Bijdrage energiekosten

Geplaatst op juni 13, 2022 door IH

Van veel producten en diensten zijn de prijzen de laatste tijd flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een éénmalig bedrag van € 800,00 netto per huishouden beschikbaar gesteld door de gemeente.

Sommige mensen hebben eind april een brief van de gemeente ontvangen dat ze deze toeslag automatisch zullen ontvangen. Anderen hebben die brief niet ontvangen en kunnen toch ‘recht hebben op’ deze éénmalige netto toeslag. Tot 1 november kan de aanvraag voor deze energietoeslag bij de gemeente worden ingediend. U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum dat u uw aanvraag indient:

  • 21 jaar of ouder bent, én
  • in de gemeente Altena woont, én
  • een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning heeft. Let op: u kunt uw rijbewijs hier niet voor gebruiken, én
  • een laag inkomen heeft, uw netto (gezins)inkomen per maand mag niet meer zijn dan:

Gezinssamenstelling 21 jr tot AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.244,00 
Gehuwden/samenwonend: €  1.777,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm **): €  888,00
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm **): €  770,00
Gezinssamenstelling vanaf AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.382,00
Gehuwden/samenwonend: €  1.872,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm): €   936,00 
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm):  €   676,00

Vindt u het lastig om de aanvraag in te dienen of weet u niet of u in aanmerking komt voor deze toeslag? Schroom dan niet om contact op te nemen met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl).


Opvang vluchtelingen Oekraïne

Geplaatst op door IH

Voortgang opvang vluchtelingen Oekraïne:

Intussen is het al weer enkele weken geleden dat de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne zich in onze gemeente meldden. Ongeveer 35 vluchtelingen in de leeftijd tussen 3 en 49 jaar wonen nu in het ‘oude Rabobank gebouw’. Daarnaast wonen er tientallen vluchtelingen in de regio bij mensen thuis.

Gecoördineerd door de Gemeente Altena werken vanaf de start van de opvang nagenoeg alle kerken en andere maatschappelijke instellingen zoals Kozakken Boys4All en De Bibliotheek CultuurPuntAltena op een prettige en intensieve manier met elkaar samen. Periodiek komen we bij elkaar om gezamenlijk de voorgang af te stemmen en concreet invulling te geven aan de hulp en ondersteuning van de mensen uit Oekraïne.

Een aantal van hen is aan het werk bij bedrijven in de regio. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de mensen te betrekken bij het maatschappelijke leven in onze gemeente. Ook worden er op een aantal dagen taallessen verzorgd zodat de mensen zo veel als mogelijk zelfredzaam worden.

Voor de komende (zomer)maanden wordt gewerkt aan een activiteitenkalender om de mensen zoveel als mogelijk een zinvolle invulling te geven aan hun tijd in Werkendam. Dat varieert van kerkelijke activiteiten tot sportactiviteiten.

Overdag is er continu iemand van de gemeente op de locatie aanwezig om vragen te beantwoorden en allerlei zaken te regelen (bijvoorbeeld de afstemming met Breda waar de vluchtelingen zich melden om vervolgens elders hun ‘woonplaats’ te betrekken).

Wat opvalt is dat de mensen uit Oekraïne graag onder de mensen zijn en het fijn vinden om erop uit te trekken om het dorp ‘te verkennen’.

Voortdurend zijn er allerlei zaken waarmee onze naasten geholpen kunnen/moeten worden. Deze hulpvragen worden gecoördineerd door Inge Cok. Zij beheert de LouLou app waarin deze hulpvragen kenbaar worden gemaakt. Dat varieert van de vraag om speelgoed voor de kinderen tot de vraag of iemand moeder en dochter naar het gemeentehuis in Almkerk kan vervoeren om ingeschreven te worden. Wilt u onderdeel zijn van deze appgroep van 180 mensen die ‘klaarstaan’ om te helpen? Meld u dan aan bij Inge Cok, 06-48177930.

Heeft u vragen of wilt u ook betrokken zijn bij de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen, neem dan gerust contact op met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl) of één van de diakenen.


Een uur met God

Geplaatst op juni 9, 2022 door Ronald Golverdingen

In ons dagelijks leven worden we vaak afgeleid door de dagelijkse beslommeringen. Daarom is er aanstaande zaterdag gelegenheid om in de Dorpskerk tot rust te komen en God te ontmoeten. Je kunt tijdens dit uur met God een bijbeltekst overdenken, bidden of in alle rust je week afsluiten. Er zullen afwisselend stille momenten zijn en momenten met muziek. 

U en jij bent aanstaande zaterdag van harte welkom om 9.00 uur in de Dorpskerk. 


Nacht van gebed

Geplaatst op juni 4, 2022 door dirkdevr

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Colombia, Mozambique en Filipijnen.

En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed.

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni. In Werkendam wordt de bijeenkomst in de Maranathakerk gehouden en begint om 20.00 uur en duurt tot 3.00 uur.

Met opzet ’s ook een gedeelte nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

U kunt er voor kiezen om de hele avond/nacht of een deel ervan mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Stel je voor dat door jouw gebed grenzen open gaan, vervolgers tot geloof komen en vermoeide christenen kracht ontvangen.
Jouw gebed doet ertoe!

Bidt u mee voor uw miljoenen broeders en zusters die het gebed nodig hebben?

Neem voor vragen contact op met John den Otter 06-36511764 of Piet Top 06-12960397.

Kijk ook eens op:  www.opendoors.nl/nacht 


Ventilatie De Bron 

Geplaatst op mei 30, 2022 door IH

Het college van kerkrentmeesters heeft een definitief besluit genomen over de aanschaf en installatie van het nieuwe ventilatiesysteem in De Bron. De opdracht hiervoor is gegeven aan Klimaatservice Holland B.V. We starten in de week van 30 mei met voorwerk. Daarom zal De Bron gesloten worden voor het gebruik van de zalen. Tijdens deze periode zal koster Teus Kooij een nieuwe indeling maken en zal vanaf 30 mei ‘verhuisd’ moeten worden naar de zalen van de Dorpskerk en eventueel de zalen van de Biesboschkerk. Zodra deze nieuwe indeling gereed is zal de koster de gebruikers hierover informeren. 

Een aantal vrijwilligers zal gevraagd worden om de plafondplaten en de oude luchtkanalen van De Bron te verwijderen. Daarna zal het installatiebedrijf de nieuwe units plaatsen en, samen met een geselecteerde groep vrijwilligers, de nieuwe luchtkanalen aanbrengen en al de verdere bijkomende werkzaamheden verrichten. We rekenen op uw begrip. Volgens planning hopen we na de zomer de zalen van De Bron weer in gebruik te kunnen nemen. 

Het college van kerkrentmeesters


Stoelen Biesboschkerk

Geplaatst op mei 9, 2022 door IH

Recentelijk zijn de stoelen in de Biesboschkerk weer goed en netjes gezet maar ook weer zoveel mogelijk aan elkaar vastgemaakt.
Het verzoek is dat als er door een bepaalde reden bij het gebruik van de kerkzaal  stoelen losgemaakt of verplaatst worden dit na afloop weer hersteld wordt.
De stoelen zitten aan elkaar vast omdat dit door de brandweer wordt geëist.
Bij losse stoelen is het gevaar van obstakels in vluchtwegen groter en hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.


Abonnement Kerkklanken 2022

Geplaatst op door IH

Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2022 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief of via e-mail.
We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan.
De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.
College van Kerkrentmeesters


Ventilatie De Bron (2)

Geplaatst op april 25, 2022 door IH

Zoals toegelicht in o.a. het kerkblad van 18 februari jl. en op de website is dit een vrij omvangrijk project. Het gaat niet alleen om ventilatie maar ook om verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Daarbij is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Deels betreft dit wettelijke verplichtingen maar het college van kerkrentmeesters heeft zelf ook veel eisen geformuleerd. Zo mag de nieuwe installatie niet leiden tot comfortklachten zoals tochtgevoel etc. Inmiddels is over bijna al deze zaken een beslissing genomen. Er vindt nu nog een onafhankelijke toetsing plaats door een derde partij waarna de opdracht gegeven zal worden aan de installateur.

College van Kerkrentmeesters


Oproep van de Diaconie

Geplaatst op door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen energieprijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen.
Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen. Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding verzekerd.        

College van Diakenen


Actie Kerkbalans 2022 (4)

Geplaatst op april 4, 2022 door IH

De actie Kerkbalans 2022 ligt al geruime tijd achter ons en eenieder die hieraan al heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.
Helaas is een deel van de afgegeven of per e-mail verstuurde toezeggingsbrieven niet ingevuld terugontvangen.
Het college van kerkrentmeesters wil binnenkort een herinneringsbrief of e-mail gaan sturen aan de leden van wie nog geen toezeggingsbrief is ontvangen.
Het college vraagt dan ook aan eenieder die nog geen toezeggingsbief heeft ingevuld en ingeleverd om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Indien u de toezeggingsbrief kwijt bent kunt u een e-mail sturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje schrijven en dat in de brievenbus bij de Dorpskerk doen of opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.
Dan zullen we ervoor zorgen dat u alsnog een toezeggingsbrief krijgt.
Maar ook zonder toezegging kunt u de vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 t.n.v. ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage’.
Met uw bijdrage kunnen we de negatieve balans hopelijk laten omslaan naar een positief resultaat!
Bij voorbaat dank!