Gaan we groen doen?

Op D.V. maandagavond 30 mei a.s. hoopt Koos van Noppen te spreken op een gezamenlijke gemeenteavond van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente wijk 1 in Werkendam. Thema van de avond is: ‘GAAN WE GROEN DOEN?’ Dit gaat over de zorg van christenen voor Gods schepping.

Van Noppen is journalist, verduurzamer, werkzaam binnen de PKN en auteur van het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ dat in 2018 verscheen. Hierin roept hij op tot verootmoediging en schuldbelijdenis in de zorg van christenen voor de schepping. Hierna een deel van de tekst afkomstig uit het pamflet: ‘Christelijke bezinning op de milieucrisis begint met inkeer. Die erkenning zal wel even tijd vergen, want ze zet een streep door veel van hetgeen dat we lange tijd volkomen vanzelfsprekend vonden. Het is louter lucht verplaatsen als een schuldbelijdenis niet gepaard gaat met de bereidheid een andere weg in te slaan. Er is een samenhang tussen inkeer en omkeer. We zullen een proces op gang moeten brengen waarin we allerlei aspecten van ons leven kritisch onder de loep durven nemen, dit in het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping’. De avond – welke toegankelijk is voor alle gemeenteleden en overige belangstellenden – wordt gehouden in de kerkzaal van de Biesboschkerk. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Uitzending via de livestream (klik hier) en kerktelefoon.

Namens de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente wijk 1.

Week van gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Alle informatie over onze lokale (online) gebedsbijeenkomsten is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed

Engelen zoeken

Een mooi idee vanuit kerken in de Achterhoek… Zeker voor wie (klein-)kinderen of buurkinderen heeft of zelf graag knutselt en anderen opvrolijkt…

Dit jaar willen we rond kerst in het dorp op zoek gaan naar engelen die gemaakt zijn door jou en door andere kinderen. Zo kunnen we op deze manier laten zien dat er in deze donkere dagen ook lichtpuntjes zijn. Laat ze zien! En tover zo een glimlach met een leuke en blijde boodschap bij de mensen die ze maken en de mensen die ze zien!

Dit mag groot of klein, gekleurd of wit, beplakt met glitters of leuk met lampjes versierd. Dit kan er eentje zijn of een heel engelenkoor. Leef je maar lekker uit!

In de periode van 13 december t/m 1 januari kun je de engel(en) op een duidelijke en zichtbare plek neerzetten zodat iedereen hem kan zien en we op zoek kunnen gaan voor wie dit leuk vind. Hoeveel engelen kun jij vinden?

Voor de kinderen is dit een leuk initiatief maar ook de ouders en ouderen zijn creatief! We zien dus erg uit naar alle creaties achter raam of ruit! Het knipvel dient uitgeprint te worden: klik hier

Start clubwerk 2021/2022

Vanaf maandag 20 september starten de clubs van wijkgemeente 1 weer. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Groep 3 & 4 (maandag 15.30-16.45)
Groep 5 & 6 (maandag 18.45-20.00)
Groep 7 & 8 (woensdag 18.45-20.00)
12+ & 15+ club (zondag 19.15-20.30)
18+ Jongerenkring (zondag 19.45-21.45)

Voor meer informatie kunt u, kan jij terecht bij de jeugdouderlingen:

12- Jozua Zeldenrust (06-10990314)
12+ Mathijs Vos (06-12811195)

Judith terug in Nederland

Judith van Ekris komt weer terug. Op 31 maart hoopt ze vanuit Athene naar Nederland te vliegen. Sinds september 2015 leefde en werkte ze in de Griekse hoofdstad. Vooral dat laatste heeft ze met hart en ziel gedaan! Talloze mensen heeft ze persoonlijk kunnen helpen; ook in het grotere geheel mocht ze dienstbaar zijn, met name via haar wekelijkse bijdrage aan het vluchtelingenwerk van het Leger des Heils. 

Het werk is nooit af, dat beseft ze heel goed. “Het is echt moeilijk, eerlijk gezegd, om ze nu weer los te laten. Er worden dus wel wat traantjes gelaten. Ik ben heel dankbaar dat ik in de laatste jaren van mijn werkzame leven dit heb mogen en kunnen doen. Ik heb er veel zegen op ervaren en God alleen weet wat het allemaal uitgewerkt heeft. Ik leg het werk terug in Zijn handen en bid om zegen voor allen die ik hier achterlaat. Eens zal er vrede zijn. En recht voor de rechtelozen. Hoop voor hen die hopeloos hun weg gaan. Zijn Koninkrijk komt!” 

Als gemeente hebben we haar al die jaren gesteund, ook financieel. Ook heeft Judith veel persoonlijke betrokkenheid ervaren vanuit de gemeente. Namens haarzelf en namens het thuisfrontteam: hartelijk dank! Tijdens een speciale dankdienst op 18 april willen we onze God danken voor de missie van Judith en wat ze daarin mocht betekenen. Deze dienst begint om 14.30 uur in de Biesboschkerk en kan online meebeleefd worden. Het tijdelijke adres van Judith is: Reeweg 2, 4251 XJ Werkendam. Vanaf mei zal ze weer in haar eigen huis neerstrijken: Ereprijs 12a in Werkendam.

Samen op weg naar Pasen

Maandagavond om 19:30 uur is het eerste Avondgebed vanuit de Biesboschkerk. Deze avond zal worden geleid door ds. Vis van de Maranathakerk. Daarnaast is er medewerking van Maja van Ojen, Samantha Oomen en Marcel van der Poel. Tijdens dit halfuurtje is er ruimte voor gebed, Bijbellezing, muziek en stilte.

Tijdens de avonden op dinsdag en woensdag zullen o.a. ook ds. Lam, ds. Maathuis, Joska van der Poel, Marion Levering en Sietse van Wijgerden hun medewerking verlenen.

Deze en alle andere avonden zijn te volgen via: http://youtube.com/hervormdwerkendamwijk1/live

Maandag – avondgebed (19.30)*
Dinsdag – avondgebed (19.30)*
Woensdag – Vesper (19.30)*

*De avondgebeden en Vesper zijn in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en beide wijkgemeenten.

Week van Gebed 17-24 januari 2021 Thema: #Blijfinmijnliefde

Dit jaar is het voor de 26e keer dat de werkgroep de Week van Gebed organiseren. De vorige 25 jaar kwamen we samen in (een zaal van) een kerkgebouw. Dit jaar zal dat anders zijn. Door de situatie rond corona hebben we als werkgroep besloten om de week volledig online te houden. Een besluit dat we met pijn in ons hart genomen hebben. Wat was het goed om als christenen van verschillende kerken elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen te zingen en samen met elkaar te bidden.

Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om de Week van Gebed online te houden. Wij geloven dat de Geest dwars door muren heen ons met elkaar kan verbinden. Om de Week van Gebed online te volgen klik u/jij op deze link: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/

Aan de hand van een gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van een kerk voor de inleiding. Na de inleiding gaan we bidden en danken. Op maandag 18 januari en vrijdag 22 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Ds. Maathuis en Ds. v.d. Berg voor. De predikant verzorgt de volledige liturgie en gaat ons voor in gebed. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een
uur.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week dan kunt u die doorgeven aan John den Otter. 06-36511764 / johndenotter65@gmail.com

Doet u mee dit jaar?

Mannenochtend

Aankomende zaterdag 10 oktober van 8.00-10.00 uur is het eerste mannenontbijt van het nieuwe winterwerkseizoen 2020-2021.

Ook dit seizoen hopen wij maandelijks komen we bij elkaar voor een lekker ontbijt met een goed gesprek. Aansluitend gaan we aan de slag met een thema.

Mannen (oud en jong): behoefte aan ontmoeting, open en ontspannen met elkaar spreken bij een lekker ontbijt met daarna een Bijbelstudie waar ruimte is voor goede discussie en een stevig gesprek, dan van harte Welkom! We eten goed en het ontbijt wordt gesponsord. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een voedselproject van “Redt een Kind”.

Vanwege de geldende maatregelen vragen we u en jou om thuis te blijven bij corona gerelateerde klachten. Ook zitten we in de grote zaal zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Uiteraard is er ook nagedacht over de wijze waarop wij het ontbijt serveren. 

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: rauw vlees en een rauw oordeel.

Zingen: Psalm 84: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Elb lied 218 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 2: 1 – 26

Zingen: Psalm 119: 53, 65

Preek

Zingen: Gezang 473: 1, 3, 4, 6, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb lied 381 Daar ruist langs de wolken

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb lied 191 Veilig in Jezus’ armen

Zegen; Gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 11 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Thema: God doorkruist het leed van Hanna.

Zingen: Psalm 103: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Gods geboden: Rom. 13: 1 – 12

Zingen: Psalm 103: 3, 4

Gebed

Kinderlied: Elb lied 420 Als je bidt zal Hij je geven

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 – 20, 26 – 28

Zingen: Psalm 141: 1, 2

Preek

Zingen: Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen; gezang 456: 3