Wijknieuws wk-50

Agenda
Zaterdag, 18 december:
09.00 uur, gebedskring, De Bron

Donderdag 23 december:
14.30 – 16.30 uur, vrouwenvereniging Ora et Labora, De Bron

Zondag 9 januari:
15.00 uur, Ichthus (15.30 uur volgen kerkdienst), De Bron

Kinderoppas
19 december, Dorpskerk:
Kirsten de Waal en Annemieke Pronk

25 december, Dorpskerk:
Erika Willemsen en Geralda van Rosmalen

26 december, Biesboschkerk:
Sanne Bloemert en Linda van der Stelt

1 januari, Biesboschkerk:
Hanneke Versluis en Karina van de Werken

2 januari, Dorpskerk:
Jenneke Lam en Esra Kooy

Bij de diensten
De 19de december is de vierde adventszondag; tekst voor de morgendienst is Johannes 1:12: “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” — Eerste kerstdag ’s morgens lezen we gewoontegetrouw Lukas 2; we staan stil bij een aantal woorden uit vers 10 en 11: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap: u is heden de Zaligmaker geboren.” — Op tweede kerstdag keren we terug naar het Johannesevangelie en luisteren we naar hoofdstuk 1 vers 14: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.” — Op oudejaarsdag en op nieuwjaarsmorgen komen de teksten voor de preek ook uit Johannes 1; bij vers 29 staan we stil de 31ste: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”; bij vers 51slot de 1ste: “U zult grotere dingen zien dan deze.”

In memoriam
In de nacht van zaterdag 27 november ging plotseling van ons heen Adriana Kolijn-Visser, in de leeftijd van 89 jaar. In haar slaap is ze uit het leven weggegleden, in haar eigen appartement (d’ Altenaer 20, 4251 TX). Hoe vief en vitaal was zij nog! En zorgen lag in haar aard, tot het laatst toe, en dat –zoals op de rouwkaart staat– “vol eenvoud en bescheidenheid”. Veel heeft ze meegemaakt. Al betrekkelijk jong, in 1984, werd ze weduwe. Toch lukte het haar om verder te gaan, wat ondermeer inhield dat ze buitenshuis aan de slag moest. Vooral groot was de klap van het overlijden van haar geliefde dochter Maja in 2013. Ook toen kon zij verder, al was het zwaar. In alle eenvoud vertelde ze over haar krachtbron: gevouwen handen. Vrijdag 3 december hebben we haar bij haar man begraven op de begraafplaats aan de Borcharenweg. In de afscheidsdienst, die eraan voorafging, stonden we stil bij de bekende woorden uit Psalm 23, aangedragen door haar kinderen: “De Heer is mijn Herder.” Velen zijn de eeuwen door bemoedigd door deze wetenschap, deze belijdenis. Er is er immers maar Één Die met ons meetrekt in het dal vol schaduw van de dood, Die dat kan en Die dat ook wil. Aan deze Herder hebben we de familie opgedragen. Want is er niet alleen bij Hem steun en troost te vinden? Met het oog daarop bidden we de kinderen en kleinkinderen geloof en vertrouwen toe. Dan zien we een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen.

Wij gedenken
In de avonddienst op oudejaarsdag zullen de namen genoemd worden van hen die in het bijna achter ons liggende jaar uit het midden van onze wijkgemeente zijn heengegaan. Wij gedenken:

3 januari          Willem Jacobus Ippel, 89 jaar;
17 januari        Aalbert Pruissen, 86 jaar;
17 februari      Cornelis Arie Klop, 88 jaar;
14 april            Maria Martina Cecilia van Houtum, 63 jaar;
1 juli                Maaike Bastiana van der Vliet-Ippel, 90 jaar;
26 juli              Wilhelmus Hendrikus Besselink, 76 jaar;
28 juli              Pieternella Saarloos-Pellicaan, 85 jaar;
9 september     Elizabeth Honkoop-Kieboom, 86 jaar;
31 oktober       Pieter Struik, 86 jaar;
13 november   Dirk den Toom, 85 jaar;
27 november   Adriana Kolijn-Visser, 89 jaar.

In Psalm 103 staat heel realistisch: “Gelijk het gras is ons kortstondig leven.” Even later volgt er: “Maar ’s Heeren gunst zal over die Hem vrezen / in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.”
De troost van deze woorden bidden we eenieder toe die door het noemen van deze namen opnieuw ervaart dat er een lege plaats is gekomen.

Geboren
Maandag 22 november: dat is de dag waarop Cor en Luciëlla van Wijngaarden-Mandemaker, Sluyterstraat 29 (4251 HE), opnieuw werden verblijd met de geboorte van een dochter: Evita Helena Cornelia. Cor en Luciëlla, van harte gefeliciteerd met “Evita”! En Rodique, Livia en Melle, jullie gefeliciteerd met je zusje! Op het kaartje van Evita valt te lezen: “Door Hem bedacht, / Door Hem geliefd, / Je bent meer dan een wonder.” Inderdaad, een wonder. Jullie hebben dat met de geboorte van Evita opnieuw ervaren, niet het minst omdat jullie destijds één van je kinderen moesten teruggeven aan God: Damièn. We bidden jullie toe dat jullie jongste samen met de drie anderen zal opgroeien tot jullie en veler vreugde en dat hun leven is toegewijd aan God. Of zoals dat in een lied verwoord wordt:
“En laat de mond
der kindren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.”
Gods verbond: mooier en beter kun je je niet wensen.

Huwelijksjubileum 1
Op maandag 20 december zullen Simon en Lida van Berchum-van Maastricht, Richter 141 (4251 DR), stilstaan bij hun zilveren trouwdag. Van harte willen we als gemeente u alsook de kinderen die u in de loop der jaren werden toevertrouwd feliciteren met dit verblijdende feit. Een mooie traditie is het om bij bepaalde verjaardagen van ons huwelijk extra stil te staan, als echtpaar maar ook tegenover de buitenwacht. In zo’n jubileum licht immers iets op van de liefde en de trouw van God. Het is goed Hem daarvoor openlijk te danken. Leeft die wens, die drang ook niet in jullie hart?
Nog vele gezegende jaren toegebeden, onder het gesternte van deze belofte:
“Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.”
De 20ste een vreugdevolle dag toegewenst.

Huwelijksjubileum 2
Bijna aan het eind van het jaar, om precies te zijn op 28 december, hoopt het echtpaar De Waal-Rijkers, Graaf van Hornelaan 37 (4251 GJ), zestig jaar getrouwd te zijn. Graag schrijven we hier een welgemeende gelukwens neer, voor u samen, maar tegelijk ook voor wie nauw met u verbonden zijn: uw kinderen en (achter)kleinkinderen. U hebt een leven achter de rug van hard werken, van varen. U hebt ook gemerkt hoe waar het is: “Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit.” Te midden daarvan heeft Gods hand u geleid en vastgehouden. Dat gebeurde nog dit voorjaar, toen de brand woedde. Ook met de andere woorden uit het geciteerde lied zult u willen instemmen: “Tel uw zegeningen één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.”
In de hoede van die liefde bevelen we u aan.
En wat de 28ste betreft: alvast een heuglijke dag toegebeden.

Pastoraat
Mevrouw J.C. Koman-Vink, Sasdijk 31 (4251 AB), heeft na een periode vol intensieve kuren een positieve uitslag gekregen.
Mevrouw W. Rentier-van Vark, Pauwelsweer 3 (4251 VP), en mevrouw A.C. Verlee-Visser, keerden allebei vanuit Altenahove in Almkerk terug naar Werkendam; mevrouw Rentier naar huis, mevrouw Verlee naar Goezate, Raadhuislaan 4-221 (4251 VS).
Mevrouw J.M. Vink-Visser, Sportlaan 2-K (4251 GD), is afgelopen maandag geholpen in het Erasmus te Rotterdam.
Mevrouw C. Korsman-Cornelisse, Almsvoet 11 (4251 GL), verbleef enige tijd terug een aantal dagen in het ziekenhuis te Breda.
Dienke van den Heuvel-Snoei, Reeweg 6 (4251 XJ), moest plotseling voor een ingreep naar het Beatrix in Gorinchem; zij is gelukkig weer thuis.
Ter bemoediging enkele regels uit het lied dat we hierboven al citeerden: “Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.”

Catechisatie
De catechisaties liggen nu enige tijd stil. In de week van 9 januari starten we weer op. Onder het voorbehoud natuurlijk van Jacobus (4:15) en eventuele overheidsmaatregelen.

Welkom
Vanuit de Bethelkerk is naar onze gemeente overgekomen de familie Hovestadt-Dingemanse, Laan van Welgelegen 25, 4251 KJ Werkendam. Frederik en Hildeline, met jullie kinderen: Lucas (9), Sophia (7), Hugo (5) en Jesse (3), een gezegende tijd gewenst!

Verhuizing
De familie F. Pronk-van Wijngaarden, Sleeuwijksedijk 93, is verhuisd naar Schans 9, 4251 PT Werkendam. Een goede tijd in jullie nieuwe woning!

Vacatures kerkenraad
Tijdens de goedbezochte ‘inloopstemming’ op zaterdag 27 november zijn gekozen:
in de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar: G. de Jong, Gedempte Haven 1a; in de vacature van diaken C. Paans: A.H. Versluis, Klaproos 60.

Broeder De Jong heeft zijn benoeming aanvaard.
Broeder Versluis heeft zijn benoeming niet aangenomen.
Eerder had, in de vacature van diaken T.J. van Rosmalen, broeder L.J.C. Visser (Ganzepad 20) zijn benoeming al aanvaard.
Hiermee zijn twee van de drie vacatures vervuld. De kerkenraad zal zich binnenkort beraden over een nieuwe poging om ook de laatste vacature (voor diaken) vervuld te krijgen.

Op zondagmorgen 9 januari vindt de bevestiging van de nieuwgekozen broeders plaats, worden de broeders C.J. van Eekelen en D.C.J. de Vree herbevestigd en wordt afscheid genomen van de broeders G.J.C. Molenaar, C. Paans en T.J. van Rosmalen.

Aanvangstijd avonddiensten
De drukpersen van Damen hebben niet gewacht op de persconferentie van dinsdag 14 december. Daarom kan hier nog niet vermeld worden of de verplaatsing van de zondagavonddienst naar 15.30 uur zal moeten worden voortgezet. We zijn daar vooralsnog (op de achterpagina van deze Kerkklanken) wél van uitgegaan. Mocht dit wijzigen, dan hoort u dat uiteraard zo snel mogelijk, via de website en de afkondigingen. Dat geldt ook voor de dienst op oudejaarsdag die op dit moment nog op 19.30 uur staat.

Acties zendingscommissie
In de afgelopen tijd heeft de zendingscommissie diverse acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de GZB.
De opbrengsten van de acties zijn:

  • Oliebollenverkoop: € 900,00
  • Albert-Heijn-actie ‘Alle beetjes helpen’: € 374,00
  • Najaarscollecte: € 3.115,00
  • Dagboekjes ‘Een handvol koren’: € 2.000,00

Als zendingscommissie zijn we hier erg blij mee. Heel fijn dat u het zendingswerk een warm hart toedraagt. Alle gevers heel hartelijk bedankt!

Gebedskring
Door de coronamaatregelen is de gebedskring van onze wijkgemeente op vrijdagavond helaas vervallen. Toch is het gebed juist in deze verwarrende tijd zo belangrijk. De noden en zorgen bij de Heere brengen en Hem danken voor zegeningen die er zeker ook zijn. Daarom willen we aanstaande zaterdagochtend 18 december om 9.00 uur in De Bron bij elkaar komen voor gezamenlijk gebed. Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook als u tot nu toe onze gebedsbijeenkomsten niet bezocht. En ook als u niet tot onze wijkgemeente behoort. We willen met elkaar de Heere aanroepen, bidden dat Hij ons wil helpen. Een gebed van verootmoediging, inkeer tot onszelf: Wat wil de Heere hiermee tot ons persoonlijk zeggen. Iedereen hartelijk welkom.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Top of Mattie Schouten.

Kerstviering
De kerstviering van de kinderclubs -13 gaat dit jaar niet door. De viering stond gepland op woensdagavond 22 december; vanwege de maatregelen kan dit helaas niet doorgaan. Toen kwam het plan om de viering op eerste kerstdag te houden om 15.30 uur, maar vanwege het beperkte aantal leidinggevenden dat aanwezig kan zijn die middag en de verwachting dat (veel) kinderen weg zullen zijn voor familiebezoekjes, hebben we besloten om de viering niet door te laten gaan. Bij de kinderen wordt nog wel een attentie langs gebracht.

Vrouwenvereniging Ora et Labora
Volgens de huidige coronamaatregelen is het niet gewenst om ’s avonds bij elkaar te komen. Daarom verplaatsen wij de kerstviering naar de middag. Met inachtneming van de anderhalve meter enz. willen wij op donderdag 23 december in de grote zaal van De Bron van 14.30 – 16.30 uur met elkaar de geboorte van de Heere Jezus gedenken.

Namens het bestuur: hartelijk welkom!

Ritmisch zingen vanaf 1 januari
Nog twee weken en dan is het zover. Dan laten we het op-hele-noten-zingen achter ons en gaan we over op ritmische gemeentezang. We gaan de berijmde psalmen zingen op de manier zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn: in een eenvoudig ritme. Met slechts twee soorten noten: lange en korte. Verder geen tierelantijnen. Een gemakkelijke overgang dus, op 1 januari? Dat moet nog blijken. Voor een deel hangt dat van de organisten af. Zij hebben echter flink geoefend en, zeker de reserveorganisten, zullen dat voorlopig blijven doen. Toch zullen zij best eens een foutje maken, waarvoor ze bij voorbaat op uw begrip rekenen… Het hangt uiteraard ook van de gemeenteleden af. Maar ook die hebben stevig geoefend: op de gemeenteavond in oktober en op de zondagavond in november (het oefenmoment in december moest helaas vervallen). Mogen we u vragen om nog eens de informatie in TweeKlank te lezen? En wilt u alstublieft goed naar het orgel luisteren? Het is vooral erg belangrijk dat de gemeente precies gelijk met het orgel inzet, aan het begin van ieder couplet en aan het begin van iedere regel. Dat geeft een prachtige cadans. Tijdens de oefenavonden ging dat prima, maar toen stond er wel een dirigent te gebaren. Die staat er straks niet meer (op zaterdagmorgen 1 januari zit hij achter het orgel).

Een laatste advies: kijk eens op de website welke psalmen we tijdens de dienst gaan zingen en beluister deze vooraf op psalmboek.nl (kies: zingen -> klik de psalm aan -> kies ritmisch M50).

Ichthus
Op 9 januari is er de mogelijkheid om met elkaar de kerkdienst in De Bron te volgen. Hierbij van harte uitgenodigd vanaf 15.00 uur, de deur staat open!

Fijn om mee te doen? Neem contact op met een van de Ichthusleden en/of laat het ons even weten via 06 – 29 90 01 84 of onlet@hotmail.com. Een hartelijke groet van

Onno en Alette

Deo volente
Voor alle genoemde data geldt: ‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.’ (Jak. 4:15).

Ter overweging: hoelang nog?
Simeon wist door een speciale openbaring dat de komst van de Messias niet ver weg was, maar hoe zat dat bij de andere getrouwen? Bij de Anna’s, de Zachariassen, de Elisabeths, en al die andere rechtvaardigen die de adventsverwachting koesterden? Hadden zij enig idee dat die verwachting op het punt stond vervuld te worden? Lees even mee.

De oude Daniël zit in de profeet Jeremia te lezen. Hoofdstuk 25. Ineens fixeren zijn ogen zich op vers 12. Leest hij het goed? Wat zegt de profeet hier? Ja, hij leest het goed. Jeremia zegt dat de ballingschap zeventig jaar zal duren. Zeventig jaar… Hoe lang is het geleden dat de soldaten van Nebukadnezar hem bij zijn ouders weghaalden en op transport naar Babel zetten. Dat zal 66, misschien 67 jaar geleden zijn. Daniël ontroert. Zal hij het einde van de ballingschap nog meemaken? Hij gaat op zijn knieën en spreekt een aangrijpend gebed uit.

Eeuwen later. Anna, Zacharias en Elisabeth zitten in de profeet Daniël te lezen. Hoofdstuk 9, vanaf vers 24. Daar lezen ze dat er 70 weken zullen verstrijken tussen het bevel om Jeruzalem te herbouwen en de komst van de Messias. 70 weken, hoe lang is dat? Geen Jood die er aan twijfelde dat het om 70 jaarweken ging. Ofwel 70 x 7 = 490 jaar. Volgens de theoloog N.T. (Tom) Wright, een van de grootste kenners van het toenmalige jodendom, konden de Joden globaal uitrekenen wanneer die 490 jaar voorbij waren. Daarom wisten ze dat het eind van die periode naderde. En dat deed hun adventsverwachting zinderen.

Hoe zit het vandaag? Als wij het Nieuwe Testament lezen, kunnen we dan te weten komen wanneer de Heere Jezus terugkomt? Jezus waarschuwt ons daartegen. Ga niet met jaartallen zitten goochelen. ‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend’ (Matth. 24:36). We hebben geen filmscript van de toekomst. Anderzijds spoort Jezus ons wel aan om op de tekenen van de tijd te letten. Een van de duidelijkste tekenen is de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Want ‘dan zal het einde komen’ (Matth. 24:14). Schiet dat een beetje op, die wereldwijde verspreiding? Dat kun je aan de Wycliffe Bijbelvertalers vragen. Zij weten in hoeveel talen de Bijbel nog vertaald moet worden en hoeveel tijd dat nog kost. Hun conclusie? De mensen die de wederkomst zullen meemaken, zijn al geboren.

(Met dank aan ds. Van der Neut die mij dit laatste aanreikte.)

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 31 december worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com. Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 7 tot en met 21 januari.

Tot slot
Alweer de laatste kerkbodeberichten van het jaar. Een gedenkwaardig jaar. Niet het minst, omdat de epidemie die vorig voorjaar begon, heel dit jaar duurde. Wat lang! Zelf ben ik van na de oorlog. Meer dan eens heb ik de afgelopen tijd gedacht: hoe lang moeten de vijf jaren 40-45 geduurd hebben voor al degenen die ze hebben meegemaakt? De ouderen onder ons weten er alles van. Niettemin zeggen we: ook 2021 is een jaar onzes Heeren geweest. En dat zal 2022 ook zijn. Daarom dichtte Bonhoeffer terecht, midden in de oorlogsjaren:
“Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.”
Dat belijden we aan het eind van dit jaar. Tegelijk willen we gehoor geven aan de oproep van een kerstlied:
“Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle eng’len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.”
Graag groeten mijn vrouw en ik u met deze woorden en wensen we u heilrijke Christusdagen en een gezegende jaarwisseling toe.

H.J. Lam