Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Naar aanleiding van de opgelegde aangescherpte maatregelen in verband met de coronabesmettingen met ingang van 19 december 2021, heeft de kerkenraad van wijk 1 met meerderheid het onderstaande besloten:

* Maximaal aantal kerkgangers wordt 100.
* Uitnodigingen voor de ochtenddiensten gaat weer geheel via kerktijd.nl.
* Kindernevendienst blijft mogelijk in de ochtenddiensten.
* Avonddiensten blijven voor iedereen toegankelijk. Mocht blijken dat we boven de 100 kerkgangers uitkomen gaan we die ook via kerktijd.nl uitnodigen.
* Met ingang van 9 januari 2022 gaat de avonddienst weer naar 18:00 uur
* De dienst op oudejaarsdag is gewoon op 19:30 uur

De volgende basisregels blijven van kracht:

* Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en weggaan uit de kerk wordt geadviseerd.
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent.
* Neem jassen mee naar de zitplaats
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk

Na gebed hierover en grondige bespreking met alle mogelijke afwegingen is dit naar onze inschatting voor de komende periode het beste beleid. We merken aan alle kanten dat de huidige tijd veel oproept bij veel mensen, ook in emotie. Sommigen willen minimale maatregelen, anderen juist maximaal. Het is een uiterst complexe tijd, waarin we niet ontkomen aan compromissen. Belangrijk om te noemen is dat we dankbaar zijn dat, voor zover we weten, er de hele crisisperiode al geen (groeps-)besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens onze diensten. We mogen dus echt vertrouwen dat we steeds veilig genoeg te werk zijn gegaan. We vragen een ieder, ook hen die liever ander beleid zouden zien, het beleid te aanvaarden, en te blijven bidden voor ons als kerkenraad. Zoals ook wij steeds blijven bidden voor onze hele gemeente.

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.

Aanmelden voor kerktijd.nl kan hier: aanmelden systeem Kerktijd.nl
Meer informatie over kerktijd.nl staat hier: informatie aanmelden via kerktijd.nl

Informatie aanmelden via Kerktijd.nl

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een registratiesysteem.

Het systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Gezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar welkom, voor hen is aanmelden via Kerktijd niet nodig.

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • * Erediensten
    • – Ochtenddienst
    • – Avonddienst
  • * Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt u eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 24 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren. Als u niet binnen die 24 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd. Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal.
Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

Voor meer uitleg over registratie en werking van het systeem is een filmpje: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch (0183-509908). Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.

Gewijzigde plaatselijk regeling Wijk 1

De plaatselijke regeling voor Wijk 1 is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in artikel 1.1 over het aantal ambtsdragers. In de oude regeling waren het aantal ouderlingen exact gespecificeerd in pastoraal ouderling, jeugdouderling etc. Dit is nu aangepast in een totaal aantal ouderlingen, waarbij de kerkenraad zelf een verdeling kan maken over de diverse ouderlingen. Het aantal kerkrentmeesters is van 4 naar 3 aangepast. Daarnaast is paragraaf 3.6 toegevoegd, dit betreft een paragraaf over de te houden jaargesprekken met predikant en pastoraal medewerker. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba ingediend worden. In de vergadering van de kerkenraad op 16 november zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.

Gewijzigde plaatselijk regeling Algemene Kerkenraad

De plaatselijke regeling voor de Algemene Kerkenraad is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in paragraaf 1.1 over de afvaardiging vanuit de Wijkkerkenraden naar de Algemene Kerkenraad. Het aantal diakenen is aangepast van 4 naar 2, vanuit beide wijken 1 diaken. Ook is de stratenlijst in de bijlage van de plaatselijke regeling geactualiseerd. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba van wijk 1: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba van wijk 1 ingediend worden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 6 december zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.

Versoepeling maatregelen Wijk 1

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 17 oktober 2021 de ochtenddiensten ook weer open te stellen voor iedereen. De uitnodiging op alfabet komt hiermee te vervallen. De avonddiensten waren al toegankelijk voor iedereen.
De ervaringen van de afgelopen ochtenddiensten laten zien dat er zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk voldoende zitplaatsen zijn om de diensten open te stellen voor de gehele gemeente. In de Biesboschkerk is er een apart vak gereserveerd voor de mensen die liever nog wat afstand willen houden. In de Dorpskerk is er voldoende ruimte om afstand te houden.

Wel blijven de volgende uitgangspunten gelden:
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent
* Neem jassen mee naar de zitplaats
* Wanneer je direct naast iemand gaat zitten vraag of diegene daarmee akkoord is
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.