Liturgie 26 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 16 juni in de Biesboschkerk met Ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 68: 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Evangelische liedbundel 351 (N.B. graag twee keer zingen)

Gebed

Bijbellezingen: Markus 7:31-37 en Romeinen 8:22-26 (HSV)

Zingen: Gezang 435: 3 en 5

Verkondiging

Zingen: Evangelische Liedbundel 186a

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 445: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 460: 1 en 2

Uitzending en zegen

Antwoord op de zegen: Gezang 456, vers 3

Liturgie 26 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 juni in de Dorpskerk met Pastor P. Mostert uit Hendrik Ido Ambacht

Samenzang: Psalm 122 vers 1 Hoe sprong…
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Psalm 84 vers 1 en 2 Hoe lieflijk…
Geboden van God
Samenzang: ELB lied 308 vers 1 en 4 Doorgrond mijn…
Gebed
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Lezing: Romeinen 15 : 25-33 (HSV)
Samenzang: ELB lied 351 Machtig God…
Verkondiging
Samenzang: ELB lied 147 vers 1, 3, 4 en 6 Heer, ik…
Gebed
Collecte
Samenzang: Gezang 255 Ere zij…
Zegen
Samenzang: Gezang 456 vers 3 Amen, amen…

Kom in actie voor Oekraïne

Op indringende wijze worden we elke dag geconfronteerd met de ellende in Oekraïne. Het kan verlammend werken of juist oproepen tot actie.

Vooral dat laatste merkt Global Aid Network (kortweg GAiN). Via hen hebben wij een lijst gekregen met in te zamelen goederen. Het gaat om de volgende goederen:

 • * Houdbaar voedsel
 • * Hygiëne artikelen (zoals inlegkruisjes/tampons/shampoo/deo/etc.)
 • * Paracetamol
 • * Nieuw ondergoed
 • * Babyvoeding, luiers, flesjes

Komende woensdag (biddag 9 maart) en de komende zondagochtend (13 maart) zullen er kratten/tassen in de hal van de kerk staan waarin u producten kunt doneren. Wanneer de zondag niet uitkomt, kunt u het ook altijd brengen bij Judith van Ekris, Ereprijs 12a, of bij Renko en Sarina Dekker, Binnengriend 29.

Wij hopen op een gulle donatie!

Judith en Renko

Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022, heeft de kerkenraad van wijk 1 het onderstaande besloten:

* Alle diensten zijn weer vrij toegankelijk, er is geen uitnodiging meer noodzakelijk via kerktijd.nl.

Wel gelden nog de volgende basisregels:

* Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent.
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk.

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.

Informatie aanmelden via Kerktijd.nl

Om het uitnodigen en aanmelden voor erediensten te verbeteren is gekozen voor een registratiesysteem.

Het systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Gezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar welkom, voor hen is aanmelden via Kerktijd niet nodig.

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

 • * Erediensten
  • – Ochtenddienst
  • – Avonddienst
 • * Gemeenteavonden

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt u eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 24 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren. Als u niet binnen die 24 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd. Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal.
Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

Voor meer uitleg over registratie en werking van het systeem is een filmpje: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba.hgw1@gmail.com, of anders telefonisch (0183-509908). Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.

Gewijzigde plaatselijk regeling Wijk 1

De plaatselijke regeling voor Wijk 1 is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in artikel 1.1 over het aantal ambtsdragers. In de oude regeling waren het aantal ouderlingen exact gespecificeerd in pastoraal ouderling, jeugdouderling etc. Dit is nu aangepast in een totaal aantal ouderlingen, waarbij de kerkenraad zelf een verdeling kan maken over de diverse ouderlingen. Het aantal kerkrentmeesters is van 4 naar 3 aangepast. Daarnaast is paragraaf 3.6 toegevoegd, dit betreft een paragraaf over de te houden jaargesprekken met predikant en pastoraal medewerker. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba ingediend worden. In de vergadering van de kerkenraad op 16 november zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.

Gewijzigde plaatselijk regeling Algemene Kerkenraad

De plaatselijke regeling voor de Algemene Kerkenraad is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in paragraaf 1.1 over de afvaardiging vanuit de Wijkkerkenraden naar de Algemene Kerkenraad. Het aantal diakenen is aangepast van 4 naar 2, vanuit beide wijken 1 diaken. Ook is de stratenlijst in de bijlage van de plaatselijke regeling geactualiseerd. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba van wijk 1: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba van wijk 1 ingediend worden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 6 december zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.

Versoepeling maatregelen Wijk 1

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 17 oktober 2021 de ochtenddiensten ook weer open te stellen voor iedereen. De uitnodiging op alfabet komt hiermee te vervallen. De avonddiensten waren al toegankelijk voor iedereen.
De ervaringen van de afgelopen ochtenddiensten laten zien dat er zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk voldoende zitplaatsen zijn om de diensten open te stellen voor de gehele gemeente. In de Biesboschkerk is er een apart vak gereserveerd voor de mensen die liever nog wat afstand willen houden. In de Dorpskerk is er voldoende ruimte om afstand te houden.

Wel blijven de volgende uitgangspunten gelden:
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent
* Neem jassen mee naar de zitplaats
* Wanneer je direct naast iemand gaat zitten vraag of diegene daarmee akkoord is
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.