Wijknieuws wk-03

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondag 24 januari in de ochtenddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal zuster Marry Damen worden bevestigd als diaken  en broeder Wim van der Mooren als ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van de kerkenraadsleden de broeders Arjan van Gammeren en Arie Versluis.  
In de avond dienst ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Op D.V. zondag 31 januari in de ochtenddienst ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet en in de avonddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut, dit betreft een leerdienst.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Doopdienst 7 februari en 7 maart
Op D.V. zondagmorgen 7 februari wordt Esther van Oost gedoopt, dochter van Henk en Liesbeth van Oost (Duizendblad 2, 4251 KV Werkendam). Esther werd op 9 oktober 2020 geboren en is het zusje van Thomas (6) en Christiaan (9). Een maand later, op 7 maart zal in de ochtenddienst de tweeling van Stephan en Jenneke Visser – Verhoeven (Spijksweer 9, 4251 XR Werkendam) gedoopt worden: Jula en Veerle. Zij werden op 19 november 2020 geboren en Veerle moest enige tijd in het ziekenhuis blijven omdat zelfstandig ademen niet direct goed ging. Inmiddels is het gezin al sinds eind november thuis en met Veerle gaat het helemaal goed! We weten inmiddels dat de situatie in het land en met betrekking tot de maatregelen per week kan veranderen. We houden dit als moderamen en kerkenraad goed in de gaten. Maar we zien uit naar mooie diensten. De doopcatechese zal online plaatsvinden.

Ds. Guido van der Neut

Doopdiensten
Op zondagmorgen  7 februari en 7 maart a.s. zal het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders is het aantal resterende zitplaatsen in deze diensten minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die de dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met de zaterdag daarvoor via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 of 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van het systeem kerktijd.nl is bij deze diensten  niet van toepassing.

Stoppen met zingen door voorzangers
Zoals bekend is in de lande de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus zich aan het verspreiden. Hierdoor is er een groter gevaar voor besmetting, met mogelijk gevolg overbezetting van de ziekenhuizen.

Gelet hierop is door de PKN en aansluitend de classis, het dringend advies gegeven om voorlopig alle vormen van zang tijdens de eredienst op te schorten. Naar aanleiding van dit advies is besloten dat in onze diensten niet meer door voorzangers gezongen zal worden.

De ontwikkelingen over de besmettingen wordt scherp in de gaten gehouden en indien het weer mogelijk is wordt de maatregel terug gedraaid. 

Oppas
Zondagmorgen 24 januari,
Dorpskerk:
0-4 jaar: Jessica en Elise van Berchum

Zondagmorgen 31 januari,
Biesboschkerk:
0-4 jaar: Jantine Zeldenrust en Kimberley Verwoert

PASTORALIA

Gemeenteleven I
Zieken
Bij Dienie Smits (Weegbree 6, 4251 JJ Werkendam) is op 6 januari in het UMC Utrecht geprobeerd haar hart te katheteriseren, maar dit is niet gelukt. Ze was erg beroerd in de weken hier voorafgaand. Op 20 januari heeft ze de uitslag gekregen, of haar arts wil gaan dotteren of opereren. We bidden om kracht voor Dienie, om wijsheid voor de arts en om een geslaagde ingreep binnenkort.

Henk Versluis (Binnengriend 17, 4251 DG Werkendam) blijft helaas dagen en nachten te hebben met veel pijn. Opnieuw zal er onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis, op 25 januari worden meerdere organen onderzocht. We hopen en bidden dat hier iets concreets uit mag komen, waar iets aan gedaan kan worden.

Majo Hollebrandse (Van Heldenstraat 15, 4251 BM Werkendam) werd 24 december ernstig ziek opgenomen in het Beatrixziekenhuis vanwege kanker, zo bleek. Op 12 januari kreeg ze de slechtst denkbare uitslag. De artsen konden geen hoop op genezing geven. Een verschrikkelijk moeilijke boodschap die Majo, haar partner Jack en haar familie hebben moeten aanvaarden. Een boodschap die pijnlijk en verdrietig is voor iemand op hogere leeftijd, maar zeker bij iemand die 67 is. Het enige dat de artsen konden bieden zijn kuren om het ziekteproces te remmen. Daar is Majo dankbaar voor en deze kuren zijn afgelopen dinsdag 19 januari begonnen.
Laten we bidden voor Majo en iedereen die haar lief is. Dat onze Vader haar en hen allen zal omringen met Zijn kracht en liefde.

Ds. Guido van der Neut

Goezate
De situatie in Goezate is momenteel weer wat tot rust gekomen. Er zijn sinds oktober veel bewoners overleden, ook diverse gemeenteleden zoals u in de vorige edities van Kerkklanken heeft gelezen. Een zeer aangrijpende situatie voor de bewoners, hun families en de medewerkers. Er is een tafel ingericht in de hal van Goezate met daarop alle ingelijste rouwkaarten van overleden bewoners. Bijna alle bewoners hebben covid-19 gehad en we zijn dankbaar voor allen die hier van hersteld zijn. Laten we bidden voor de bewoners, de families en andere nabestaanden van de overledenen, en voor de medewerkers. Dat ze het grote verlies kunnen dragen en verwerken, dat ze mogen merken dat onze Vader hen draagt in deze tijd.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II
Broeder Kees van Veen, Sluyterstraat 27, 4251 HE, heeft enkele dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Waarschijnlijk heeft hij een lichte beroerte gehad. Inmiddels is Kees weer thuis. En gaat het naar omstandigheden goed met hem. Al blijft de komende periode spannend hoe het levenspad verder zal verlopen. We wensen Kees, Annie en allen die hen lief zijn, Gods kracht en nabijheid toe in deze tijd.
Zuster Bets van den Heuvel – den Dekker, Ganzepad 16, 4251 VB, mocht vanuit Altenahove weer naar huis terugkeren. Daar is ze erg dankbaar voor. Al had ze het ook goed in Altenahove. De komende periode moet ze verder herstellen door fysio aan huis. Ze heeft nog een weg te gaan, maar ze is vol vertrouwen en moed. We wensen Bets en allen die haar lief zijn, alle sterkte van God toe. Zeker ook nog zo vlak na het overlijden van Cees.

In Psalm 4 komt de vraag naar voren: wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het Licht van Uw Aangezicht, Heere! Deze bede mag ook voor ons, in onze huidige samenleving, tot steun en toeverlaat zijn! Dat God Zijn Licht over ons mag laten schijnen!

Henri Dekker

Overleden
Op maandag 4 januari jl. is ons gemeentelid, broeder Cornelis Scheurwater op 83 jarige leeftijd overleden. Hij woonde sinds medio december 2018 in Het Merwedehuis in Sleeuwijk. Vanaf februari van hetzelfde jaar verbleef hij in Verzorgingshuis Wijkestein in Wijk en Aalburg. Voor die tijd woonde Cor aan de Reegreppel in Werkendam. Cor is getrouwd geweest met Dinie IJpelaar. Zij is op 8 november 2012 overleden. De afscheidsdienst van Cor vond op vrijdag 8 januari jl. plaats in Het Oude Kerkje in Sleeuwijk. Aansluitend volgde de bijzetting in het familiegraf op de naastliggende begraafplaats. God trooste allen die treuren vanwege het overlijden van Cornelis Scheurwater. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan de bedroefd achterblijvende kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hans de Smit   

Rekkelijken en preciezen
In de 17e eeuw was er een belangrijk theologisch geschil over de juiste bijbeluitleg, tussen Remonstranten onder leiding van Arminius, en contraremonstranten, die de uitleg van Gomarus aanhingen. De groepen werden ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ genoemd, aan de hand van hoe strikt ze omgingen met de leer van Calvijn. Deze twee woorden zijn ook op andere vlakken toepasbaar, zo ook zeker in onze huidige tijd, met het oog op alle geldende coronamaatregelen en -adviezen. Het lijkt vooral met karakter en opvoeding te maken te hebben, dat sommige mensen erg graag precies alle regels naleven. Anderen vinden dat ‘ongeveer’ ook wel goed genoeg is en nemen meer vrijheid om eigen afwegingen te maken wat de geest van de regel is en hoe die geest, het beoogde doel van de regel bereikt  kan worden: de rekkelijken. Zij rekken de regels hier en daar, naar wat hen goed en zinvol lijkt.

In de praktijk kan dit, zoals u begrijpt, heel snel tot frictie en irritatie leiden. Deze informatie helpt om te beseffen dat degene, die van ‘het andere kamp’ is, geen slecht of dom mens is. Maar dat de ander het niet slecht bedoelt en er ook niet heel veel aan kan doen. Het ene is niet altijd beter dan het andere. Het is een sterke neiging uit onze persoonlijkheid en bij beide typen kan er iets onvolwassens inzitten. De neiging tot rebelleren of juist een fijn gevoel van zekerheid en veiligheid vinden in alles netjes doen zoals de overheid of je werkgever van je verwacht. Terwijl het misschien goed zou zijn te ervaren dat het ook goed gaat en je meer vertrouwen in jezelf of nog beter: in God vindt en meer vrijheid vindt als je eens niet precies doet wat mensen van je verwachten. Maar, pas op, dit is niet aan ons om dat bij een ander te gaan beoordelen. Het kan ook juist uit een doordachte, evenwichtige, volwassen persoonlijkheid voortkomen.

Beide typen hebben ook sterke kanten, voordelen. Er zijn beroepen waar het zeer belangrijk is heel precies te werken, en élk voorschrift exact in acht te nemen. Er zijn ook beroepen waarin het juist wenselijk is dat iemand rekkelijk is, flexibel en goed kan inschatten waarin het juist beter is niet strikt de regels aan te houden. Misschien kunt u van beide categorieën een voorbeeld bedenken? Als u dit voor één van beide categorieën moeilijk vindt, is dat wellicht een indicatie tot welk kamp u zelf behoort.

Nogmaals, het ene is niet beter dan het andere. Sterker nog, we hebben – ook in onze gemeente – rekkelijken én preciezen nodig. We kunnen niet zonder elkaar. Om van elkaar te leren, om elkaar aan te vullen, en om ons zelf zo nu en dan ook te kunnen relativeren. Zodat we ons niet te snel irriteren aan iemand die anders omgaat met alles wat gebeurt en speelt, maar dat we een stukje milder en begripvoller naar de ander kunnen worden. In het besef dat niet ‘rekkelijk’ of ‘precies’ de kern van onze identiteit is, maar dat we kind van God mogen zijn en dat maakt ons broers en zussen van elkaar, die geroepen zijn om liefdevol en verdraagzaam met elkaar om te gaan en ook om elk mens dat op ons pad komt, lief te hebben.

Ds. Guido van der Neut

Lied van de maand
Voor zondag 31 januari  leren de kinderen van de basisscholen lied 531:1 NLB/47:1 LB ‘Jezus die langs het water liep’.

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12.
Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl.
Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 29 januari en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 2 februari:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron.

Woensdag, 3 februari:
– 19.30 uur vergadering college van Kerkrentmeesters, De Bron.

Donderdag, 4 februari:
– 19.30 uur, vergadering college van diakenen, De Bron.