Aanmelden diensten 15/11 en morgendienst 22/11.

Voor de avondmaalszondag op 15 november a.s. wordt u als gemeenteleden niet uitgenodigd via kerktijd.nl. Als u één van die diensten  wilt meevieren dan is het verzoek om u hiervoor op te geven via pastoraal ouderling  Hans de Smit – jodesmit@hotmail.com – tel. 50 39 45 of 06-30932011. Graag uiterlijk zaterdag 14 november 18:00 uur.

Zowel in de morgen- als in de avonddienst is er plaats voor 30 avondmaalsgangers. Gelieve u  alleen aan te melden als u/jij mee wilt doen met het avondmaal. Tegelijk is het ook mogelijk, zoals bij de vorige avondmaalsdiensten, om thuis mee te doen met eigen brood en wijn. In de kerkzaal zal het avondmaal op een hygiënische manier worden bediend. Zo zal de wijn in aparte cupjes worden aangeboden op een speciaal hiervoor gemaakt dienblad. De diakenen komen – met mondkapje op – door de rijen.

Tijdens de morgendienst van 15 november a.s. zal er kinderoppas zijn. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 is er dan weer een kinderviering in De Bron. De kinderen kunnen daar tussen 9:40 en 9:55 uur worden gebracht. 

Op Eeuwigheidszondag (22 november a.s.) is er in de morgendienst allereerst een plaats voor genodigden, nabestaanden van gemeenteleden die in het kerkelijk jaar 2019 – 2020 zijn overleden. Mogelijk zullen er nog plaatsen over zijn voor (andere) gemeenteleden. Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden bij Hans de Smit, uiterlijk tot zaterdag 21 november a.s. 18:00 uur.

Voor de avonddienst op 22 november a.s. zal er in de week vooraf via kerktijd.nl zoals gebruikelijk een uitnodiging worden verstuurd aan 30 gemeenteleden.

Mannenochtend

Aankomende zaterdag 10 oktober van 8.00-10.00 uur is het eerste mannenontbijt van het nieuwe winterwerkseizoen 2020-2021.

Ook dit seizoen hopen wij maandelijks komen we bij elkaar voor een lekker ontbijt met een goed gesprek. Aansluitend gaan we aan de slag met een thema.

Mannen (oud en jong): behoefte aan ontmoeting, open en ontspannen met elkaar spreken bij een lekker ontbijt met daarna een Bijbelstudie waar ruimte is voor goede discussie en een stevig gesprek, dan van harte Welkom! We eten goed en het ontbijt wordt gesponsord. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een voedselproject van “Redt een Kind”.

Vanwege de geldende maatregelen vragen we u en jou om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten. Ook zitten we in de grote zaal zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Uiteraard is er ook nagedacht over de wijze waarop wij het ontbijt serveren. 

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: rauw vlees en een rauw oordeel.

Zingen: Psalm 84: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Elb lied 218 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 2: 1 – 26

Zingen: Psalm 119: 53, 65

Preek

Zingen: Gezang 473: 1, 3, 4, 6, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb lied 381 Daar ruist langs de wolken

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 191 Veilig in Jezus’ armen

Zegen; Gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: God doorkruist het leed van Hanna.

Zingen: Psalm 103: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Gods geboden: Rom. 13: 1 – 12

Zingen: Psalm 103: 3, 4

Gebed

Kinderlied: Elb lied 420 Als je bidt zal Hij je geven

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 – 20, 26 – 28

Zingen: Psalm 141: 1, 2

Preek

Zingen: Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen; gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 122: 3

Gebed

Schriftlezingen: Mattheüs 27: 24-26 en Zacharia 8: 18-23

Gezang 264: 1 en 4

Overdenking

Elb lied 263: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Elb lied 194: 1 en 4

Dank- en voorbeden

Elb lied 263: 5 en 6

Zegen en gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met ds. F.J.K van Santen uit Kampen . In deze dienst zullen Liza Heijstek en Rosalynn van der Neut de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en pianiste Priscilla de Visser.

Psalm 42 vers 1 en 7

Votum en Groet

Opwekking 733: ‘10.000 redenen’

Wetslezing: Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 7 (NBV)

Psalm 86 vers 4

Bediening van de Heilige Doop

Lezen formulier met uitleg over de doop

Opwekking 599: ‘Nog voordat je bestond’ (de dopelingen worden binnengebracht)

Doopvragen en doopbelofte

Vraag aan de gemeente:

Opwekking Kids 185 (we gaan hierbij staan)

Overhandigen van de doopkaarten door ouderling van dienst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest in de opening van het Woord

Schriftlezingen: Johannes 7, vers 37 tot en met 39 (NNB) en Openbaring 22, vers 1 tot en met 5 (NBV)

Verkondiging met als thema: ‘Laat het water stromen’

Kernpunten van de verkondiging:

  • Jezus roept
  • Jezus geeft levend water
  • Jezus geeft overvloed van levend water

Lied ‘In het water van de doop’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en aansluitend het ‘Onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Psalm 150, vers 1 en 2

Zegen; beantwoord met gesproken ‘amen’

Kinderclubs weer van start

Deze week starten de kinderclubs van wijkgemeente 1 weer, hieronder een overzicht van de startdata van alle groepen:

Groep 3 en 4
Maandag 14 september (15.30 – 16.45 uur)

Groep 5 en 6
Maandag 14 september (18.45 – 20.00 uur)

Groep 7 en 8
Woensdag 16 september (18.45 – 20.00 uur)

Locatie: “De Bron”

Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 dan ben jij van harte welkom! Tot dan!!!

Jongerenkring gaat van start

Er is een nieuwe groep voor jongeren opgestart: de jongerenkring! Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar en geven we zelf invulling aan de avonden met een Bijbelstudie of iets soortgelijks. Daarnaast organiseren we eens in de zoveel tijd ook leuke activiteiten. Wij zijn een diverse groep jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom!

De jongerenkring is om de week op zondagavond van 19:45-21:30 uur. We trappen het seizoen af op 20 september, boven in ‘De Bron’. Voor meer informatie: jongerenkringwijk1@gmail.com of app Annegida Koek (+31 6 21302420)

De data voor de rest van 2020 zijn hier te vinden: https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/jongeren-18

Belijdenisdienst 20 september

In de morgendienst die op 20 september a.s. plaatsvindt, zal door een aantal leden van onze wijkgemeente openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van hen die belijdenis doen, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 19 september (18.00 uur) a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht.

De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

U kunt deze dienst zondagochtend uiteraard live meekijken via Youtube.

Voortgang diensten september/oktober

Tot onze grote vreugde zien wij dat nu de zomervakantie achter de rug is dat ook de kerkgang weer toeneemt, fijn om steeds meer gemeenteleden te ontmoeten (als is het nu nog op enige afstand).

Om alles ordelijk te laten verlopen is er, zoals u weet, een verdeling gemaakt op achternaam. Ook in september en oktober gaan wij hier mee door. Onderstaand het overzicht voor de komende twee maanden:

6 sept (ochtenddienst): S t/m Z
6 sept (avonddienst): Iedereen welkom
13 sept (ochtenddienst): A t/m M
13 sept (avonddienst):Iedereen welkom
20 sept (ochtenddienst): K t/m R
20 sept (avonddienst):Iedereen welkom27 sept (ochtenddienst): S t/m Z
27 sept (avonddienst): Iedereen welkom

4 okt (ochtenddienst): A t/m M
4 okt (avonddienst):Iedereen welkom
11 okt (ochtenddienst): K t/m R
11 okt (avonddienst):Iedereen welkom18 okt (ochtenddienst): S t/m Z
18 okt (avonddienst): Iedereen welkom
25 okt (ochtenddienst): A t/m M
25 okt (avonddienst):Iedereen welkom

Tijdens de ochtenddiensten is zoals gebruikelijk oppas en kindernevendienst. Uiteraard zijn ook hier afspraken over gemaakt. Ouders die hun kinderen bij de oppasdienst brengen wordt gevraagd niet in het oppaslokaal te komen. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen bij de nooddeur (buiten) worden opgehaald.

Voor de kindernevendienst geldt dat we kinderen bij binnenkomst vragen hun handen te desinfecteren. Ook vragen wij u om in de kerkzaal zo te gaan zitten dat uw kind(eren) geen andere gemeenteleden hoeven te passeren als ze naar de KND gaan. Zowel bij de oppas als de kindernevendienst wordt er extra schoongemaakt. 

Bij binnenkomst is het mogelijk om de collecte direct in de collectezakken te doen. Natuurlijk kunt u, uw collecten ook nog steeds via de GIVT-app over te maken. Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/geven 

Graag tot zondag!