Diaconie: rondbrengen Kerstgroet

Geplaatst op december 4, 2022 door IH

In de week van 19 december willen we als diaconie onze gemeenteleden, die normaal een kerstpakketje ontvangen, een kerstgroet bezorgen. Deze willen we persoonlijk bij iedereen afgeven. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar gemeenteleden die ons daarbij willen helpen. Als u in de gelegenheid bent om bij een aantal mensen de kerstgroet persoonlijk af te geven dan zou dat heel fijn zijn. U kunt dit de komende twee weken aan ons doorgeven. U zult van ons een bericht ontvangen waar en wanneer u de kerstgroeten kunt ophalen.

Ook maken we nogmaals van de gelegenheid gebruik om u erop te attenderen dat de diaconie graag in contact komt met mensen die momenteel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Uiteraard kunt u ook namen van mensen doorgeven waarvan u weet dat dit aan de orde is.

Uw reactie kunt u doorgeven via het emailadres:  diaconie@hervormdwerkendam.nl


Actie Kerkbalans 2022 en 2023

Geplaatst op november 28, 2022 door IH

Actie Kerkbalans 2022:

Een aantal toezeggingen voor Kerkbalans 2022 worden nog gemist. Daarom willen we in de eerste plaats een oproep doen aan de gemeenteleden om na te gaan of u uw toezegging al hebt overgemaakt. Zo niet, dan vragen we u, als uw financiële situatie het toelaat, om het door u toegezegde bedrag alsnog over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (onder vermelding van VB2022)

Actie Kerkbalans 2023. Thema ‘Geef voor de kerk van morgen’:

Als college van kerkrentmeesters zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2023. Deze zal in de week van 14 januari 2023 van start gaan. Door de stijgende prijzen maakt het college zich grote zorgen of er de komende jaren wel voldoende inkomsten ontvangen worden. Op basis van het eerdere geefpatroon laat de meerjarenraming namelijk een negatieve balans zien.

Als gemeente kunnen we ons ook zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen we gemeentebreed alle leden bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten onder het Woord te zijn, door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel meer.

Al deze activiteiten kunnen alleen doorgaan dankzij uw gebed en uw financiële bijdrage. Als college realiseren wij ons echter ook dat een deel van de gemeenteleden zich in hun eigen situatie ook zorgen maken over hun financiën. 

In het kader van Actie Kerkbalans 2023 vragen we daarom aan eenieder die wel kan geven: geef wat extra ten opzichte van voorgaande jaren, voor het werk in onze gemeente. En zo mogelijk ook tijdens de kerkdiensten of op een ander tijdstip via de collecte-app of via internetbankieren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!


Gewijzigde e-mailadressen (o.a. voor kerkbalans)

Geplaatst op door IH

Gewijzigde e-mailadressen

Het college van kerkrentmeesters vraagt bij deze aan degenen die hun e-mailadres hebben opgegeven voor Actie Kerkbalans, automatische incasso’s en/of iDEAL-betalingen, om bij wijziging zo spoedig mogelijk het nieuwe e-mailadres door te geven aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl.

Het is namelijk al meerdere keren voorgekomen dat via de e-mail verzonden brieven of betaalverzoeken niet meer aankwamen en dat er dus ook geen bijdrage meer werd overgemaakt. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!


Verwarming in de Kerk

Geplaatst op november 5, 2022 door M. Vos

De huidige energiecrisis heeft impact op ons allen, thuis maar ook op onze gemeente . Energie is op dit moment erg kostbaar en de verwachting is dat de kosten van energie voor onze gemeente in 2023, zonder maatregelen vierkeer zo hoog kunnen worden als begroot en we hebben onze jaarbegroting te respecteren.

Energie wordt landelijk ingekocht door de PKN (energie voor kerken)  om optimale prijzen te bedingen maar het  huidige contract eindigt binnenkort waardoor nieuwe marktprijzen gaan gelden. 

Om deze kostenstijging zoveel mogelijk te beheersen heeft het College van Kerkrentmeesters  besloten om als eerste stap, die zonder technische of andersoortige maatregelen ingevoerd kan worden, de basis temperatuur in onze gebouwen te verlagen tot 10 graden  en deze  bij  de zondagse erediensten te verhogen tot maximaal 15 graden.  Dit geldt voor beide kerkgebouwen. Voor de Bron is de basis temperatuur 15 graden en bij gebruik wordt deze verhoogd naar 18 graden.

Ook een deur protocol is met de koster besproken waarbij we zoveel mogelijk gastvrijheid willen uitstralen met zo min mogelijk energie verlies. Bij de hoofdentrees zal er bij binnenkomst maar 1 deur open staan en zullen de tussendeuren weer als klapdeuren gaan functioneren.

Het devies; Kleed je warm en neem ter aanvulling vooral een jas & sjaal o.i.d. mee de kerk in.

Wij rekenen op uw begrip.

Al langer is energie een aandachtspunt in de vergaderingen van de kerkrentmeesters en zoeken we naar  mogelijkheden van verduurzamen en energie besparing. Voorbeelden die gerealiseerd zijn is ledverlichting, luchtbehandeling met warmte terugwinning, stooklijn optimalisatie enz. maar deze maatregelen zijn met de huidige energie crisis ontoereikend.

Verder is er zoals al eerder is gemeld voor technische zaken een werkgroep  samengesteld met enkele specialisten vanuit de gemeente die samen met de kerkrentmeesters en de koster nadenken over verdere technische mogelijkheden in het kader van verduurzamen van  onze gebouwen .  Dit vergt meer tijd en financiële investeringen maar  waar we de komende periode wel mee aan de slag gaan.

De kerkrentmeesters.


Uitnodiging aan alle vrijwilligers (wijk 1 en wijk 2).

Geplaatst op november 1, 2022 door M. Vos

In het verleden was het een goede gewoonte om als vrijwilligers van de hervormde gemeente van Werkendam op een bepaald moment  met elkaar een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en daardoor elkaar ook weten te vinden.

Door alle Corona maatregelen is dit gebruik echter wat naar de achtergrond  geraakt maar de kerkrentmeesters willen dit graag weer in ere herstellen.

Wij nodigen dan ook alle vrijwilligers uit  op zaterdag 26 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de Bron, Kerkstraat 3 te Werkendam voor koffie (met wat erbij) en een gezellige onderlinge ontmoeting.

Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.


Blad Lichtspoor en Kerstpakkettenactie

Geplaatst op oktober 31, 2022 door IH

Jarenlang werd door de Hervormde gemeente wijk 1 en 2 het blaadje `Lichtspoor` 5x per jaar uitgereikt aan ca. 300 abonnees. Dat aan dit abonnement kosten zijn verbonden is waarschijnlijk niet bekend omdat dit voor rekening was van de diaconie.

Vanwege de huidige financiële situatie in veel gezinnen hebben we als diaconie kritisch gekeken naar onze uitgaven. In de media horen we schrijnende berichten van gezinnen die het water aan de lippen staat of nog erger, die met name de torenhoge energiekosten niet meer kunnen betalen. De komende tijd willen we onze financiële middelen gebruiken om gemeenteleden, die het nodig hebben, een financiële ondersteuning aan te bieden. Hierdoor heeft de diaconie besloten het abonnement op `Lichtspoor` per 1 januari 2023 op te zeggen en dat geld wat we uitgaven aan het blaadje `Lichtspoor` te gebruiken voor financiële ondersteuning voor de gezinnen die het nodig hebben.

Ook heeft de diaconie, na lang wikken en wegen, besloten om met ingang van dit jaar de Kerstpakkettenactie niet door te laten gaan. De hiertoe benodigde financiële middelen zijn momenteel niet voorhanden om deze actie op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Temeer daar het ons, zoals hiervoor al werd gesteld, als diaconie verstandig lijkt het beschikbare geld achter de hand te houden voor mensen/ gezinnen welke door de verhoogde energie- en boodschappenprijzen in de problemen geraken.
Wij rekenen op uw begrip!

De diaconie van de Hervormde Gemeente Werkendam.


Najaarsbestemmingscollecte 9 okt.

Geplaatst op oktober 3, 2022 door IH

Op zondag 9 oktober staat in de ochtend- en middag/avonddienst de najaarsbestemmingscollecte gepland. Vorig jaar was deze voor de investeringen in het kader van ‘ventilatie’ en is de opbrengst besteed aan de luchtbehandelingsinstallatie van De Bron. We hebben in De Bron gekozen voor een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en dat is met de huidige energieprijzen zeker een goede beslissing geweest. De komende periode moeten we gericht gaan werken aan verdere energiebesparende maatregelen. Er zijn al veel lampen in de kerk- en vergaderzalen vervangen door ledverlichting maar we zijn er nog niet. Zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk moeten we rekening houden met vervanging van de oude, niet zo energiezuinige cv-ketels, waarbij de Dorpskerk de hoogste prioriteit heeft. Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op de mogelijkheden die er zijn met de nieuwe technieken zoals hr-ketels, warmtepompen, hybride-installaties, infraroodverwarming en dergelijke. Ook geoptimaliseerde stooklijnen en regelingen, bouwkundige isolatie en pv-installaties zijn mogelijkheden om kosten te besparen.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u ook dit jaar ruimhartig aan deze najaarsbestemmingscollecte bij te dragen voor deze energiebesparende investeringen. Met uw extra bijdrage hopen we dat voor genoemde en toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Op zondag 9 oktober is in de Givt-app de eerste collecte voor de diaconie, de tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte zal de bestemmingscollecte zijn.
Bankstortingen ten gunste van deze derde collecte graag de beschrijving meegeven ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank!
Het college van kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021

Geplaatst op september 19, 2022 door IH

In juni 2022 is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Door omstandigheden is deze jaarrekening later dan gewoonlijk ingediend bij het Centraal Bureau Beheer en Behoud. De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl  of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

De staat van de baten en lasten over 2021 is gepubliceerd op de website; zie de homepagina, onderaan, via de knop ‘klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.


Diaconie ‘verhoging energietoeslag’

Geplaatst op september 5, 2022 door IH

Verhoging energietoeslag naar € 1.300,00

Eerder attendeerde we u als diaconie op de mogelijkheden van het aanvragen van de éénmalige Energietoeslag, verstrekt door de Gemeente Altena en bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen bij de hogere energiekosten. Recent is bekend geworden dat het bedrag wordt verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00. Zie bijgaande weblink https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/energietoeslag Aanvragen kan tot 1 november aanstaande.

Als u vragen heeft, of u vindt het fijn om geholpen te worden bij de aanvraag, dan horen we dat graag van u (diaconie@hervormdwerkendam.nl).

College van Diakenen


Diaconie ‘Stille armoede’

Geplaatst op door IH

Oproep van de Diaconie

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden. Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam of via email diaconie@hervormdwerkendam.nl.

Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.         

College van Diakenen