Biesboschkerk liturgie 1e Kerstdag 9.45u

D.V. 1e Kerstdag ’s morgens lezen we het Kerstevangelie uit: Lukas 2.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Kerstliederen. (klik hier voor tekst)
Na de zegen zingen we staande Het Ere zij God.
In deze eredienst gaat voor pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5 (voorzang)

Psalm 89: 3 en 7

Psalm 40: 4

Psalm 98: 1 en 2

Lofzang van Maria: 1 en 3

Psalm 95: 3 en 4

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20

ZINGEN VOOR DE DIENST
1. Heft aan, heft aan een luiden zang,
Dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
Op dezen dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!

2. Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal, ziedaar Zijn woning!

3. Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren!
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
—————————————-
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. O, werd mijn hart door U verkoren!
Gij weet, hoe U mijn ziel bemint
en in uw liefde als verloren
bij U een veil’ge schuilplaats vindt.
Dan werd mij heerlijkheid gegeven,
dan kwam een eind aan mijne smart.
Wil, Jezus, om met mij te leven,
geboren worden in mijn hart!

3. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
—————————————
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
————————————–
ZINGEN NA DE DIENST (staande)
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen