Wijknieuws wk-03

Geplaatst op januari 20, 2021 door IH

Agenda
Vrijdag, 22 januari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Dinsdag, 26 januari:
– 19.45 uur, kerkenraadsvergadering, Biesboschkerk

Vrijdag, 5 februari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Bij de diensten
Zondagmiddag en -avond 24 januari is het weer de beurt voor een catechismuspreek. We zijn toegekomen aan Zondag 26 over de doop; ik probeer Zondag 26 en 27 samen te nemen. — Op zondag 31 januari is er –vanwege de coronamaatregelen– zowel ’s morgens als ’s middags een doopdienst. We staan stil bij de drie bekende gelijkenissen uit Lukas 15, waarin het gaat over verloren en gevonden.

In memoriam
Op zondag 3 januari ging van ons heen Willem Jacobus Ippel, in de leeftijd van 89 jaar. Op 8 januari hebben we in Memoriam hem samen met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie herdacht. Verschillende gevoelens streden daarbij om de voorrang. Van dankbaarheid: in mei vorig jaar werd het 65-jarig huwelijksjubileum herdacht; vaak was daar de hand van God, die in tijden van moeite en ziekte doorhielp; en de liefdevolle verzorging de laatste jaren in Goezate. Hoezeer heeft het werk op het water het hart van Wim Ippel gehad. Uren kon hij daarover vertellen. Bijna tot het laatste toe. Dat laatste kwam genoemde zondag, toen het corona-virus, waarvan Ippel leek op te knappen, toch nog zijn tol eiste. In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen nam de Heere hem uit ons midden weg. In de rouwdienst hebben we troost en houvast gezocht in het Woord van God, met name in Psalm 33 vers 18, de tekst die onze broeder meekreeg toen hij op zijn 33ste belijdenis deed: “Zie, het oog van de Heere is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.” Gods oog: een oog dat alles van en in ons ziet. Wie zich ervoor verbergt, zal moeten boeten. Wie heel zijn hebben en houden ervoor openlegt, ontdekt dat het een wakend oog is, vol liefde en genade. Op die belofte heeft Ippel gehoopt. Met die belofte kan ook mevrouw Ippel (Raadhuislaan 4/016, 4251 VS) verder, samen met haar gezin. De Heere zij met u!

Overleden
Op zondag 17 januari overleed de heer Aalbert Pruissen, Bakkerskilstraat 29 (4251 ZK). In de volgende kerkbode zal een “In memoriam” staan.

Geboren
Zondag 10 januari werden Anne en Marian Kampert-Hovestadt, Sasdijk 83 (4251 AD), voor de eerste keer gezegend met de kinderzegen. Hun werd een zoon toevertrouwd: Sem Dirk Evert. Het kaartje laat merken hoe blij ze met Sem zijn: “In geloof vertrouwd / Met hoop verwacht / Uit liefde geboren” en “Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben” (Psalm 139). Anne en Marian, als gemeente willen we ook in de kolommen van de kerkbode jullie hartelijk gelukwensen. Mooi dat jullie ouders zijn geworden! Het bindt je als man en vrouw samen als nooit tevoren. We bidden jullie veel genade, wijsheid en licht van de Heilige Geest toe om Sem op te voeden, tot jullie vreugde en opdat deze regels in vervulling gaan: “En uit de kindermond ontspringt / de lofzang die Gods Naam omringt.”

Jubileum
Ook in dit bericht hebben we het over een zondag, en wel 31 januari: het echtpaar Kamp-Kamp, Richter 56 (4251 DB), hoopt dan veertig jaar getrouwd te zijn. Graag schrijven we hier voor u een hartelijke gelukwens neer. Het is een goede zaak om in het midden van de gemeente stil te staan bij een huwelijksjubileum. Daarin blijkt de trouw en de zegen van God, Die het huwelijk heeft ingesteld. Die trouw en zegen hebt u ervaren: in het feit u kinderen kreeg, die op hun beurt ook weer kinderen kregen; in het feit dat u gespaard en bewaard bent. Leidraad voor uw samen-zijn de afgelopen veertig jaar was Paulus’ gebed dat destijds in uw huwelijksdienst centraal stond: “opdat Christus door het geloof in uw harte woning make” (Efeze 3:17). De apostel laat erop volgen: “en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.” Is het een niet met het ander gegeven?! We wensen u en uw gezin de 31ste een mooie gedenkdag toe. Aan deze wens voegen we de berijming toe van uw trouwtekst: “Nu bidden wij met ootmoed en ontzag / de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht / in hemel en op aarde aanzijn gaf, / dat, naar zijn heerlijk wezen, / Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve / en de Messias bij ons intrek neme. / Zijn liefde is de grondslag van ons leven, / de oorsprong van ons hart.”

Pastoraat
In ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht was opgenomen mevrouw J.M. Vink-Visser, Sportlaan 2-K (4251 GD); zij is voor een aantal weken naar Altenahove in Almkerk gegaan.
We denken ook aan de heer C.A. Klop, Raadhuislaan 2-214 (4251 VS), die momenteel in Altenastaete aan het Bergseveld verblijft.
Aan de heer A.C. Ippel, Sportlaan 2-C (4251 GD), die van tijd tot tijd naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gaat voor onderzoek en behandeling.
Aan de heer J. van Breugel, Bakkerskilstraat 46 (4251 ZM), die in Gorinchem was opgenomen, maar nu weer thuis is.
Aan Suzanne en Boaz Posthouwer, Postelstraat 36 (4251 HD), die na een zorgelijke start van Boaz, weer gezond en wel thuis zijn.
En aan de heer J. van den Heuvel, Almsvoet 5 (4251 GL), die in Dordrecht was voor een behandeling.

Verhuisd
Mevrouw G. Versluis-Konings, Graaf van Hornelaan 1, is verhuisd naar Goezate, Raadhuislaan 4-013 (4251 VS).
Een gezegende tijd in uw nieuwe woonomgeving toegebeden!

Kinderoppas
24 januari, Biesboschkerk
Wendy de Jong en Nienke Visser

31 januari, Dorpskerk
Suze de Koster en Bianca Pellicaan

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op de vrijdagen 22 januari en 5 februari, om 19.00 uur in De Bron.

Nieuw zendingsechtpaar
De zendingscommissie laat weten dat zij voor haar activiteiten een nieuw echtpaar heeft gevonden: Kees en Esther van der Knijff. Dit echtpaar hoopt binnenkort voor de GZB naar Libanon te vertrekken. Afgelopen zondag is Kees in de Maranathakerk van Rotterdam bevestigd als predikant. Hieronder stellen zij zich aan ons voor.

Kees en Esther van der Knijff
Samen met onze kinderen (Hannah, Nathan en Timon) hopen wij begin 2021 uitgezonden te worden naar Libanon. Al langere tijd kenden wij het verlangen om van de rijkdommen die we in Nederland hebben ontvangen, te delen met Gods wereldwijde kerk. We willen graag iets bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Kees is theoloog en is de afgelopen jaren bezig geweest met een promotieonderzoek en de afronding van de opleiding tot gemeentepredikant. Esther is als arts gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg. Een bezoek aan Libanon begin 2020 maakte ons duidelijk dat we onze bagage juist daar vruchtbaar zouden kunnen maken.
Libanon is een prachtig, maar verscheurd land. Na een hevige burgeroorlog eind vorige eeuw wordt Libanon de afgelopen jaren overspoeld met vluchtelingen, vooral uit Syrië. Momenteel is meer dan een op de vier inwoners van het land vluchteling. Daardoor is de economie ingestort en heerst er extreme armoede. Veel bewoners hebben geen toegang tot de (dure) gezondheidszorg. Op godsdienstig gebied is Libanon relatief stabiel: verschillende geloofstradities leven naast en met elkaar, er is geen sprake van vervolging.
Esther hoopt aan de slag te gaan als arts, met een focus op jonge kinderen en gezinnen. Zij sluit aan bij het werk van de Howard Karagheusian kliniek in een heel arme wijk van Beiroet. In deze kliniek kan iedereen voor een klein bedrag medische zorg ontvangen. Naast direct medisch werk zal Esther de toerusting van moeders versterken, in de hoop hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.
Kees wordt docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan deze theologische opleiding worden voorgangers opgeleid voor de kerk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de godsdienstvrijheid in Libanon heeft de opleiding een cruciale functie voor de kerk in de hele regio. Ook kunnen christenen met een moslim-achtergrond hier veilig studeren, terwijl dat in hun eigen land meestal niet kan. Meer en meer wordt daarnaast ingezet op afstandsonderwijs, zodat ook voorgangers die zich geen lange opleiding kunnen veroorloven of in gesloten landen leven verdere toerusting kunnen ontvangen.

Ter overweging: V-day
“V-day”. Met een brede glimlach sprak de NOS-verslaggever het uit. Daar kun je je iets bij voorstellen. Naar een werkend, goedgekeurd vaccin was maandenlang uitgezien. En nu is het er. Geweldig toch? Absoluut. Minder geweldig is dat alle vertrouwen nu op dat vaccin gezet wordt. Terwijl corona juist heeft laten zien hoe wankel de dingen zijn waarop wij ons vertrouwen zetten. Wordt het geen tijd om weer eens verticaal in plaats van horizontaal te kijken? Naar Hem die alles in de hand heeft en Die ín alles de hand heeft. En Die om ons geloof daarop te richten ons de nodige vingerwijzingen geeft. Zoals die waarop ons gemeentelid Arie de Rooij in het RD wees: ‘Juist in de week dat de eerste vaccinaties plaatsvonden en juist in het land, het Verenigd Koninkrijk, dat daarbij vooropliep, kwamen er berichten over een gemuteerd virus. Opmerkelijk toch?’ Inderdaad, God regeert, maar we moeten er wel oog voor hebben.

Het is daarom een goede zaak dat predikanten en andere theologen het afgelopen jaar het nodige hebben geschreven over de epidemie en hoe wij die moeten duiden. Het laatste nummer van Theologia Reformata bespreekt drie van zulke, door mannen van naam en faam geschreven, publicaties. De recensent is er deels waarderend over, deels kritisch. Maar over één ding is hij zeer verbaasd: waarom verwijst geen van deze auteurs naar Matth. 24:7? In die tekst is Jezus zelf aan het woord en voorzegt Hij wat er in de eindtijd zal plaatsvinden: oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en… besmettelijke ziekten. Hoe kun je zo’n tekst over het hoofd zien?

Wát je ook over de betekenis van corona kunt zeggen, het is in ieder geval een teken van de eindtijd. Een teken van Christus’ naderende komst. En voor mensen in dat paradijselijke noordwestelijke puntje van Europa is dat op dit moment misschien wel het duidelijkste teken. Want oorlogen? Daarvoor moet je in Nederland 76 jaar terug in de tijd. Hongersnoden? Jawel, er zijn voedselbanken. Maar mensen die sterven van de honger… daar hoor je toch eigenlijk niet van. Aardbevingen? Ja, in Groningen. Maar die zijn veroorzaakt door gasboringen, en of je dat nu een teken van de eindtijd moet noemen… Blijft over: besmettelijke ziekten. Die behoorden tot het verleden, dachten we. Niet dus. Jezus’ woorden gaan in vervulling. En dat betekent dat Hij komt. Op V-day.

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 29 januari worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com. Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 5 tot en met 19 februari.

Tenslotte
Een hartelijke groet en heilbede aan u allen! Dank voor de felicitaties in verband met het nieuwe levensjaar dat ik binnenging en dat eertijds bekend stond om de pensioengerechtigdheid.
Nog enkele regels uit het lied dat hierboven al aangehaald werd: “Eens kennen wij de liefde uit den hoge, / al gaat zij verre het verstand te boven. / Wij zullen tot de volle wasdom komen / in Gods verheven naam.”

Familie Lam


GZB-Deelgenoten. Nieuw gezin voor onze gemeente.

Geplaatst op januari 8, 2021 door Eekelen.1

Kees en Esther van der Knijff Libanon

Samen met onze kinderen (Hannah, Nathan en Timon) hopen wij begin 2021 uitgezonden te worden naar Libanon. Al langere tijd kenden wij het verlangen om van de rijkdommen die we in Nederland hebben ontvangen, te delen met Gods wereldwijde kerk. We willen graag iets bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Kees is theoloog en is de afgelopen jaren bezig geweest met een promotieonderzoek en de afronding van de opleiding tot gemeentepredikant. Esther is als arts gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg. Een bezoek aan Libanon begin 2020 maakte ons duidelijk dat we onze bagage juist daar vruchtbaar zouden kunnen make

Libanon is een prachtig, maar verscheurd land. Na een hevige burgeroorlog eind vorige eeuw wordt Libanon de afgelopen jaren overspoeld met vluchtelingen, vooral uit Syrië. Momenteel is meer dan één op de vier inwoners van het land vluchteling. Daardoor is de economie ingestort en heerst er extreme armoede. Veel bewoners hebben geen toegang tot de (dure) gezondheidszorg. Op godsdienstig gebied is Libanon relatief stabiel: verschillende geloofstradities leven naast en met elkaar, er is geen sprake van vervolging.

Esther hoopt aan de slag te gaan als arts, met een focus op jonge kinderen en gezinnen. Zij sluit aan bij het werk van de Howard Karagheusian kliniek in een heel arme wijk van Beiroet. In deze kliniek kan iedereen voor een klein bedrag medische zorg ontvangen. Naast direct medisch werk zal Esther de toerusting van moeders versterken, in de hoop hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.

Kees wordt docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan deze theologische opleiding worden voorgangers opgeleid voor de kerk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de godsdienstvrijheid in Libanon heeft de opleiding een cruciale functie voor de kerk in de hele regio. Ook kunnen christenen met een moslim-achtergrond hier veilig studeren, terwijl dat in hun eigen land meestal niet kan. Meer en meer wordt daarnaast ingezet op afstandsonderwijs, zodat ook voorgangers die zich geen lange opleiding kunnen veroorloven of in gesloten landen leven verdere toerusting kunnen ontvangen.

Gezin van der Knijff

Wijknieuws wk-01

Geplaatst op januari 6, 2021 door IH

Aan het begin van 2021
‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.’ (Jak. 4:15b)

Agenda
Vrijdag, 8 januari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Donderdag, 21 januari:
– 19.30 uur, doopzitting, De Bron

Vrijdag, 22 januari:
– 19.00 uur, gebedskring. De Bron

Bij de diensten
Zondag 10 januari is in de morgen- en in de middagdienst de tekst van de preek Lukas 3:16, waar Johannes zegt: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” — Zondagmorgen 17 januari is er (her)bevestiging van ambtsdragers. Centraal staat dan Jezus’ opdracht aan de discipelen: “Geeft u hun te eten” (Lukas 9:13). Deze preek wil ik ook ’s middags houden.

In memoriam
Op dinsdag 22 december overleed in de leeftijd van 91 jaar Lena van Anrooij-van Breugel, sinds 2015 weduwe van Willem van Anrooij. Geboren en getogen in Werkendam, heeft zij na haar huwelijk in Rijswijk gewoond, waar haar man vandaan kwam, en daarna in Giessen. De laatste jaren van haar leven keerde zij terug naar het dorp van haar jeugd en vond zij onderdak in Goezate. Zodoende kwam ze ook weer terecht bij de kerk van haar jeugd: onze hervormde gemeente, waarvan ze het bezoek altijd op prijs stelde. Haar laatste rustplaats heeft ze gevonden bij haar man in Giessen, waar op 29 december in besloten kring de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvonden. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen (correspondentie-adres: Drie Zalmen 12, 4284 ED Rijswijk) wensen we Gods nabijheid toe, nu moeder is heengegaan. Ook leven we mee met haar beide zusters in onze wijkgemeente, mevrouw Hoogendoorn (Sigmondstraat 21) en mevrouw Scherpenisse (Van Randwijklaan 27), die naast deze zuster sinds vorige week ook hun jongste zuster moeten missen. Graag geven we u de woorden mee, die destijds gelezen zijn bij uw zuster Lena: “Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Overleden
Op zondag 3 januari overleed in Goezate (Raadhuislaan 4-016, 4251 VS) Willem Jacobus Ippel. In de volgende kerkbode zal een “In memoriam” staan.

Geboren 1
Op woensdag 23 december meldde zich bij Geert en Hannelize Struik-Mallie, J.C. Pieckstraat 4 (4251 ZR), een eersteling: Sem Johannes. Als gemeente willen we jullie van harte feliciteren met zijn geboorte. We kunnen ons voorstellen dat jullie op het kaartje schrijven: “De Heere, Die wonderlijk werkt, heeft ons verblijd, op Zijn tijd, met de geboorte van een zoon.” Inderdaad, wonderlijk. Geboorte, nieuw leven: één van Gods grootste scheppingswonderen. Begrijpelijk dat David zingt: “Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.” We bidden jullie toe dat Sem –zoals zijn roepnaam luidt– zal opgroeien tot vreugde van jullie samen en van iedereen die hem ontmoet en bovenal tot eer van God. Daar voegen we deze belofte aan toe: “Als een vogel, die zijn tere / jongen met de vleugels dekt, / zo houdt over hem de Here / zijn beschuttende arm gestrekt.”

Geboren 2
Op dinsdag 29 december werd er bij Wilco en Suzanne Posthouwer-Karreman, Postelstraat 36 (4251 HD), een zoon geboren, die zij de namen Boaz Aart hebben gegeven. Wilco en Suzanne, jullie ook van harte gelukgewenst met je eersteling, met Boaz. De Heere is het geweest Die jullie verblijdde en leven spaarde en gaf. Dat hebben jullie wel ondervonden: nieuw leven en dan meteen al zorgen, al zijn de laatste berichten rond Boaz gelukkig positief en hopen en bidden wij dat hij spoedig weer uit het ziekenhuis thuiskomt; misschien is dat al wel het geval, wanneer deze kerkbode verschijnt. Hoe dan ook, bij onze God is Boaz geborgen. En in deze woorden mogen jullie je bergen: “Alles wendt God hem ten goede, / Hij is bij hem nacht en dag, / ja, van voor hij ’t licht nog zag, / is hij veilig in zijn hoede.”

Pastoraat
In ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht is opgenomen mevrouw J.M. Vink-Visser, Sportlaan 2-K (4251 GD); als het goed is, heeft zij opnieuw een operatie ondergaan. We bidden haar toe dat deze ditmaal afdoende is. Zegene onze God de ingreep.
We leven mee met allen in onze gemeente met moeite en zorg. Zeker de corona geeft her en der veel zorg, niet het minst in Goezate. Hierboven schreven we over Gods beschuttende arm, die over jong en oud is uitgestrekt en tegelijk draagt. Die wetenschap geve ons allen houvast en uitzicht.

Catechisaties
De catechisaties gaan de komende tijd niet door. We sluiten aan bij de coronamaatregelen voor het reguliere onderwijs. In de week van maandag 18 januari hopen we weer te kunnen starten. Wij zullen daarover berichten via de website en de afkondigingen.

Kinderoppas
10 januari, Biesboschkerk
Hanneke Versluis en Karina van de Werken

17 januari, Dorpskerk
Edith Smits en Marjolein Verdoorn

Aanwezigheid in de diensten
Inmiddels maken we een aantal maanden gebruik van het online kerkdienst-uitnodigingssysteem van kerktijd.nl. Dit programma werkt goed, al zijn er nog enkele verbeterpunten. De leverancier van het systeem werkt aan die verbeteringen en geregeld komen er updates.

Om het systeem goed te laten functioneren is ook uw hulp nodig. We merken soms dat personen die op de aanwezigheidslijst staan niet komen opdagen in de dienst en daardoor administratief een plek bezet houden die iemand anders graag had willen innemen. Het is daarom erg belangrijk dat u zich afmeldt voor een dienst als u onverhoopt toch niet wilt of kunt komen. Dat kan erg eenvoudig via de bevestigingsmail die u na acceptatie van de uitnodiging hebt ontvangen, maar ook door in te loggen op www.kerktijd.nl. Daar ziet u een overzicht met diverse instellingen en ook de bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd; ook hier kunt u zich afmelden.

Verder nog een paar belangrijke zaken: uitnodigingen zijn 24 uur geldig, daarna gaat de uitnodiging naar iemand anders. Als u de categorie middagdiensten hebt aangevinkt, dan klopt het dat u naar verhouding vaker voor een middagdienst wordt uitgenodigd dan voor de ochtend- of avonddienst, omdat er voor middagdiensten iets minder animo is. Toch is de kerkenraad dankbaar dat ook de middagdiensten telkens vol zitten. Als u een periode niet kunt komen, bijvoorbeeld door quarantaine, vakantie, of anderszins: stelt u dan de inactieve periode in via het dashboard op www.kerktijd.nl.

D.C.J. de Vree

Heilig Avondmaal in 2021
Het avondmaal wordt dit jaar bediend op de zondagen 21 februari, 6 juni, 12 september en 5 december.

Heilige Doop in 2021
De doop wordt dit jaar bediend op de zondagen 31 januari, 11 april, 18 juli, 29 augustus en 24 oktober.

Kerkklanken in 2021
Graag attenderen we de gemeenteleden die regelmatig kopij voor Kerkklanken aanleveren op de uiterste inleverdata. Deze zijn in een handig overzicht te vinden op de website via de link hervormdwerkendam.nl/kerkklanken of via het menu op de homepage. Om dit overzicht te raadplegen hoeft u niet in te loggen.

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op de vrijdagen 8 en 22 januari, om 19.00 uur in De Bron.

Doopzitting
Ter voorbereiding op de bediening van de heilige doop op zondag 31 januari wordt op donderdag 21 januari doopzitting gehouden. Deze vindt plaats in een van de zalen van De Bron en begint om 19.30 uur. Beide ouders worden verwacht. Neemt u een Bijbel mét doopformulier mee?

Vrouwenvereniging Ora et Labora
De volgende bijeenkomst van onze vrouwenvereniging stond gepland op donderdag 21 januari. Gelet op de maatregelen die tot 19 januari van kracht zijn, hebben wij besloten dat deze bijeenkomst niet doorgaat. We hopen later in het seizoen weer wel de mogelijkheid te hebben om een avond bij elkaar te komen. U hoort daar dan tijdig van.

Ter overweging: de dag van de besnijdenis
Heeft u op nieuwjaarsdag nog stilgestaan bij de besnijdenis van Jezus? Nee? Jezus werd toch besneden op de achtste dag? Als we zijn geboorte vieren op 25 december, moeten we zijn besnijdenis herdenken op 1 januari. Nee, snelle rekenaars, niet op 2 januari, want we hanteren de Joodse manier van dagen tellen. Dat wil zeggen, de eerste en de laatste dag tellen mee. Net zoals we van Pasen tot Pinksteren 50 dagen tellen; dat klopt ook alleen als je beide dagen meerekent.

Nieuwjaarsdag is dus de gedenkdag van Jezus’ besnijdenis. En mocht u daar niet aan gedacht hebben… dat ligt vooral aan de predikanten die massaal de Dordtse Kerkorde overtreden. Deze bepaalt namelijk dat er op 1 januari over de besnijdenis van Jezus gepreekt moet worden. Een regel die volledig in het vergeetboek is geraakt. De nieuwjaarsdienst heeft niets meer met het kerkelijk jaar te maken. Kerst wordt even geparkeerd, de schijnwerper gaat vol op het kalenderjaar.

Dat was niet de bedoeling. 1 januari was de datum waarop de mensen in het oude Rome naar de tempel van de god Janus gingen om te offeren (vandaar ‘januari’). De rest van de dag werd gevuld met vreet- en verkleedpartijen. De kerkvaders ergerden zich daaraan en bepaalden dat de christenen op die dag geen heidense feesten maar heilsfeesten zouden vieren. Naar de kerk dus! Maar niet om het begin van een nieuw kalenderjaar te vieren, maar om naar de orde van het kerkelijk  jaar stil te staan bij de besnijdenis van Jezus. Het was immers de achtste dag.

Toen de Dordtse synode van 1618/1619 dit opnam in de kerkorde deed ze dus niets nieuws, maar bekrachtigde ze een oud gebruik. Deze kerkorde noemt de woorden ‘nieuwjaarsdag’ en ‘1 januari’ niet eens. Er wordt simpelweg gesproken over ‘de dag van de besnijdenis’. Blijkbaar was dat voor iedereen duidelijk. Nu, dat is allang niet meer zo. De aandacht voor het kalenderjaar heeft het gewonnen van die voor het kerkelijk jaar. Jammer? Ach, daar moet iedereen het zijne of hare maar van denken. Maar nieuwjaarsdag combineren met Jezus’ besnijdenis, dat moet wel kunnen. Zijn bloed -ook dát bloed- reinigt van alle zonden, en waarmee kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met het opnieuw stellen van je vertrouwen daarop?

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 15 januari worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com. Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 22 januari tot en met 5 februari.

Ten slotte
Graag schrijven we hier woorden van dank neer. Allereerst voor alle hartelijke groeten en zegenwensen die we van u ontvingen met het oog op kerst en oud-en-nieuw. Daar voegden zich dit keer de gelukwensen bij voor ons (dat is –gezien alles wat mijn vrouw al die jaren voor me betekend heeft– beter dan “mijn”) veertigjarig ambtsjubileum. Sommigen schreven de gelukwens op dezelfde kaart, anderen wijdden er een volgende kaart of een e-mail aan. In elk geval hebben we heel veel meeleven gehad, ook op stoffelijke wijze: bloemen, bonnen, een vleesschotel. En niet te vergeten de vorstelijke cheque die ons daags voor kerst werd overhandigd, waarvoor we zelfs twee toga’s zouden kunnen aanschaffen. U begrijpt: we zijn u allen zeer erkentelijk! — Ontvang een hartelijke groet van ons samen, die we afsluiten met de twee regels uit het vers dat we hierboven bij de geboorteberichten al citeerden: “Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.” Zeker aan het begin van een nieuw jaar goed en troostrijk om te bedenken.

Familie Lam


Aanwezigheid in de diensten

Geplaatst op januari 2, 2021 door dirkdevr

Inmiddels maken we een aantal maanden gebruik van het online kerkdienst uitnodigingssysteem van kerktijd.nl. Dit programma werkt goed, al zijn er nog enkele verbeterpunten. De leverancier van het systeem werkt aan die verbeteringen en geregeld komen er updates.

Om het systeem goed te laten functioneren is ook uw hulp nodig. We merken soms dat personen die op de aanwezigheidslijst staan niet komen opdagen in de dienst en daardoor administratief een plek bezet houden die iemand anders graag had willen bezetten. Het is daarom erg belangrijk dat u zich afmeld voor een dienst als u onverhoopt toch niet wilt of kunt komen. Dat kan erg eenvoudig via de e-mail met de bevestiging die u na acceptatie van de uitnodiging hebt ontvangen, maar ook door in te loggen op www.kerktijd.nl. Daar ziet u een overzicht met diverse instellingen en ook de bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd, ook hier kunt u zich afmelden.

Verder nog een paar belangrijke zaken: uitnodigingen zijn 24 uur geldig, daarna gaat de uitnodiging naar iemand anders. Als u de categorie middagdiensten hebt aangevinkt, dan klopt het dat u naar verhouding vaker voor een middagdienst wordt uitgenodigd dan de ochtend- of avonddienst, omdat er voor middagdiensten iets minder animo is. Toch is de kerkenraad dankbaar dat ook de middagdiensten telkens vol zitten. Als u een periode niet kunt komen, bijvoorbeeld door quarantaine, vakantie, of anderszins: stelt u dan de inactieve periode in via het dashboard op www.kerktijd.nl.


Catechisaties tijdelijk gestopt

Geplaatst op december 29, 2020 door Eekelen.1

De catechisaties gaan tijdelijk niet door. We sluiten aan bij de coronamaatregelen voor het regulier onderwijs. In de week vanaf maandag 17 januari starten de catechisaties weer op.


Oliebollenactie zending wijk 2

Geplaatst op december 24, 2020 door sbwi

Oliebollenactie ten behoeve van de GZB


Overhandiging cadeau 40-jarig ambtsjubileum ds. Lam

Geplaatst op door dirkdevr

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Update voortgang kerkdiensten wijk 2

Geplaatst op december 22, 2020 door dirkdevr

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Kerstviering ‘Ora et Labora’

Geplaatst op december 17, 2020 door dirkdevr

De online kerstviering van vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ is terug te kijken via deze link:

https://youtu.be/w09OudYfYSE


Wijknieuws wk-51

Geplaatst op december 16, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn