Liturgie 10 maart Biesboschkerk 10.00u

Liturgie bij de doop van: Quinn Schmidt, Simeon Berrevoets en Naomi Hovestadt D.V zondag 10 maart met ds. G.R.G van der Neut.

Zingen: Psalm 122: 1 (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 87: 1, 2 (vertaling Gereformeerd Kerkboek)

Gods geboden: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21)

Zingen: Psalm 87: 3, 4, 5 (vertaling Gereformeerd Kerkboek)

Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader (de kinderen die gedoopt worden, worden binnengebracht)

We lezen het doopformulier

Vragen aan de doopouders

Doop en zegening

Vraag aan de gemeente

Zingen: Opwekking Kids 185: 1 De Here zegent jou (2 x)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, projectlied, en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Matteüs 6: 25 – 27; Filippenzen 4: 1 – 7  (NBV21)

Zingen: Elb 226 Heer ik kom tot U

Preek

Zingen: Opwekking 575: Jezus alleen, ik bouw op Hem

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb 270 Ga nu heen in vrede

Zegen; beantwoord met een gesproken amen.

Psalm 87 (vertaling Gereformeerd Kerkboek)

1.

Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,

heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.

De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,

bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

2.

Men zegt van u voortreffelijke dingen,

o schone stad van Sions God en Heer.

Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer

als volken, die Mij kennen en bezingen.

3.

De Filistijnen, Tyriërs en Moren

zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.

Van Sion zal het blijde nageslacht

eens zeggen: Elk van hen is daar geboren.

4.

De HEER zal haar bevestigen en schragen

en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,

hen tellen als in Isrel ingelijfd

en doen de naam van Sions kindren dragen.

5.

Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen,

dan zullen daar de volken juichend staan,

de reien dansend de cimbalen slaan:

zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.