Liturgie 1e Kerstdag Dorpskerk 10.00u

Eerste Kerstdag ’s morgens lezen we gewoontegetrouw Lukas 2; we staan stil bij een aantal woorden uit vers 10 en 11: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap: u is heden de Zaligmaker geboren.”

Voor aanvang van de eredienst zingen we een tweetal Kerstliederen.

In deze eredienst gaat voor de eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN VOOR DE DIENST

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

___________________________________

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
_________________________________

ZINGEN

PSALM   98 : 1 en 2
PSALM   98 : 3 en 4
LOFZANG VAN SIMEON : 2
LOFZANG VAN MARIA : 1 en 3
PSALM  105 : 1 en 2
PSALM   68 : 2a en 5b

ERE ZIJ GOD

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 40 : 9 – 11
N.T.:  Lukas 2 : 1 – 15
Tekst: Lukas 2 : 10b, 11a

AANVANGSTEKST: 1 Timotheüs 1 : 15a
“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.”