Liturgie 18 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 juni in de Dorpskerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Psalm 99: 1,2 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij 

Stil gebed  

Votum en groet  

Gezang 328 Here Jezus, om uw Woord 

Gebed  

Schriftlezing 2 Koningen 5: 1-19a  

Gezang 337: 6 Naäman, nu niet meer onrein  

Preek  

Psalm 73: 10 Wien heb ik in de hemel, Heer 

Geloofsbelijdenis  

Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere 

Dankzegging en voorbeden  

Gezang 473: 1, 10 Neem mijn leven, laat het, Heer  

Zegen  

Uitleidend orgelspel