CvD: Financiële zorgen

Geplaatst op september 25, 2023 door IH

Soms komen personen of gezinnen, door wat voor situaties ook, in grote financiële problemen. Er zijn omstandigheden die ertoe geleid hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt en dat u de grootste moeite heeft om het hoofd financieel boven water te houden. Het college van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen, vandaar deze oproep.  Bent u een van de mensen, die bij die laatste groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Een van onze diakenen gaat dan met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

Het college van Diakenen


CvD: SchuldHulpMaatje Altena

Geplaatst op door IH

Inmiddels is sinds enige tijd SchuldHulpMaatje Altena actief in onze gemeente. SchuldHulpMaatje is een landelijke vereniging met diverse locaties in Nederland, waaronder nu dus ook locatie Altena. De aanpak van deze vereniging richt zich erop, om mensen met financiële problemen, in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Tevens proberen zij de professionele schuldhulpverlening aan te vullen of om deze te voorkomen. Hiervoor zijn getrainde vrijwilligers actief, welke mensen met financiële problemen begeleiden en ondersteunen. Deze vrijwilligers nemen de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en samen te zoeken naar oplossingen. In onze gemeente Altena zijn 8 getrainde vrijwilligers actief, waar u een beroep op kunt doen. SchuldHulpMaatje biedt gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden.

Heb jij geldzorgen, geldvragen of schulden en kun je daarbij hulp gebruiken van een Maatje, bezoek dan de website schuldhulpmaatje.nl/altena/  

Op deze website staan de gegevens van onze coördinator dhr. Luc Zonnenberg, bij wie u terecht kunt voor meer informatie. Tevens kunt u op deze site een online test doen, om er achter te komen of de hulp welke SchuldHulpMaatje biedt past bij jou en je situatie.

Het College van Diakenen


CvK: Najaarsbestemmingscol. 8 okt.

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 8 oktober staat in de ochtend- en de avonddienst de najaarsbestemmingscollecte gepland. Vorig jaar was de bestemmingscollecte voor de investeringen in het kader van ‘energiebesparende maatregelen’. De komende periode moeten we gericht gaan werken aan verdere verduurzaming van de gebouwen. Er is al veel uitgevoerd zoals ombouw verlichting naar led (waar mogelijk), het optimaliseren van gebouwbeheersystemen zodat meer efficiënt gestookt kan worden en warmteterugwinning in diverse luchtbehandelingsinstallaties. Voor de lange termijn moet er nog veel meer gedaan worden om de gebouwen te verduurzamen. Enerzijds om te voldoen aan de geldende regels en om de energiekosten verder omlaag brengen zodat ze betaalbaar zijn, maar anderzijds om verantwoord om te gaan met ons milieu en onze grondstoffen. Zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk moeten we rekening houden met vervanging van de oude, niet zo energiezuinige CV-ketels. Hiervoor lopen al verschillende onderzoeken, bouwkundig zoals extra isoleren, maar ook om gebruik te maken van de nieuwere technieken zoals infraroodverwarming op gas, elektrisch verwarmen, warmtepompen, hybride-installaties (combinatie warmtepomp en CV-ketel) en zonnepanelen. De te maken keuzes zijn, gezien de huidige financiële situatie, complex. Dit is maatwerk per gebouw en vereist zorgvuldig onderzoek en afweging kosten/baten. Zodra we meer weten zullen we dit met u delen door hierover te communiceren.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u ook dit jaar ruimhartig aan deze najaarsbestemmingscollecte bij te dragen ten gunste van deze energiebesparende investeringen. Met uw extra bijdrage hopen we dat voor de benodigde investeringen en toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Wijk 2: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor het diaconale doel zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de najaarsbestemmingscollecte zijn.

Wijk 1: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er in de ochtenddienst twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor de diaconie zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de bestemmingscollecte zijn. Voor de avonddienst zullen er twee collectezakken in de hal gereed staan; een voor het diaconale doel en de tweede voor de najaarsbestemmingscollecte.

Voor beide wijken geldt dat ook voor de GIVT-app. Betreffende bankstortingen ten gunste van deze najaarsbestemmingscollecte a.u.b. de beschrijving meegeven ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank!

Het college van kerkrentmeesters


CvK: Van Givt- naar Appostel-app

Geplaatst op augustus 28, 2023 door IH

Overstap van digitale collecte Givt naar digitale collecte Appostel

In maart 2021 zijn we tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen als hervormde gemeente gestart met het digitaal collecteren via de Givt-app. Betreffende het digitaal collecteren is in het voorjaar van 2023 na evaluatie besloten om van de Givt-app over te stappen naar de Appostel-app. De voornaamste reden om afscheid te nemen van de Givt-app zijn de kosten die per transactie gemaakt worden.
Binnenkort zult u nader geïnformeerd en geïnstrueerd worden hoe de overstap gemaakt kan worden.

College van Kerkrentmeesters


CvK: Abonnement 2023 Kerkklanken

Geplaatst op door IH

Enige tijd geleden zijn de betaalverzoeken per e-mail of brief verstuurd naar de abonnees die geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven. Ongeveer 150 abonnees hebben het abonnementsgeld tot nu toe niet voldaan. Vriendelijk verzoek of u wilt controleren of het abonnementsgeld voor 2023 door u is betaald. Een jaarabonnement kost € 23,50 en € 35,00 voor postabonnees. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0373 7324 22 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad’. Graag ook straat en huisnummer vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank.
College van Kerkrentmeestrs


CvK: Solidariteitskas 2023

Geplaatst op juli 5, 2023 door AH

De brieven en de e-mails voor de jaarlijkse bijdrage solidariteitskas zijn onlangs verzonden maar er is een fout ontstaan bij de automatische incasso.
De eerste automatische incasso-opdracht is door de bank afgekeurd en doordat er in de bijdrage-administratie een ‘vinkje’ niet is geactiveerd is daardoor bij een aantal gemeenteleden abusievelijk een e-mail verstuurd met een betaalverzoek via iDeal.
Na de mislukte eerste incasso is een tweede automatische incasso wel door de bank geaccepteerd en wordt ook bij de gemeenteleden die de e-mail hebben gekregen alsnog een automatische incasso afgeschreven.
Voor degene die al een betaling via iDeal hebben gedaan vinden we dat heel vervelend.
Mocht dit bij u het geval zijn dan raden wij aan om de automatische incasso via uw bank te storneren.
U kunt ook een e-mail met uw naam en straatnaam plus huisnummer sturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl
Dan zullen wij ervoor zorgen dat u de dubbele betaling teruggestort krijgt.

Excuses voor dit ongemak.

Hans Nieuwenhuyzen, Penningmeester college van kerkrentmeesters


Dankwoord van Aldert van Hoornaar

Geplaatst op juli 3, 2023 door IH

Graag bedank ik iedereen die mijn 40-jarig organistenjubileum tot een onvergetelijke gebeurtenis heeft gemaakt. Hartelijk dank voor uw felicitaties, cadeaus en aanwezigheid bij mijn jubileumconcert. Het geeft mij energie om samen met u in zang en orgelspel Gods lof te blijven verkondigen.

Aldert van Hoornaar, organist


Geslaagd Jubileumconcert Aldert van Hoornaar

Geplaatst op juni 28, 2023 door Ronald Golverdingen

Afgelopen zaterdagavond was het jubileumconcert ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van onze organist Aldert van Hoornaar. We kijken terug op een geslaagde avond. Het concert is terug te kijken via Youtube, zeker de moeite waard.

Link naar concert: https://www.youtube.com/live/dKCBIK760gM?feature=share


CvK: jaarrekening 2022

Geplaatst op juni 19, 2023 door IH

Op 8 juni 2023 is in de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters besproken.

De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni 2023 van 19.00 uur tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer H. Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

De staat van de baten en lasten over 2022 is gepubliceerd op de website; zie de home pagina, onderaan, via de knop ‘Klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.


CvK: financiële stand 2023

Geplaatst op door IH

Op de gemeenteavond van 18 januari 2023 is door het College van Kerkrentmeesters tekst en uitleg gegeven over de financiële situatie van onze gemeente. Door de aanwezigen is gevraagd om met wat meer regelmaat de stand van zaken te delen met de gemeente.

Wat betreft de inkomsten over 2023 kan op basis van de afgelopen 5 maanden een redelijk goed beeld geschetst worden: er is voor € 326.500,00 aan toezeggingen gedaan voor de vrijwillige bijdrage 2023 en dat is ruim € 49.000,00 hoger dan de toezegging van 2022. Van de toezegging 2023 is al € 228.848,00 ontvangen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de collectes voor instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen 10% hoger over dezelfde periode januari – mei. En er is een legaat ontvangen van € 51.000,00, waarvan een groot deel als bestemming is gelabeld ten gunste van ‘het orgel’. Iets waar niemand zich toe verplicht hoeft te voelen, maar wel een prachtig gebaar is om ook op deze wijze aan de kerk te denken. Indien u overweegt om ook een schenking aan de kerk te doen in de vorm van een legaat, dan zouden we daar heel dankbaar voor zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen.

Tegenover de gestegen inkomsten hebben we echter ook te maken met hogere uitgaven. Met name de energietarieven waar we in 2023 aan vast zitten zijn hoger dan de cijfers van de begroting.

Al met al hebben we goede hoop dat we aan kunnen tonen aan het CCBB dat we financieel gezond draaien in 2023. Iedereen die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd willen we dan ook hartelijk dank zeggen.