Liturgie 30 juni Biesboschkerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. G.R.G. van der Neut in deze dienst hopen Mirthe Heijstek, Boaz Pruissen, Melody Pruissen en Rachel van Rijswijk de Heilige Doop te ontvangen.

Zingen: Psalm 84: 1, 2 (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 116: 1, 3, 8

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21)

Zingen: OTH (2015) 497 God kent jou, vanaf het begin

Zingen: “Doop”, van Sela (de kinderen die gedoopt worden, worden binnengebracht)

Bediening van de Heilige doop

Zingen: Opwekking Kids 185: 1 De Here zegent jou (2 x, staande)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment, en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 84 (NBV21)

Zingen: Wat hou ik van Uw huis, Psalmen voor nu 84

Preek

Zingen: “Ik zal er zijn”, van Sela

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Gezang 118 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (staande)

Zegen; beantwoord met een gesproken amen