Wijknieuws wk-01

Aan het begin van 2021
‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.’ (Jak. 4:15b)

Agenda
Vrijdag, 8 januari:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Donderdag, 21 januari:
– 19.30 uur, doopzitting, De Bron

Vrijdag, 22 januari:
– 19.00 uur, gebedskring. De Bron

Bij de diensten
Zondag 10 januari is in de morgen- en in de middagdienst de tekst van de preek Lukas 3:16, waar Johannes zegt: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” — Zondagmorgen 17 januari is er (her)bevestiging van ambtsdragers. Centraal staat dan Jezus’ opdracht aan de discipelen: “Geeft u hun te eten” (Lukas 9:13). Deze preek wil ik ook ’s middags houden.

In memoriam
Op dinsdag 22 december overleed in de leeftijd van 91 jaar Lena van Anrooij-van Breugel, sinds 2015 weduwe van Willem van Anrooij. Geboren en getogen in Werkendam, heeft zij na haar huwelijk in Rijswijk gewoond, waar haar man vandaan kwam, en daarna in Giessen. De laatste jaren van haar leven keerde zij terug naar het dorp van haar jeugd en vond zij onderdak in Goezate. Zodoende kwam ze ook weer terecht bij de kerk van haar jeugd: onze hervormde gemeente, waarvan ze het bezoek altijd op prijs stelde. Haar laatste rustplaats heeft ze gevonden bij haar man in Giessen, waar op 29 december in besloten kring de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvonden. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen (correspondentie-adres: Drie Zalmen 12, 4284 ED Rijswijk) wensen we Gods nabijheid toe, nu moeder is heengegaan. Ook leven we mee met haar beide zusters in onze wijkgemeente, mevrouw Hoogendoorn (Sigmondstraat 21) en mevrouw Scherpenisse (Van Randwijklaan 27), die naast deze zuster sinds vorige week ook hun jongste zuster moeten missen. Graag geven we u de woorden mee, die destijds gelezen zijn bij uw zuster Lena: “Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Overleden
Op zondag 3 januari overleed in Goezate (Raadhuislaan 4-016, 4251 VS) Willem Jacobus Ippel. In de volgende kerkbode zal een “In memoriam” staan.

Geboren 1
Op woensdag 23 december meldde zich bij Geert en Hannelize Struik-Mallie, J.C. Pieckstraat 4 (4251 ZR), een eersteling: Sem Johannes. Als gemeente willen we jullie van harte feliciteren met zijn geboorte. We kunnen ons voorstellen dat jullie op het kaartje schrijven: “De Heere, Die wonderlijk werkt, heeft ons verblijd, op Zijn tijd, met de geboorte van een zoon.” Inderdaad, wonderlijk. Geboorte, nieuw leven: één van Gods grootste scheppingswonderen. Begrijpelijk dat David zingt: “Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.” We bidden jullie toe dat Sem –zoals zijn roepnaam luidt– zal opgroeien tot vreugde van jullie samen en van iedereen die hem ontmoet en bovenal tot eer van God. Daar voegen we deze belofte aan toe: “Als een vogel, die zijn tere / jongen met de vleugels dekt, / zo houdt over hem de Here / zijn beschuttende arm gestrekt.”

Geboren 2
Op dinsdag 29 december werd er bij Wilco en Suzanne Posthouwer-Karreman, Postelstraat 36 (4251 HD), een zoon geboren, die zij de namen Boaz Aart hebben gegeven. Wilco en Suzanne, jullie ook van harte gelukgewenst met je eersteling, met Boaz. De Heere is het geweest Die jullie verblijdde en leven spaarde en gaf. Dat hebben jullie wel ondervonden: nieuw leven en dan meteen al zorgen, al zijn de laatste berichten rond Boaz gelukkig positief en hopen en bidden wij dat hij spoedig weer uit het ziekenhuis thuiskomt; misschien is dat al wel het geval, wanneer deze kerkbode verschijnt. Hoe dan ook, bij onze God is Boaz geborgen. En in deze woorden mogen jullie je bergen: “Alles wendt God hem ten goede, / Hij is bij hem nacht en dag, / ja, van voor hij ’t licht nog zag, / is hij veilig in zijn hoede.”

Pastoraat
In ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht is opgenomen mevrouw J.M. Vink-Visser, Sportlaan 2-K (4251 GD); als het goed is, heeft zij opnieuw een operatie ondergaan. We bidden haar toe dat deze ditmaal afdoende is. Zegene onze God de ingreep.
We leven mee met allen in onze gemeente met moeite en zorg. Zeker de corona geeft her en der veel zorg, niet het minst in Goezate. Hierboven schreven we over Gods beschuttende arm, die over jong en oud is uitgestrekt en tegelijk draagt. Die wetenschap geve ons allen houvast en uitzicht.

Catechisaties
De catechisaties gaan de komende tijd niet door. We sluiten aan bij de coronamaatregelen voor het reguliere onderwijs. In de week van maandag 18 januari hopen we weer te kunnen starten. Wij zullen daarover berichten via de website en de afkondigingen.

Kinderoppas
10 januari, Biesboschkerk
Hanneke Versluis en Karina van de Werken

17 januari, Dorpskerk
Edith Smits en Marjolein Verdoorn

Aanwezigheid in de diensten
Inmiddels maken we een aantal maanden gebruik van het online kerkdienst-uitnodigingssysteem van kerktijd.nl. Dit programma werkt goed, al zijn er nog enkele verbeterpunten. De leverancier van het systeem werkt aan die verbeteringen en geregeld komen er updates.

Om het systeem goed te laten functioneren is ook uw hulp nodig. We merken soms dat personen die op de aanwezigheidslijst staan niet komen opdagen in de dienst en daardoor administratief een plek bezet houden die iemand anders graag had willen innemen. Het is daarom erg belangrijk dat u zich afmeldt voor een dienst als u onverhoopt toch niet wilt of kunt komen. Dat kan erg eenvoudig via de bevestigingsmail die u na acceptatie van de uitnodiging hebt ontvangen, maar ook door in te loggen op www.kerktijd.nl. Daar ziet u een overzicht met diverse instellingen en ook de bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd; ook hier kunt u zich afmelden.

Verder nog een paar belangrijke zaken: uitnodigingen zijn 24 uur geldig, daarna gaat de uitnodiging naar iemand anders. Als u de categorie middagdiensten hebt aangevinkt, dan klopt het dat u naar verhouding vaker voor een middagdienst wordt uitgenodigd dan voor de ochtend- of avonddienst, omdat er voor middagdiensten iets minder animo is. Toch is de kerkenraad dankbaar dat ook de middagdiensten telkens vol zitten. Als u een periode niet kunt komen, bijvoorbeeld door quarantaine, vakantie, of anderszins: stelt u dan de inactieve periode in via het dashboard op www.kerktijd.nl.

D.C.J. de Vree

Heilig Avondmaal in 2021
Het avondmaal wordt dit jaar bediend op de zondagen 21 februari, 6 juni, 12 september en 5 december.

Heilige Doop in 2021
De doop wordt dit jaar bediend op de zondagen 31 januari, 11 april, 18 juli, 29 augustus en 24 oktober.

Kerkklanken in 2021
Graag attenderen we de gemeenteleden die regelmatig kopij voor Kerkklanken aanleveren op de uiterste inleverdata. Deze zijn in een handig overzicht te vinden op de website via de link hervormdwerkendam.nl/kerkklanken of via het menu op de homepage. Om dit overzicht te raadplegen hoeft u niet in te loggen.

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op de vrijdagen 8 en 22 januari, om 19.00 uur in De Bron.

Doopzitting
Ter voorbereiding op de bediening van de heilige doop op zondag 31 januari wordt op donderdag 21 januari doopzitting gehouden. Deze vindt plaats in een van de zalen van De Bron en begint om 19.30 uur. Beide ouders worden verwacht. Neemt u een Bijbel mét doopformulier mee?

Vrouwenvereniging Ora et Labora
De volgende bijeenkomst van onze vrouwenvereniging stond gepland op donderdag 21 januari. Gelet op de maatregelen die tot 19 januari van kracht zijn, hebben wij besloten dat deze bijeenkomst niet doorgaat. We hopen later in het seizoen weer wel de mogelijkheid te hebben om een avond bij elkaar te komen. U hoort daar dan tijdig van.

Ter overweging: de dag van de besnijdenis
Heeft u op nieuwjaarsdag nog stilgestaan bij de besnijdenis van Jezus? Nee? Jezus werd toch besneden op de achtste dag? Als we zijn geboorte vieren op 25 december, moeten we zijn besnijdenis herdenken op 1 januari. Nee, snelle rekenaars, niet op 2 januari, want we hanteren de Joodse manier van dagen tellen. Dat wil zeggen, de eerste en de laatste dag tellen mee. Net zoals we van Pasen tot Pinksteren 50 dagen tellen; dat klopt ook alleen als je beide dagen meerekent.

Nieuwjaarsdag is dus de gedenkdag van Jezus’ besnijdenis. En mocht u daar niet aan gedacht hebben… dat ligt vooral aan de predikanten die massaal de Dordtse Kerkorde overtreden. Deze bepaalt namelijk dat er op 1 januari over de besnijdenis van Jezus gepreekt moet worden. Een regel die volledig in het vergeetboek is geraakt. De nieuwjaarsdienst heeft niets meer met het kerkelijk jaar te maken. Kerst wordt even geparkeerd, de schijnwerper gaat vol op het kalenderjaar.

Dat was niet de bedoeling. 1 januari was de datum waarop de mensen in het oude Rome naar de tempel van de god Janus gingen om te offeren (vandaar ‘januari’). De rest van de dag werd gevuld met vreet- en verkleedpartijen. De kerkvaders ergerden zich daaraan en bepaalden dat de christenen op die dag geen heidense feesten maar heilsfeesten zouden vieren. Naar de kerk dus! Maar niet om het begin van een nieuw kalenderjaar te vieren, maar om naar de orde van het kerkelijk  jaar stil te staan bij de besnijdenis van Jezus. Het was immers de achtste dag.

Toen de Dordtse synode van 1618/1619 dit opnam in de kerkorde deed ze dus niets nieuws, maar bekrachtigde ze een oud gebruik. Deze kerkorde noemt de woorden ‘nieuwjaarsdag’ en ‘1 januari’ niet eens. Er wordt simpelweg gesproken over ‘de dag van de besnijdenis’. Blijkbaar was dat voor iedereen duidelijk. Nu, dat is allang niet meer zo. De aandacht voor het kalenderjaar heeft het gewonnen van die voor het kerkelijk jaar. Jammer? Ach, daar moet iedereen het zijne of hare maar van denken. Maar nieuwjaarsdag combineren met Jezus’ besnijdenis, dat moet wel kunnen. Zijn bloed -ook dát bloed- reinigt van alle zonden, en waarmee kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met het opnieuw stellen van je vertrouwen daarop?

T. van Vuuren

Kopij Kerkklanken
De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 15 januari worden gestuurd naar t.vanvuuren58@outlook.com. Het kerkblad is voor twee weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 22 januari tot en met 5 februari.

Ten slotte
Graag schrijven we hier woorden van dank neer. Allereerst voor alle hartelijke groeten en zegenwensen die we van u ontvingen met het oog op kerst en oud-en-nieuw. Daar voegden zich dit keer de gelukwensen bij voor ons (dat is –gezien alles wat mijn vrouw al die jaren voor me betekend heeft– beter dan “mijn”) veertigjarig ambtsjubileum. Sommigen schreven de gelukwens op dezelfde kaart, anderen wijdden er een volgende kaart of een e-mail aan. In elk geval hebben we heel veel meeleven gehad, ook op stoffelijke wijze: bloemen, bonnen, een vleesschotel. En niet te vergeten de vorstelijke cheque die ons daags voor kerst werd overhandigd, waarvoor we zelfs twee toga’s zouden kunnen aanschaffen. U begrijpt: we zijn u allen zeer erkentelijk! — Ontvang een hartelijke groet van ons samen, die we afsluiten met de twee regels uit het vers dat we hierboven bij de geboorteberichten al citeerden: “Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.” Zeker aan het begin van een nieuw jaar goed en troostrijk om te bedenken.

Familie Lam