Wijknieuws wk-38

Agenda
Vrijdag 18 september en 2 oktober:
19.00 uur, gebedskring, De Bron

Dinsdag 22 september:
19.45 uur, kerkenraad, Dorpskerk

Donderdag 24 september:
20.00 uur, vrouwenvereniging Ora et Labora, De Bron

Zondag 27 september:
20.00 – 22.00 uur, Ichthus, De Bron

Zaterdag 3 oktober:
10.00 – 15.00 uur, actiemarkt zending, Calandstraat 7

Bij de diensten
Nadat we na de vakantie een aantal keren naar het Psalmboek hebben geluisterd, willen we ons de komende tijd richten op Simson, wiens geschiedenis altijd weer boeit. Op 20 september staan we stil bij Richteren 13:5, waar de geboorte van deze richter wordt aangekondigd. De zondag daarop, 27 september, is de tekst Richteren 13:23, waar Manoach van zijn vrouw te horen krijgt: “Als het de Heere behaagd had ons te doden, had Hij het offer van onze hand niet aangenomen.”

In memoriam
In het weekend van 29 augustus werden we opgeschrikt door het onverwachte overlijden van onze oud-koster Pieter van de Werken, Eemkerck 29 (4251 WB). Hij werd 83 jaar. Hoezeer was hij bij veel dingen in onze gemeente nog betrokken. En vooral, hoezeer was hij op zijn vrouw en (klein)kinderen betrokken. Niet voor niets spreken ze in de rouwbrief over hem als over hun innig geliefde man en lieve vader en opa. Wie hem heeft gekend, heeft van hem gehouden. Dat komt mede door de eenvoud die hij uitstraalde. Terecht staat op de kaart: “D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.” Onze broeder trad niet op de voorgrond. Zo bleek waar zijn hart lag: bij zijn gezin; maar niet minder bij de dienst des Heeren. Jarenlang heeft hij, samen met zijn vrouw, nauwgezet het kosterschap vervuld. Daarom luisterden we tijdens de rouwdienst op 4 september in “zijn” kerk naar de “kosterspsalm”, Psalm 84, over de dorpelwachter, die in het huis Gods net zo thuis is als de mus en de zwaluw. In dat huis: het altaar, dat heenwijst naar Christus’ kruis, waaraan Hij verzoening bewerkte en zo van de dood de poort maakte naar het eeuwige leven. In de verkondiging daarvan hebben we houvast gezocht. Daarna hebben we Pieter van de Werken begraven op de begraafplaats aan de Borcharenweg. Van harte bidden we mevrouw Van de Werken, Jaco en Karina, Karlijn en Petra de troostvolle gemeenschap toe van onze God, nu daar zo plotseling de lege plaats is van hun man en (groot)vader. Weet: de Heere Zelf zal u van kracht tot kracht doen voortgaan.

Geboren
In stille verwondering, dankbaar en blij berichten Wim en Henrieke Timmer-van Herwijnen, Van Randwijklaan 1 (4251 VT), ons dat ze er op 8 september een dochter en zusje bij kregen: Adriana Cornelia Deborah. Ze doen dat, “dankend de Schepper van dit leven, / Die ons dit wonder opnieuw deed beleven.” Wim en Henrieke, als gemeente wensen we jullie van harte geluk met je hernieuwde ouderschap! Een zevental kinderen: een rijkdom, zeker als je beseft dat zeven een getal is dat bijbels gezien wijst op Gods overvloedige zegen. Die zegen hebben jullie ook nodig om je kinderschaar dicht bij de Heere op te voeden. In Zijn hoede bevelen we jullie beiden aan alsook de kleine Rhodé, evenals haar broertjes en zusjes: Christian, Esther, Mirjam, Naomi, Ruben en Nathan. De bede die jullie op het geboortekaartje van Rhodé meegeven, schrijven we hier graag over als een gebed voor heel je gezin: “Heer, wilt U Uw handen vouwen / om dit kleine kindje heen / en ons daarmee verzekeren: / Ik laat haar nooit alleen.”

Huwelijk
Op vrijdag 25 september hopen Arnoud van Weelden, Bereklauw 5 (4251 KP; waladres), en Joni Faasse, Havenstraat 52-6, elkaar het ja-woord te geven. Arnoud en Joni, graag feliciteren we als gemeente jullie met deze stap. Het is altijd weer mooi om te zien hoe twee jonge mensen elkaar vinden. Of zoals het huwelijksformulier het omgekeerd belicht: dat God tot iedere man diens vrouw brengt als met Zijn eigen hand. In jullie geval zou je bijna zeggen: extra mooi. Een schippersdochter en een schipperszoon die elkaar vinden en bij elkaar worden gebracht om vervolgens ook zelf te gaan varen. Het is goed dat jullie deze belangrijke stap in je leven niet zonder God willen zetten. Vandaar de kerkdienst op jullie trouwdag, een dienst die buiten Werkendam wordt gehouden: in Scherpenzeel (hervormde kerk, 17.00 uur). Daar zullen jullie neerknielen om Gods zegen te ontvangen. Iets van die zegen wordt weergegeven in deze regels, die het doel en de opdracht van een christelijk huwelijk benoemen: “Laat ons op de aarde leven, / die Gij ons hebt toebereid, / om aan U de lof te geven / waar Uw hart zich in verblijdt: / leer ons doen wat Gij gebiedt, / maak ons leven tot een lied.” De 25ste een mooie dag toegewenst met iedereen die bij je hoort. En een behouden vaart op ms. Cura.

Pastoraat
De afgelopen (corona)periode heeft ervoor gezorgd dat ik met de verjaardagsbezoeken aan de 80-plussers niet helemaal bij ben. Langzaam maar zeker echter lukt het me ze in te halen. Met andere woorden: u kunt mij verwachten, ook al verstrijken diverse weken. Daarnaast is er het bezoekwerk van collega Van den Berg, die al met tal van ouderen kennis heeft gemaakt.

Contactpersoon pastoraat
Van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober is in verband met afwezigheid van familie Lam, ouderling-scriba De Vree de eerste contactpersoon voor pastorale zaken.

Kinderoppas
20 september:
Jopie Nieuwenhuyzen, Bep Ippel

27 september:
Wendy de Jong, Nienke Visser

Kinderoppas (oproep)
Wij zijn op zoek naar oppassers voor onze jongste kinderen tijdens de kerkdienst. Het zou fijn zijn als we nieuwe aanmeldingen krijgen.
Aanmelden kan bij Mattie Schouten, e-mail: schouten.m@solconmail.nl, telefoon: 06 – 53 11 96 54.

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op vrijdag 18 september en 2 oktober.
Aanvang 19.00 uur in De Bron.

Vrouwenvereniging Ora et Labora
Inmiddels is het ruim een half jaar geleden dat we van het ene op het andere moment moesten stoppen op onze vereniging. En hoewel alles nog heel onzeker is hebben we toch plannen gemaakt om langzaamaan weer te starten. We hopen dat we elkaar deze winter regelmatig kunnen ontmoeten, zij het heel anders dan we gewend zijn. Niettemin is het belangrijk dat we samen bezig zijn rondom de Bijbel; iets wat we de afgelopen maanden hebben gemist. We nodigen u uit op donderdag 24 september om 20.00 uur in De Bron. We luisteren die avond naar de livestream van de Bondsdag die op diezelfde dag vanuit Barneveld wordt uitgezonden. Ondanks alle beperkingen hopen we op een goede avond waarvoor al onze leden én belangstellenden hartelijk worden uitgenodigd.

Ben jij 16+?
Dan nodigen wij jou uit om eens in de veertien dagen met ons en de Ichthus 16+-groep mee te doen. Wij zijn Alette en Onno en wij begeleiden de in grootte wisselende groep op zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Bron. Afgelopen seizoen moesten we abrupt stoppen, hopelijk kunnen we dit jaar een leerzame en fijne tijd met elkaar doorbrengen. De ruimte en mogelijkheden zijn er.

De eerste avond is op zondag 27 september. We starten met de inleiding met als thema: Goed om te horen! Daarvoor hebben we de handleiding gebruikt van de HGJB. De HGJB brengt verschillende inleidingen uit waarmee een stappenplan voor de avond samen te stellen is. Na de pauze hebben we een spel.

Is dit misschien wat je zoekt? Een bron van inspiratie zijn voor medejongeren? Naar elkaar luisteren, samen discussiëren. Elkaar bemoedigen, horen waar de ander tegenaan loopt. Want jong zijn en christen is niet altijd gemakkelijk. Je loopt tegen zaken aan die je niet even oplost. Daar is Ichthus ook voor. Samen praten, samen beleven, samenzijn. Ben je geïnteresseerd, kom dan gewoon kijken. Want we zien naar je uit. Groei met ons, net zoals wij mogen leren van jullie, in het geloof. Dus bij deze willen wij jou graag uitnodigen!

Actiemarkt zending
Op zaterdag 3 oktober organiseert de zendingscommissie D.V. een mini-actiemarkt. Dit evenement zal plaatsvinden op de locatie van de welbekende zendingskeet, Calandstraat 7. Van 10.00 tot 15.00 uur bent u welkom om de diverse artikelen te bezichtigen. Wellicht zit er ook iets voor u bij. Met de opbrengst van deze kleinschalige actiemarkt willen wij diverse doelen steunen die actief zijn in het zendingswerk. Meer informatie over deze activiteit volgt. 

Belijdenisdienst
Op zondag 11 oktober zal D.V. de belijdenisdienst gehouden worden. De kerkenraad is blij dat de dienst nu kan plaatsvinden al hebben we nog steeds te maken met de RIVM-voorschriften. De belijdenisdienst wordt door meer kerkgangers bezocht dan andere diensten. Familieleden en vrienden van de belijdeniscatechisanten, maar ook de ‘eigen’ gemeenteleden, willen graag de dienst bijwonen. Hoe doe je dat met de anderhalvemeterregel? De conclusie is snel getrokken: het is niet mogelijk dat heel de gemeente deze dienst bijwoont in een van onze eigen kerkgebouwen. Maar wie nodig je dan uit? En hoeveel mensen kunnen er uitgenodigd worden buiten de familieleden en vrienden? 
De kerkenraad heeft zich over deze vragen gebogen en heeft in deze bijzondere omstandigheden een bijzonder besluit genomen. In ons dorp kan onze gemeente, min of meer in haar geheel, nu alleen in de Bethelkerk samenkomen. In deze kerk kunnen ongeveer 420 personen worden toegelaten binnen de RIVM-regels. Het leek de kerkenraad daarom de moeite waard te onderzoeken of dit zou kunnen. Daarom hebben we de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente benaderd en ons verzoek tot het gebruik van de Bethelkerk voorgelegd.
De kerkenraad van de Bethelkerk heeft ingestemd met ons verzoek. Een verrassend en verblijdend antwoord! Voor alle duidelijkheid: de kerkdienst vindt plaats onder onze verantwoordelijkheid (kerkenraad van wijk 2). We mogen de kerk gebruiken zoals we als hervormde gemeente zijn. Wat is dan het verschil met een dienst in onze kerk? Alleen het gebouw en het tijdstip: de dienst wordt gehouden om 14.30 uur. Dit omdat er om 18.00 uur weer een dienst in de Bethelkerk is. Wij hebben op 11 oktober twee diensten: om 10.00 uur in de Dorpskerk en om 14.30 uur in de Bethelkerk. We zeggen nu al via deze weg de kerkenraad van de Bethelkerk dank voor hun medewerking aan ons verzoek. Het aanmelden voor de belijdenisdienst zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

C.J. van Eekelen

Gebed voor Israël
De Stichting Herleving Gebed voor Israël belegt op woensdag 7 oktober opnieuw een bidstond voor Israël in de Rehobothkerk, Binnengriend 27. De voorgangers in deze bidstond zijn dr. C.P. de Boer (christelijk-gereformeerd predikant te Sliedrecht en oud-predikant van Werkendam) en dr. M. van Campen (emeritus-predikant PKN, wonend te Ede). Er zal een collecte worden gehouden voor de bestrijding van de kosten en een eventueel batig saldo is bestemd voor de stichting. Aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie over deze stichting zie www.gebedvoorisrael.nl.
Allen hartelijk welkom.

Ter overweging: gemakzucht
Gekscherend heeft iemand eens gezegd dat Mozes zich had kunnen beperken tot het opschrijven van twee geboden: het vierde en het zevende. Over die geboden gaat het immers meestal in de onderlinge gesprekken? Over wat er wel en niet mag op zondag en over overspel. Een tijd lang moest er in de kerk openbare schuldbelijdenis worden afgelegd voor de overtreding van het zevende gebod. Alsof het geroddel dat over de personen in kwestie de ronde deed niet even erg was. Of erger, zoals de middeleeuwse dichter Dante meende. In zijn wereldberoemde La Divina Commedia plaatste hij de roddelaars dieper in de hel dan de overspeligen. Iets om over na te denken.

Wie ook nadacht over de ernst van de zonde was paus Gregorius (6e eeuw). Hij stelde een lijst van zeven hoofdzonden op. Afzonderlijk waren die allemaal al wel eerder genoemd, maar hij voegde ze samen in één overzicht: hebzucht, woede, gulzigheid, hoogmoed, afgunst, wellust, gemakzucht. Vooral die laatste is opmerkelijk. Is gemakzucht zo erg? Natuurlijk, het is een slechte karaktereigenschap; maar een hoofdzonde? Beetje overdreven, toch? Nee, absoluut niet. Vooral niet voor nette christenen, op wie aan de buitenkant niet zo veel aan te merken valt. Die niet zo veel verkeerde dingen doen. Mensen bij wie het probleem niet zozeer het verkeerde is dat ze doen, maar het goede dat ze niet doen. Zoals Jakobus zegt: ‘Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde’ (Jak. 4:17).

Als in Mattheüs 25 bij het eindgericht de schapen en de bokken geoordeeld worden, worden de eersten geprezen om zes dingen die ze gedaan hebben: hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen gastvrij onthalen, naakten kleden en gevangenen en zieken opzoeken. Ze hebben dat, onbewust natuurlijk, voor Christus gedaan. Zij mogen ingaan in het Koninkrijk. En de bokken? Die hebben zeker heel veel verkeerds gedaan? Nee, niets. Dat was hun probleem helemaal niet. Er viel niets op hen aan te merken. Hun probleem was dat ze die zes dingen, die de schapen gedaan hebben, niet gedaan hebben. Ze waren nalatig geweest. Géén eten aan de hongerigen gegeven, géén drinken aan de dorstigen enz. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Gewoon: het kwam er niet van. Het was… gemakzucht.

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 25 september worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com.
Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 2 tot en met 16 oktober.

Ten slotte
Afgelopen zondag ging het over de rechtvaardiging van de goddeloze aan de hand van Zondag 23. Ik haalde –hoe kan het anders– meer dan eens Luther aan. Eén van de citaten schrijf ik hier uit: “Ik ben doctor in de theologie, ik heb Christus jaren gepredikt en tegen de duivel en zijn valse leraren gevochten, maar ik heb ervaren hoe moeilijk mij dat valt. Ik kan de duivel niet terugslaan, zoals ik graag zou willen. Ik kan ook Christus niet aangrijpen, zoals de Schrift Hem mij voorstelt, want telkens schuift de duivel er een andere christus voor. Maar Godzijdank, Die ons in Woord, geloof en gebed bewaart.” Met deze woorden willen mijn vrouw en ik u hartelijk groeten.

H.J. Lam