Kerstviering vrouwenvereniging

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Ora et labora’ is blij dat er, ondanks de coronamaatregelen toch een kerstviering voor haar leden mogelijk is. De viering vindt plaats op DV. donderdag 17 december in de kerkzaal van de Biesboschkerk. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. De viering begint om 20.00 uur. Het thema is ‘Het Licht in de duisternis’.

Uitslag stemming ouderling

De uitslag van de stemming (gehouden op 7 november) voor de komende vacature van ouderling W. van der Wiel is als volgt:
Br. C.D. Hovestadt kreeg 27 stemmen.
Br. A.J. Wemmenhove kreeg 56 stemmen.
Daarmee is br. Wemmenhove verkozen in deze vacature.
Er zijn 83 geldige stemmen uitgebracht.
Wij wensen br. Wemmenhove Gods zegen toe in het overdenken van zijn verkiezing om tot een beslissing te komen.

De uitslag dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba, D.V. uiterlijk zaterdag 14 november.

Gedenk de beide broeders in uw gebeden!

Wijk 2 – Gemeenteavond 5 november

Op Deo volente donderdag 5 november is er een gemeenteavond. Als kerkenraad willen we u informeren over de wijziging van het Beleidsplan van onze wijkgemeente. Het Beleidsplan moet om de vier jaar opnieuw worden vastgesteld en dient ook aan u te worden bekend gemaakt. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland moet volgens de kerkorde een Beleidsplan hebben. Het maakt duidelijk waar we voor staan en welke plannen er eventueel zijn voor de komende vier jaar. Het Beleidsplan schept duidelijkheid in het maken van keuzes en het nemen van besluiten. De kerkenraad heeft u gevraagd hierover mee te denken. We kregen diverse reacties binnen, die in de kerkenraad zijn besproken. De opmerkingen gingen voornamelijk over het zingen. De kerkenraad wil graag met u delen hoe we hebben gehandeld en zal het Beleidsplan tijdens de gemeenteavond aan u toelichten. U kunt daarover ook vragen stellen.

Vanwege de maatregelen rond corona zal de gemeenteavond als volgt plaatsvinden: in de kerkzaal van de Dorpskerk worden 60 gemeenteleden toegelaten. In uw account Kerktijd.nl kunt u aangeven dat u de gemeenteavond wil bezoeken. U krijgt dan een mail met een uitnodiging zoals dat ook met de kerkdiensten het geval is. De gemeenteavond wordt ook uitgezonden, net zoals de kerkdiensten. Als u niet in de kerkzaal aanwezig kunt zijn, kunt u (en jij!) vragen stellen door die te mailen naar: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl of een app te sturen naar het 06 nr. 06 511 829 13. Op deze wijze kan iedereen toch ‘aanwezig zijn’ en reageren.

De gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 5 november en begint om 19.45 uur. Omdat de gemeenteavond al een keer is verzet en we niet kunnen voorzien wanneer er –gezien de coronacrisis– een gemeenteavond kan worden gehouden zoals we dat zijn gewend, doen we het op deze manier. Voor de gemeenteavond zal de bijgewerkte versie van het Beleidsplan op de website worden geplaatst.

Tevens zal de kerkenraad zich verantwoorden over het beleid dat vanaf maart is gevoerd vanwege de coronamaatregelen. De genomen maatregelen zijn van grote invloed op het gemeenteleven en het lijkt de kerkenraad dan ook goed om u hierover te informeren.

Wijk 2 – Dubbeltal vacature ouderling

De kerkenraad heeft in de vacature van ouderling W. van der Wiel (die aan het eind van dit jaar ontstaat) het volgende dubbeltal opgesteld: br. C.D. Hovestadt, Laan van Welgelegen 36 en br. A.J. Wemmenhove, Vlet 36. Beide broeders bevelen wij in uw voorbede aan.

Beide broeders komen aan het einde van het jaar ‘aan de wal’. Door de beperkingen van corona wordt er geen stemmingsvergadering gehouden zoals u dat gewend bent. In plaats daarvan kunt u uw stem uitbrengen op DV. zaterdag 7 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de hal van de Dorpskerk.

De kerkenraad roept alle belijdende leden van onze wijkgemeente op om uw stem uit te brengen. Het is belangrijk dat de uitslag van een stemming breed wordt gedragen in de gemeente. Toon ook hierin uw medeleven opdat het werk in de gemeente mag doorgaan.