Doopdienst 7 maart a.s.

In de morgendienst die op 7 maart a.s. plaatsvindt, zal het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan de tweeling Jula en Veerle Visser, de dochtertjes van Stephan en Jenneke. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders is het aantal resterende zitplaatsen tijdens die dienst minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 6 maart a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van het systeem “kerktijd.nl” is bij deze morgendienst dus niet van toepassing.

Week van Gebed 17-24 januari 2021 Thema: #Blijfinmijnliefde

Dit jaar is het voor de 26e keer dat de werkgroep de Week van Gebed organiseren. De vorige 25 jaar kwamen we samen in (een zaal van) een kerkgebouw. Dit jaar zal dat anders zijn. Door de situatie rond corona hebben we als werkgroep besloten om de week volledig online te houden. Een besluit dat we met pijn in ons hart genomen hebben. Wat was het goed om als christenen van verschillende kerken elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen te zingen en samen met elkaar te bidden.

Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om de Week van Gebed online te houden. Wij geloven dat de Geest dwars door muren heen ons met elkaar kan verbinden. Om de Week van Gebed online te volgen klik u/jij op deze link: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/

Aan de hand van een gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van een kerk voor de inleiding. Na de inleiding gaan we bidden en danken. Op maandag 18 januari en vrijdag 22 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Ds. Maathuis en Ds. v.d. Berg voor. De predikant verzorgt de volledige liturgie en gaat ons voor in gebed. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een
uur.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week dan kunt u die doorgeven aan John den Otter. 06-36511764 / johndenotter65@gmail.com

Doet u mee dit jaar?

Jeugddienst 10 januari 2021

Zondagavond 10 januari om 18:00 uur is er de eerste jeugddienst van 2021. Deze dienst wordt compleet verzorgd door Band4Tune. Het thema van de dienst is Top 2000 met o.a. muziek van U2, Kensington en Bløf. Aanmelden kan via jeugddienstwerkendam@gmail.com. Let op, er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De dienst is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Werkendam wijk 1.

Mannenochtend

Aankomende zaterdag 10 oktober van 8.00-10.00 uur is het eerste mannenontbijt van het nieuwe winterwerkseizoen 2020-2021.

Ook dit seizoen hopen wij maandelijks komen we bij elkaar voor een lekker ontbijt met een goed gesprek. Aansluitend gaan we aan de slag met een thema.

Mannen (oud en jong): behoefte aan ontmoeting, open en ontspannen met elkaar spreken bij een lekker ontbijt met daarna een Bijbelstudie waar ruimte is voor goede discussie en een stevig gesprek, dan van harte Welkom! We eten goed en het ontbijt wordt gesponsord. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een voedselproject van “Redt een Kind”.

Vanwege de geldende maatregelen vragen we u en jou om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten. Ook zitten we in de grote zaal zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Uiteraard is er ook nagedacht over de wijze waarop wij het ontbijt serveren. 

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: rauw vlees en een rauw oordeel.

Zingen: Psalm 84: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Elb lied 218 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 2: 1 – 26

Zingen: Psalm 119: 53, 65

Preek

Zingen: Gezang 473: 1, 3, 4, 6, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb lied 381 Daar ruist langs de wolken

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 191 Veilig in Jezus’ armen

Zegen; Gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: God doorkruist het leed van Hanna.

Zingen: Psalm 103: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Gods geboden: Rom. 13: 1 – 12

Zingen: Psalm 103: 3, 4

Gebed

Kinderlied: Elb lied 420 Als je bidt zal Hij je geven

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 – 20, 26 – 28

Zingen: Psalm 141: 1, 2

Preek

Zingen: Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen; gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 122: 3

Gebed

Schriftlezingen: Mattheüs 27: 24-26 en Zacharia 8: 18-23

Gezang 264: 1 en 4

Overdenking

Elb lied 263: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Elb lied 194: 1 en 4

Dank- en voorbeden

Elb lied 263: 5 en 6

Zegen en gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met ds. F.J.K van Santen uit Kampen . In deze dienst zullen Liza Heijstek en Rosalynn van der Neut de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en pianiste Priscilla de Visser.

Psalm 42 vers 1 en 7

Votum en Groet

Opwekking 733: ‘10.000 redenen’

Wetslezing: Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 7 (NBV)

Psalm 86 vers 4

Bediening van de Heilige Doop

Lezen formulier met uitleg over de doop

Opwekking 599: ‘Nog voordat je bestond’ (de dopelingen worden binnengebracht)

Doopvragen en doopbelofte

Vraag aan de gemeente:

Opwekking Kids 185 (we gaan hierbij staan)

Overhandigen van de doopkaarten door ouderling van dienst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest in de opening van het Woord

Schriftlezingen: Johannes 7, vers 37 tot en met 39 (NNB) en Openbaring 22, vers 1 tot en met 5 (NBV)

Verkondiging met als thema: ‘Laat het water stromen’

Kernpunten van de verkondiging:

  • Jezus roept
  • Jezus geeft levend water
  • Jezus geeft overvloed van levend water

Lied ‘In het water van de doop’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en aansluitend het ‘Onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Psalm 150, vers 1 en 2

Zegen; beantwoord met gesproken ‘amen’

Kinderclubs weer van start

Deze week starten de kinderclubs van wijkgemeente 1 weer, hieronder een overzicht van de startdata van alle groepen:

Groep 3 en 4
Maandag 14 september (15.30 – 16.45 uur)

Groep 5 en 6
Maandag 14 september (18.45 – 20.00 uur)

Groep 7 en 8
Woensdag 16 september (18.45 – 20.00 uur)

Locatie: “De Bron”

Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 dan ben jij van harte welkom! Tot dan!!!

Jongerenkring gaat van start

Er is een nieuwe groep voor jongeren opgestart: de jongerenkring! Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar en geven we zelf invulling aan de avonden met een Bijbelstudie of iets soortgelijks. Daarnaast organiseren we eens in de zoveel tijd ook leuke activiteiten. Wij zijn een diverse groep jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom!

De jongerenkring is om de week op zondagavond van 19:45-21:30 uur. We trappen het seizoen af op 20 september, boven in ‘De Bron’. Voor meer informatie: jongerenkringwijk1@gmail.com of app Annegida Koek (+31 6 21302420)

De data voor de rest van 2020 zijn hier te vinden: https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/jongeren-18