CvK: Onze financiële situatie

Geplaatst op april 8, 2024 door IH

Op 11 januari van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Hierin is aan de gemeente onze financiële situatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben wij de actie kerkbalans 2024 achter ons. Van de ruim 1600 aangeschrevenen heeft 61 procent gereageerd. Wij hopen dat het restant ook haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog hun toezeggingen willen doen. Wij zijn dankbaar met het toegezegde bedrag tot op heden, het geeft ons het vertrouwen dat wij de geraamde toezeggingen misschien zelfs zullen overschrijden. Dat is op zich goed nieuws.

Wij staan onder toezicht van het CCBB, een kerkelijk administratiebureau welke toeziet op ons financieel beleid. Een essentiële eis is een sluitende meerjarenbegroting. In januari lieten wij u reeds een verwacht tekort zien van circa 45.000 euro voor 2025! Op dit moment is de verklaring ‘solvabiliteit’ niet voldoende om twee volledige predikantsplaatsen te houden. Dit vanwege de prognoses die, in de ogen van het CCBB, onvoldoende financieel draagvlak en ontwikkeling laten zien. Voor wijk 2, die vacant is, hebben wij wel een instemming voor de komende 5 jaar, maar voor 30 procent geldt dat voor bepaalde tijd. Mocht wijk 1 vacant worden, hetgeen we niet hopen noch verwachten, zal hetzelfde gelden. Wij kunnen dus niet gewoon doorgaan op de wijze zoals wij hebben gedaan. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

In de afgelopen 15 maanden hebben wij kritisch gekeken naar onze gebouwen. De gebouwen die wij bezitten zijn kostbaar. In energie en niet in het minst in onderhoud. Op een aantal punten is er ook sprake van achterstallig onderhoud, vooral bij de Dorpskerk.

Ook zijn wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de gebouwen kunnen verduurzamen. Ook dat gaat niet kosteloos. Zeer ingrijpende maatregelen, waaronder zelfs het afstoten van de Dorpskerk, zijn onderzocht.

Inmiddels is alles in kaart gebracht, een gebouwenvisie opgesteld en wil het College zijn bevindingen en overwegingen met u delen in een te houden gemeenteavond  D.V. 29 mei. Hierin zullen wij het financieel beleid toelichten en uiteraard u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Wilt u alstublieft 29 mei in uw agenda noteren? Deze avond willen wij houden in de Biesboschkerk? Middels andere media en afkondigingen willen wij u hier later nog aan herinneren.

Het college van Kerkrentmeesters


Spreker Rabbijn Van Dijk – Thema ”Pesach”

Geplaatst op april 5, 2024 door M. Vos

In navolging van de wandeling langs de Joodse begraafplaats in Werkendam organiseren wij een nieuwe activiteit. Dinsdagavond 16 april houdt rabbijn van Dijk een overdenking over het Joodse feest ”Pesach”. Waarvan Pasen zoals wij dit kennen afstamt.

Deze avond wordt gehouden in de Maranathakerk, Gedempte Haven 1, Werkendam. Inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 19:45 uur.

U komt toch ook?! Toegang is gratis.

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de dekking van de onkosten.

Interkerkelijke Werkgroep Israël Werkendam


Wijk-1: Advertentie Pastoraal werker

Geplaatst op maart 18, 2024 door IH


Als kinderen andere wegen gaan

Geplaatst op maart 7, 2024 door Eekelen.1

D.V. dinsdag 12 maart 2024 organiseert de Confessionele Beweging een avond in Werkendam met als onderwerp: ‘Als kinderen andere wegen gaan’, naar aanleiding van het boek dat ds. Van der Kooi samen met Wim ter Horst onder deze titel schreef.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden, gemeenteleden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden, wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een groot betekenisverlies. Ds. Margriet van der Kooi spreekt over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema’s als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, en zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie. En over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn. Ds. Van der Kooi vertelt graag, maar vraagt ook om interactie met de toehoorders! Hartelijk welkom op deze Contactavond!

Namens CB-afdeling Zuid-Holland-zuid/Noord-Brabant,
Corrie de Gast, Klundert
John den Otter, Werkendam
Jan van Poppel, Klundert
Rook Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Ad de Waard, Sliedrecht

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Maranathakerk Gedempte Haven 1. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.


CvD: Actie Voedselbank Altena

Geplaatst op februari 26, 2024 door IH

Momenteel wordt er achter de schermen door de gezamenlijke kerken van Werkendam, een actie voor de Voedselbank Altena voorbereid. Deze actie zal worden gehouden in samenwerking met Albert Heijn van Vuuren in Werkendam. De actie staat gepland D.V. vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei a.s.
Wij zullen u als gemeente te zijner tijd verder op de hoogte brengen van deze actie en vertrouwen op uw medewerking. Op welke manier u kunt bijdragen aan deze actie, zal ook ruim van te voren gecommuniceerd worden.

Gezien deze actie, delen wij u mede dat de gebruikelijke Voedselbank actie, welke in onze beide wijkgemeentes reeds een aantal jaren gehouden wordt, voorafgaande aan de avonddienst van Biddag voor gewas en arbeid D.V. 13 maart a.s. niet door zal gaan.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het College van Diakenen,
Adriaan Blokland


Zingen in Goezate zaterdag 2 maart

Geplaatst op februari 24, 2024 door AH

Zaterdag 2 maart willen we weer een uur gaan zingen in Goezate. We beginnen om 10.45 uur.
We zingen mooie liederen die bekend zijn bij de meeste bewoners.
Het is fijn voor de bewoners van Goezate als er veel mensen mee komen zingen.
Zingt u ook een uurtje mee?


Vacature hoofdkoster Biesboschkerk

Geplaatst op februari 23, 2024 door AH

Eind april ontstaat er een vacature voor hoofdkoster van de Biesboschkerk. Broeder Piet van Veen en zijn vrouw Adrie stoppen na 6 jaar met dit belangrijke werk. Wij vinden dat uiteraard jammer, respecteren hun besluit en zijn hen veel dank verschuldigd voor al hun inzet en medewerking.

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar kandidaten of echtparen die belangstelling in deze functie hebben. Als hoofdkoster bent u het visitekaartje van de kerkelijke gemeente van zowel wijk 1 als 2 en zorgt u ervoor dat alles in de Biesboschkerk op rolletjes loopt.

Heeft u of hebben jullie interesse om meer over deze functie en de bijbehorende werkzaamheden te weten te komen? Maakt u dan dit voor vrijdag 15 maart aanstaande kenbaar door een bericht te sturen naar personeel@hervormdwerkendam.nl of bel met Gerrit Hoeflak via 06-1101 3969.
Uiteraard staat het u ook vrij om één van de andere kerkrentmeesters hierover aan te spreken.


1 maart: zendingsmarkt

Geplaatst op januari 29, 2024 door M. Vos

Op vrijdag 1 maart (15.00-20.00 uur) organiseert de zendingscommissie van wijk 1 een gezellige verkoping in De Bron. De opbrengst is bestemd voor verschillende zendingsorganisaties!

Ook is het mogelijk om spullen in te leveren voor voor de verkoop, dit kan op 31 januari, 13 en 21 februari op Wittingsweer 25 in Werkendam.

Jong en oud zijn van harte welkom, voor meer informatie zie onderstaande flyer.


Aktie Kerkbalans 2024

Geplaatst op januari 11, 2024 door IH


Week van Gebed 21-28 januari 2024

Geplaatst op januari 6, 2024 door IH

 

Thema: “Heb God lief en je naaste als jezelf”

Ook dit jaar mogen we als werkgroep de Week van Gebed organiseren. Er is afgelopen jaar veel gebeurd. We zien dat overal in de wereld onrust is en dat de kerken in het westen leeglopen. Hoe nodig is in deze tijd het gebed en hoe mooi is het dat we het ook nog in vrijheid gezamenlijk mogen doen.

De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden in de Maranathakerk. We starten om 19.30 uur en op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een uur.

Aan de hand van de gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. We hebben voor elke dag iemand bereid gevonden om voor ons de inleiding te verzorgen. Na de inleiding gaan we gezamenlijk bidden en danken. Op maandag 22 januari is er een avondgebed, dan gaat ds. De Goede voor. De predikant verzorgt dan de volledige liturgie en gaat ons voor in de gebeden.

U kunt de avond met het avondgebed ook volgen door in te loggen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1275/events/event/16010138-202401221930

Heeft u/Heb jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week en bent u niet aanwezig, dan kunt u die doorgeven aan één van ondergetekenden.

John den Otter: 06-36 51 17 64 – johndenotter65@gmail.com
Piet Top: 06-12 96 03 97 – topwerkendam@gmail.com

Doet u mee dit jaar?

Gebedsfolder en informatie te vinden via: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/