Wijknieuws wk-03

Agenda
Vrijdag, 22 januari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Dinsdag, 26 januari:
– 19.45 uur, kerkenraadsvergadering, Biesboschkerk

Vrijdag, 5 februari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Bij de diensten
Zondagmiddag en -avond 24 januari is het weer de beurt voor een catechismuspreek. We zijn toegekomen aan Zondag 26 over de doop; ik probeer Zondag 26 en 27 samen te nemen. — Op zondag 31 januari is er –vanwege de coronamaatregelen– zowel ’s morgens als ’s middags een doopdienst. We staan stil bij de drie bekende gelijkenissen uit Lukas 15, waarin het gaat over verloren en gevonden.

In memoriam
Op zondag 3 januari ging van ons heen Willem Jacobus Ippel, in de leeftijd van 89 jaar. Op 8 januari hebben we in Memoriam hem samen met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie herdacht. Verschillende gevoelens streden daarbij om de voorrang. Van dankbaarheid: in mei vorig jaar werd het 65-jarig huwelijksjubileum herdacht; vaak was daar de hand van God, die in tijden van moeite en ziekte doorhielp; en de liefdevolle verzorging de laatste jaren in Goezate. Hoezeer heeft het werk op het water het hart van Wim Ippel gehad. Uren kon hij daarover vertellen. Bijna tot het laatste toe. Dat laatste kwam genoemde zondag, toen het corona-virus, waarvan Ippel leek op te knappen, toch nog zijn tol eiste. In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen nam de Heere hem uit ons midden weg. In de rouwdienst hebben we troost en houvast gezocht in het Woord van God, met name in Psalm 33 vers 18, de tekst die onze broeder meekreeg toen hij op zijn 33ste belijdenis deed: “Zie, het oog van de Heere is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.” Gods oog: een oog dat alles van en in ons ziet. Wie zich ervoor verbergt, zal moeten boeten. Wie heel zijn hebben en houden ervoor openlegt, ontdekt dat het een wakend oog is, vol liefde en genade. Op die belofte heeft Ippel gehoopt. Met die belofte kan ook mevrouw Ippel (Raadhuislaan 4/016, 4251 VS) verder, samen met haar gezin. De Heere zij met u!

Overleden
Op zondag 17 januari overleed de heer Aalbert Pruissen, Bakkerskilstraat 29 (4251 ZK). In de volgende kerkbode zal een “In memoriam” staan.

Geboren
Zondag 10 januari werden Anne en Marian Kampert-Hovestadt, Sasdijk 83 (4251 AD), voor de eerste keer gezegend met de kinderzegen. Hun werd een zoon toevertrouwd: Sem Dirk Evert. Het kaartje laat merken hoe blij ze met Sem zijn: “In geloof vertrouwd / Met hoop verwacht / Uit liefde geboren” en “Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben” (Psalm 139). Anne en Marian, als gemeente willen we ook in de kolommen van de kerkbode jullie hartelijk gelukwensen. Mooi dat jullie ouders zijn geworden! Het bindt je als man en vrouw samen als nooit tevoren. We bidden jullie veel genade, wijsheid en licht van de Heilige Geest toe om Sem op te voeden, tot jullie vreugde en opdat deze regels in vervulling gaan: “En uit de kindermond ontspringt / de lofzang die Gods Naam omringt.”

Jubileum
Ook in dit bericht hebben we het over een zondag, en wel 31 januari: het echtpaar Kamp-Kamp, Richter 56 (4251 DB), hoopt dan veertig jaar getrouwd te zijn. Graag schrijven we hier voor u een hartelijke gelukwens neer. Het is een goede zaak om in het midden van de gemeente stil te staan bij een huwelijksjubileum. Daarin blijkt de trouw en de zegen van God, Die het huwelijk heeft ingesteld. Die trouw en zegen hebt u ervaren: in het feit u kinderen kreeg, die op hun beurt ook weer kinderen kregen; in het feit dat u gespaard en bewaard bent. Leidraad voor uw samen-zijn de afgelopen veertig jaar was Paulus’ gebed dat destijds in uw huwelijksdienst centraal stond: “opdat Christus door het geloof in uw harte woning make” (Efeze 3:17). De apostel laat erop volgen: “en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.” Is het een niet met het ander gegeven?! We wensen u en uw gezin de 31ste een mooie gedenkdag toe. Aan deze wens voegen we de berijming toe van uw trouwtekst: “Nu bidden wij met ootmoed en ontzag / de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht / in hemel en op aarde aanzijn gaf, / dat, naar zijn heerlijk wezen, / Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve / en de Messias bij ons intrek neme. / Zijn liefde is de grondslag van ons leven, / de oorsprong van ons hart.”

Pastoraat
In ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht was opgenomen mevrouw J.M. Vink-Visser, Sportlaan 2-K (4251 GD); zij is voor een aantal weken naar Altenahove in Almkerk gegaan.
We denken ook aan de heer C.A. Klop, Raadhuislaan 2-214 (4251 VS), die momenteel in Altenastaete aan het Bergseveld verblijft.
Aan de heer A.C. Ippel, Sportlaan 2-C (4251 GD), die van tijd tot tijd naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gaat voor onderzoek en behandeling.
Aan de heer J. van Breugel, Bakkerskilstraat 46 (4251 ZM), die in Gorinchem was opgenomen, maar nu weer thuis is.
Aan Suzanne en Boaz Posthouwer, Postelstraat 36 (4251 HD), die na een zorgelijke start van Boaz, weer gezond en wel thuis zijn.
En aan de heer J. van den Heuvel, Almsvoet 5 (4251 GL), die in Dordrecht was voor een behandeling.

Verhuisd
Mevrouw G. Versluis-Konings, Graaf van Hornelaan 1, is verhuisd naar Goezate, Raadhuislaan 4-013 (4251 VS).
Een gezegende tijd in uw nieuwe woonomgeving toegebeden!

Kinderoppas
24 januari, Biesboschkerk
Wendy de Jong en Nienke Visser

31 januari, Dorpskerk
Suze de Koster en Bianca Pellicaan

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op de vrijdagen 22 januari en 5 februari, om 19.00 uur in De Bron.

Nieuw zendingsechtpaar
De zendingscommissie laat weten dat zij voor haar activiteiten een nieuw echtpaar heeft gevonden: Kees en Esther van der Knijff. Dit echtpaar hoopt binnenkort voor de GZB naar Libanon te vertrekken. Afgelopen zondag is Kees in de Maranathakerk van Rotterdam bevestigd als predikant. Hieronder stellen zij zich aan ons voor.

Kees en Esther van der Knijff
Samen met onze kinderen (Hannah, Nathan en Timon) hopen wij begin 2021 uitgezonden te worden naar Libanon. Al langere tijd kenden wij het verlangen om van de rijkdommen die we in Nederland hebben ontvangen, te delen met Gods wereldwijde kerk. We willen graag iets bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Kees is theoloog en is de afgelopen jaren bezig geweest met een promotieonderzoek en de afronding van de opleiding tot gemeentepredikant. Esther is als arts gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg. Een bezoek aan Libanon begin 2020 maakte ons duidelijk dat we onze bagage juist daar vruchtbaar zouden kunnen maken.
Libanon is een prachtig, maar verscheurd land. Na een hevige burgeroorlog eind vorige eeuw wordt Libanon de afgelopen jaren overspoeld met vluchtelingen, vooral uit Syrië. Momenteel is meer dan een op de vier inwoners van het land vluchteling. Daardoor is de economie ingestort en heerst er extreme armoede. Veel bewoners hebben geen toegang tot de (dure) gezondheidszorg. Op godsdienstig gebied is Libanon relatief stabiel: verschillende geloofstradities leven naast en met elkaar, er is geen sprake van vervolging.
Esther hoopt aan de slag te gaan als arts, met een focus op jonge kinderen en gezinnen. Zij sluit aan bij het werk van de Howard Karagheusian kliniek in een heel arme wijk van Beiroet. In deze kliniek kan iedereen voor een klein bedrag medische zorg ontvangen. Naast direct medisch werk zal Esther de toerusting van moeders versterken, in de hoop hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.
Kees wordt docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan deze theologische opleiding worden voorgangers opgeleid voor de kerk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de godsdienstvrijheid in Libanon heeft de opleiding een cruciale functie voor de kerk in de hele regio. Ook kunnen christenen met een moslim-achtergrond hier veilig studeren, terwijl dat in hun eigen land meestal niet kan. Meer en meer wordt daarnaast ingezet op afstandsonderwijs, zodat ook voorgangers die zich geen lange opleiding kunnen veroorloven of in gesloten landen leven verdere toerusting kunnen ontvangen.

Ter overweging: V-day
“V-day”. Met een brede glimlach sprak de NOS-verslaggever het uit. Daar kun je je iets bij voorstellen. Naar een werkend, goedgekeurd vaccin was maandenlang uitgezien. En nu is het er. Geweldig toch? Absoluut. Minder geweldig is dat alle vertrouwen nu op dat vaccin gezet wordt. Terwijl corona juist heeft laten zien hoe wankel de dingen zijn waarop wij ons vertrouwen zetten. Wordt het geen tijd om weer eens verticaal in plaats van horizontaal te kijken? Naar Hem die alles in de hand heeft en Die ín alles de hand heeft. En Die om ons geloof daarop te richten ons de nodige vingerwijzingen geeft. Zoals die waarop ons gemeentelid Arie de Rooij in het RD wees: ‘Juist in de week dat de eerste vaccinaties plaatsvonden en juist in het land, het Verenigd Koninkrijk, dat daarbij vooropliep, kwamen er berichten over een gemuteerd virus. Opmerkelijk toch?’ Inderdaad, God regeert, maar we moeten er wel oog voor hebben.

Het is daarom een goede zaak dat predikanten en andere theologen het afgelopen jaar het nodige hebben geschreven over de epidemie en hoe wij die moeten duiden. Het laatste nummer van Theologia Reformata bespreekt drie van zulke, door mannen van naam en faam geschreven, publicaties. De recensent is er deels waarderend over, deels kritisch. Maar over één ding is hij zeer verbaasd: waarom verwijst geen van deze auteurs naar Matth. 24:7? In die tekst is Jezus zelf aan het woord en voorzegt Hij wat er in de eindtijd zal plaatsvinden: oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en… besmettelijke ziekten. Hoe kun je zo’n tekst over het hoofd zien?

Wát je ook over de betekenis van corona kunt zeggen, het is in ieder geval een teken van de eindtijd. Een teken van Christus’ naderende komst. En voor mensen in dat paradijselijke noordwestelijke puntje van Europa is dat op dit moment misschien wel het duidelijkste teken. Want oorlogen? Daarvoor moet je in Nederland 76 jaar terug in de tijd. Hongersnoden? Jawel, er zijn voedselbanken. Maar mensen die sterven van de honger… daar hoor je toch eigenlijk niet van. Aardbevingen? Ja, in Groningen. Maar die zijn veroorzaakt door gasboringen, en of je dat nu een teken van de eindtijd moet noemen… Blijft over: besmettelijke ziekten. Die behoorden tot het verleden, dachten we. Niet dus. Jezus’ woorden gaan in vervulling. En dat betekent dat Hij komt. Op V-day.

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 29 januari worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com. Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 5 tot en met 19 februari.

Tenslotte
Een hartelijke groet en heilbede aan u allen! Dank voor de felicitaties in verband met het nieuwe levensjaar dat ik binnenging en dat eertijds bekend stond om de pensioengerechtigdheid.
Nog enkele regels uit het lied dat hierboven al aangehaald werd: “Eens kennen wij de liefde uit den hoge, / al gaat zij verre het verstand te boven. / Wij zullen tot de volle wasdom komen / in Gods verheven naam.”

Familie Lam