Actie Kerkbalans 2022 (2)

Geplaatst op januari 17, 2022 door IH

Actie Kerkbalans 2022 is van start gegaan op15 januari jl. met het landelijke thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

De brief over de actie staat op de website. ( link: brief-aktie-kerkbalans )
Degenen die geen mailadres hebben opgegeven hebben deze brief, samen met de toezeggingsbrief, al ontvangen. Misschien is deze toezeggingsbrief ook al opgehaald of hebt u deze bij de lopers afgegeven. Hartelijk dank daarvoor!

Ook dit jaar zijn de e-mails met de link naar de toezeggingsmogelijkheid verstuurd. We hopen dat dit jaar alles goed verlopen is en dat u de e-mail hebt ontvangen.

Indien u geen brief of e-mail hebt ontvangen kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters of met de koster.
Via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl


Week van gebed 2022

Geplaatst op januari 13, 2022 door M. Vos

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Alle informatie over onze lokale (online) gebedsbijeenkomsten is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed


Actie Kerkbalans 2022 (1)

Geplaatst op januari 3, 2022 door IH

Klik voor actie Kerkbalans


Alle vrijwilligers bedankt!

Geplaatst op door IH

Het college van Kerkrentmeesters en Diakenen bedankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar een taak of werkzaamheden hebben verricht binnen onze hervormde gemeente (wijk 1 en wijk 2) en wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022 toe, maar bovenal  Gods zegen.
Wij hopen ook op jullie inzet in dit nieuwe jaar. 


!Oproep Kerstactie Diaconie!

Geplaatst op november 8, 2021 door IH

Oproep vrijwilligers voor de kerstactie van de diaconie op vrijdag 17 december 2021

Ook dit jaar vraagt de diaconie aan u of u komt helpen als vrijwilliger voor het rondbrengen van de kerstpakketten.
De diaconie kan dit niet alleen!
Als u mee doet, voor het eerst of opnieuw, wordt u vriendelijk verzocht op D.V. vrijdag 17 december 2021 vanaf 9.00 uur ’s morgens aanwezig te zijn in één van de zalen onder in de Dorpskerk, waar vandaan de pakketten worden rondgebracht.


Herinnering VB-2021

Geplaatst op oktober 31, 2021 door IH

Herinnering toezeggingen Vrijwillige Bijdrage lopende jaar 2021

De kerkrentmeesters houden elk najaar een controle op de lopende toezeggingen Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerkbalans). Aan de gemeenteleden die in januari 2021 een toezegging hebben gedaan maar een gedeelte hiervan nog niet hebben betaald, of nog helemaal geen Vrijwillige Bijdrage hebben kunnen overmaken, vragen wij vriendelijk om hier aandacht aan te besteden en alsnog uw toezegging 2021 over te maken op bankrekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente inz. Vrijwillige Bijdrage’. Ook nieuwe leden die in de loop van 2021 zijn toegetreden nodigen we uit om een Vrijwillige Bijdrage 2021 te schenken.

In de maand november 2021 zullen wij een herinneringsbrief sturen aan degenen van wie het toegezegde bedrag nog niet is ontvangen. In de maand december zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2022 gepland. In de weken van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 hopen we met deze actie van start te gaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.


Gewijzigde plaatselijk regeling Algemene Kerkenraad

Geplaatst op oktober 15, 2021 door Ronald Golverdingen

De plaatselijke regeling voor de Algemene Kerkenraad is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in paragraaf 1.1 over de afvaardiging vanuit de Wijkkerkenraden naar de Algemene Kerkenraad. Het aantal diakenen is aangepast van 4 naar 2, vanuit beide wijken 1 diaken. Ook is de stratenlijst in de bijlage van de plaatselijke regeling geactualiseerd. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba van wijk 1: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba van wijk 1 ingediend worden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 6 december zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.


Vijfjescollecte 10 okt wordt ‘Bestemmingscollecte’

Geplaatst op oktober 1, 2021 door IH

Op D.V. zondag 10 oktober stond in de ochtend- en de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte op de agenda. Dit najaar wil het college van kerkrentmeesters echter een wijziging aanbrengen en er een Bestemmingscollecte van maken. De komende tijd moet er fors geïnvesteerd worden in ventilatie van alle vergaderzalen van zowel de Dorpskerk als De Bron. Bij de begroting 2021 was al een bedrag gereserveerd van € 20.000 maar alle offertes wijzen erop dat het dubbele bedrag nodig zal zijn.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk om ruimhartig aan deze najaarscollecte ten gunste van de investeringen bij te dragen met als specifieke bestemming ‘Verbetering Ventilatie’. Met uw extra bijdrage hopen we de negatieve begroting om te buigen zodat ook voor toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Zoals we gewend zijn zal ook op D.V. zondag 10 oktober in de Givt-app de 1e collecte voor de diaconie zijn en zal de bestemmingscollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Betreffende bankstortingen deze 2e collecte a.u.b. onder vermelding ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank,
Het college van kerkrentmeesters.


Zitplaatsen Dorpskerk

Geplaatst op september 16, 2021 door admin

Het college van kerkrentmeesters heeft naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen het onderwerp ‘zitplaatsen in de Dorpskerk’ nogmaals geagendeerd:  

In de Dorpskerk is er in de kerkzaal ruimte gemaakt voor twee rolstoel en/of scootmobiel plaatsen ( inclusief een blauwe begeleiderstoel ).
Deze plaatsen zijn achterin de kerkzaal links en rechts van het middenpad gesitueerd en gemarkeerd met een sticker op de vloer.
Ook zijn er voor kerkgangers met ernstige rugklachten etc. enige blauwe stoelen geplaatst.
Deze plaatsen zijn van voor naar achter links en rechts van het middenpad geplaatst.
Als u gebruik wilt maken van bovenstaande plaats of stoel dient u voor aanvang van de kerkdienst met de koster e.e.a. te overleggen.
Hij zal u dan een plaats toewijzen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen vaste gereserveerde zitplaatsen, dus misschien zal u wel eens op een andere blauwe stoel plaats moeten nemen dan uw voorkeur. Er wordt zoveel mogelijk met een ieder rekening gehouden maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

We rekenen op uw begrip!


Kerkklanken abonnementsgeld 2021

Geplaatst op september 6, 2021 door IH

Enige tijd geleden heeft u het verzoek ontvangen om het abonnementsgeld voor dit jaar te voldoen. Veruit de meeste betalingen zijn binnen, maar van een aantal is dit nog niet het geval.
Zou u, indien u nog niet heeft betaald, dit alstublieft zo spoedig mogelijk willen doen?
Bij voorbaat dank.
College van Kerkrentmeesters