoop een stem hebben geven. We horen de lage tonen van de mensen, die God aanroepen vanuit de diepte der ellende. En we horen de hoge tonen van de mensen, die God danken omdat Hij onze gebeden hoort en ons nooit laat vallen. Ook Zijn volk Israël is God niet vergeten. Want zo lezen wij in Psalm 121: “De wachter van Israël sluimert nog slaapt.” Wanneer het pikdonker geworden is in deze wereld slaapt God niet, maar waakt Hij over ons.

ds. Tiem Meijer

Liturgie 29 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 oktober in de Biesboschkerk met ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee.

Elb lied 302

Stil gebed

Votum en Groet

Bundel 1938, gezang 88

Psalm 33: 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 16

Psalm 119: 12 en 40

Verkondiging

Elb lied 395

Geloofsbelijdenis

Psalm 68: 7

Dankgebed/voorbede

Psalm 98: 4

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Liturgie 22 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 oktober in de Dorpskerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm 77: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Introïtuswoorden: I Johannes 1: 5

Psalm 77: 3 en 4

Gebed om de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Gezang 237: 1, 3 en 6

Schriftlezing: Psalm 77: 1 – 21 (NBG-1951)

Gezang 491: 1 t/m 3

Uitleg en verkondiging: Psalm 77: 4 (kernwoorden)

Psalm 77: 5 en 6

Geloofsbelijdenis: Concilie Nicaeaconstantinopolitanum

Elb lied 184: 2 en 3

Gebeden: Dank- en voorbeden, stil moment en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 409: 1 en 5

Zegen van God, beantwoorden met gezang 456: 3

.

Enkele vooraf-opmerkingen bij deze zondagavonddienst met het thema: “Aan God denken.”

Onze gedachten nemen nooit rust; het gaat maar door in onze bovenkamer en in ons hart: dag en nacht. We denken aan mensen, aan bepaalde situaties, aan het verleden en ook aan de toekomst. In de avond, in de nacht laten we de pas voorbije dag passeren. Wat een drukte daar onder onze schedel.

Nu spreekt de psalmist Asaf ook van denken, en dit op een verrassende wijze: ‘Aan Gód denken.’ En als lezer(es) van de Psalmenbundel stel je jezelf de vraag: ‘Doe ik dit ook?’ Al wandelend, al fietsend, al autorijdend, al het huishouden beredderend en/of in de stilte ‘aan God denken.’ Een moment de deur naar de wereld dicht, maar naar God open.

Maar Asaf overkomt bij dat ‘denken’ nogal wat, want: ‘hij kreunt, hij krimpt ineen.’ Het dicht-bij God zijn, roept heel veel negatieve bij-gedachten op; hij raakt teleurgesteld in God (had hij maar níet aan God gedacht). Dit is de ervaring van niet weinig gelovigen (met daarbij de ‘waarom vragen’). Asaf denkt: ‘God is niet meer zoals vroeger.’

En nu gaat dit vroeger in de gedachten van Asaf plotseling een alles-zeggende rol spelen: ‘De grote daden van God de HEER in het verleden!’ Die vullen zijn gedachten en hij concludeert: ‘God is niet veranderd!’

Ook hierom is bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis een vast onderdeel van de liturgie: opnoemen, uitzingen wat onze Here en God deed in het verleden als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hierop past één (ant)woord:
AMEN (= ik geloof).

Hopelijk tot zondag,

ds. S. Jumelet

Liturgie 22 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 oktober in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Intochtslied Elb lied 168 vs. 1, 2, 3 en 6

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 100 vs. 1 en 4

Lezing Tien Woorden

Psalm 119 vs. 2 en 6

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars

Eerste Schriftlezing: Jesaja 45 vs. 1 – 7 (NBV)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 22 vs. 15 – 22 (NBV)

Gezang 1 vs. 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging

Gezang 473 vs. 1 t/m 5

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

Collecten

Gezang 301 vs. 1 en 5

Heenzending en zegen

Liturgie 15 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Jeugddienst met het thema: ‘Leef met volle teugen!’ Muzikale medewerking wordt verleend door de band Leef.

Lied voor de dienst: Heer U bent welkom, Opwekking 573

Welkomstwoord

Intochtslied: Happy Day, Opwekking 157

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: Hoop in mij, Reyer

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 37: 1 – 7 en Prediker 9: 4 – 10

Zingen: Raise a Hallelujah, Bethel Music

Overdenking: Leef met volle teugen!

Luisterlied: Leef met volle teugen, Elbert Smelt, Kinga Bán

Geloofsbelijdenis: Wij geloven, Opwekking 747

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Lopen op het water, Opwekking 789

Zegen

Lied na de dienst: Mijn Verlosser leeft, Opwekking 554

Liturgie 15 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 oktober in de Dorpskerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk (NB).

Psalm 124 vers 1 en 4

Votum / groet

Elb 433 vers 1, 2, 3 (God die alles maakte, lied voor/met de kinderen)

Wetslezing

Gezang 305 vers 1 en 2: Waar God de Heer Zijn schreden zet

Gebed

Moment voor jong en oud, waarna de kinderen naar de knd gaan

Schriftlezingen: Genesis 9 vers 18 t/m 29 en Filemon (HSV)

Gezang 435 vers 1, 4, 5 (O verbreker aller banden)

Verkondiging

Elb 203 vers 1, 2, 3, 4 (Genade zo oneindig groot)

Dankgebed

Elb 357 vers 1, 3, 5 (Vreugde, vreugde)

Zegen

De vloek van Cham: slavernij met de hand op de Bijbel

2023 is het herdenkingsjaar van ons slavernijverleden. Er zijn excuses gemaakt voor wat er vroeger is gebeurd. We kijken echter ook naar het heden en spreken het verlangen uit naar een toekomst zonder racisme en discriminatie. Hebben we hier als kerk ook een rol in en wat hebben we in Jezus’ naam erop te zeggen? Een actuele vraag waar het over zal gaan tijdens de ochtenddienst op zondag 15 oktober. We lezen Genesis 9 vers 18 t/m 29 en de (hele!) brief van Paulus aan Filemon.

Liturgie 17 sept Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Gezinsdienst met m.m.v. de gemeenteband. Het thema is: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”

Psalm 121: 1, 2

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 237, Jezus wij verhogen U

Opwekking 847, Onze schuilplaats is God

Tien geboden in eenvoudige taal

Opwekking Kids 219, Kom op ga je mee?

Gebed

Kindermoment, de kinderen van groep 1 – 3 kunnen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Genesis 12: 1 – 8 (BGT) en Matteüs 4: 17 – 23 (BGT)

Elb lied 42, Abraham, Abraham verlaat je land

Preek: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”

Opwekking 834, Door gebed

De muziekgroep speelt nog wat langer door, uitnodiging om een kort gebed op te schrijven en naar voren te brengen bij een houten kruis voorin de kerk.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen van 0 – 4 uit de oppas graag ook ophalen om bij de zegen te zijn.

Collectemoment

Opwekking 710, Gebed om zegen (staande)

Elb lied 270, Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar (staande)

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Na de dienst is er koffie drinken in De Bron. Jij en u zijn daar van harte voor uitgenodigd!

Liturgie 17 sept Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 september in de Biesboschkerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 136: 1, 2, 8

Stil gebed, Votum en Groet

Gezang 284, O lieve Heer geef vrede (mel. Psalm 6)

Gebed

Schriftlezing Jesaja 25: 1 – 9 (HSV)

Gezang 27: 1, 3, 6, De Heer richt op zijn berg

Verkondiging n.a.v. Jesaja 25: 7 ~ En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. (NBG51)

Gezang 41: 1, 3, 5, De Here de heerser der aarde

Zingen als Geloofsbelijdenis Elb lied 275, ‘k Heb geloofd

Gebeden

Collectemoment

Slotlied Elb lied 413, Lichtstad

Zegen

Liturgie 10 sept Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 84: 1 

Votum en Groet

Psalm 84: 5, 6 

Gods geboden

Elb lied 452, Jezus is de goede Herder

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest 

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Filippenzen 3: 7 – 12   

Elb lied 90: 1, 2, Wat mij dierbaar was 

Overdenking 

Elb lied 90: 3, En wanneer ik deel

Lezen 2e deel vh Avondmaalsformulier

Gezang 415: 1, 2, Komt nu met zang van zoete tonen

Viering Heilig Avondmaal

Gezang 366, Gij zijt mijn goed

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 186A, Leid mij, Heer 

Zegen

Liturgie 10 sept Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 september in de Dorpskerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Gezang 360: 2, 3

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 25: 2, 4

Formulier/inzettingswoorden en gebed

Psalm 32: 3, 4

Voortgezette bediening Heilig Avondmaal

Psalm 136: 12

Gebed

Schriftlezing: Lukas 16: 1 – 8

Psalm 65: 4, 5

Preek

Psalm 33: 7

Gebed

Gezang 476: 2, 5

Zegen