GZB-Deelgenoten. Nieuw gezin voor onze gemeente.

Kees en Esther van der Knijff Libanon

Samen met onze kinderen (Hannah, Nathan en Timon) hopen wij begin 2021 uitgezonden te worden naar Libanon. Al langere tijd kenden wij het verlangen om van de rijkdommen die we in Nederland hebben ontvangen, te delen met Gods wereldwijde kerk. We willen graag iets bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Kees is theoloog en is de afgelopen jaren bezig geweest met een promotieonderzoek en de afronding van de opleiding tot gemeentepredikant. Esther is als arts gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg. Een bezoek aan Libanon begin 2020 maakte ons duidelijk dat we onze bagage juist daar vruchtbaar zouden kunnen make

Libanon is een prachtig, maar verscheurd land. Na een hevige burgeroorlog eind vorige eeuw wordt Libanon de afgelopen jaren overspoeld met vluchtelingen, vooral uit Syrië. Momenteel is meer dan één op de vier inwoners van het land vluchteling. Daardoor is de economie ingestort en heerst er extreme armoede. Veel bewoners hebben geen toegang tot de (dure) gezondheidszorg. Op godsdienstig gebied is Libanon relatief stabiel: verschillende geloofstradities leven naast en met elkaar, er is geen sprake van vervolging.

Esther hoopt aan de slag te gaan als arts, met een focus op jonge kinderen en gezinnen. Zij sluit aan bij het werk van de Howard Karagheusian kliniek in een heel arme wijk van Beiroet. In deze kliniek kan iedereen voor een klein bedrag medische zorg ontvangen. Naast direct medisch werk zal Esther de toerusting van moeders versterken, in de hoop hun kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.

Kees wordt docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan deze theologische opleiding worden voorgangers opgeleid voor de kerk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de godsdienstvrijheid in Libanon heeft de opleiding een cruciale functie voor de kerk in de hele regio. Ook kunnen christenen met een moslim-achtergrond hier veilig studeren, terwijl dat in hun eigen land meestal niet kan. Meer en meer wordt daarnaast ingezet op afstandsonderwijs, zodat ook voorgangers die zich geen lange opleiding kunnen veroorloven of in gesloten landen leven verdere toerusting kunnen ontvangen.

Gezin van der Knijff

Catechisaties tijdelijk gestopt

De catechisaties gaan tijdelijk niet door. We sluiten aan bij de coronamaatregelen voor het regulier onderwijs. In de week vanaf maandag 17 januari starten de catechisaties weer op.

Drive-in receptie ds. Lam gaat niet door

Het moderamen heeft besloten dat de ‘drive-in receptie’ op het parkeerterrein van de Biesboschkerk die voor zaterdagmiddag 19 december stond gepland in verband met het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Lam niet doorgaat. De verscherpte coronamaatregelen laten dit niet toe. Bijzonder teleurstellend voor ds. en mevr. Lam en voor allen die hen hadden willen feliciteren met dit jubileum.

Kerstviering vrouwenvereniging alleen digitaal!

Het bestuur van ‘Ora et labora’ heeft de viering van de kerstavond aangepast. Gelet op de verscherpte coronamaatregelen van gisteravond vindt het bestuur het niet verantwoord om fysiek bij elkaar te komen. Daarom zal de viering alleen digitaal worden uitgezonden. Dit wordt gedaan op DV donderdagavond, aanvang 20.00 uur. Het thema is ‘Het Licht in de duisternis’. Wellicht gaat het op dezelfde manier als een kerkdienst. U krijgt daar nog informatie over via de website van onze wijkgemeente.

Groet aan de gemeente

We leven in een bijzondere tijd. Dan denken we aan corona maar hopelijk ook aan Zijn komst! Advent, verwachting! Daarom ontvangt u vanaf zaterdag 12 december van de kerkenraad een kerstgroet. Een blijk van verbondenheid. De groet wordt bezorgd aan uw huisadres.

Receptie jubileum ds. Lam

Dominee Lam gedenkt op Deo volente maandag 21 december zijn 40-jarig ambtsjubileum. Op 21 december 1980 is hij bevestigd als predikant in het verpleegtehuis te Sommelsdijk. In normale omstandigheden zou aan dominee en mevrouw Lam een receptie zijn aangeboden in ‘de Bron’. Helaas is dat door de coronamaatregelen niet mogelijk. Dan uitstellen? Maar tot wanneer dan? Leidt uitstel niet tot afstel? Daarom is gekozen voor een ‘drive-in receptie’. Hoe ziet dat er uit? Op Deo volente zaterdag 19 december kunt u dominee en mevrouw Lam feliciteren tussen 14.00 uur en 16.00 uur op het kerkplein van de Biesboschkerk. U komt dan met de auto, met de fiets of te voet en sluit aan in de rij om ze te feliciteren. Het zou fijn zijn als u uw belangstelling toont en laat zien dat we ook in deze omstandigheden samen gemeente zijn!
De kerkenraad van wijkgemeente 2.

De kerkrentmeesters hebben een speciaal rekeningnummer geopend waarop u uw bijdrage voor een cadeau kunt overmaken. Het rekeningnummer is:
NL47 RABO 037 37 32 449 ten name van Wijkfonds wijk 2, graag onder vermelding van ‘Jubileum ds. Lam’

Doorstart 18+ activiteiten

De kerkenraad heeft besloten dat de 18+ activiteiten weer doorgang kunnen vinden. Uiteraard met toepassing van de RIVM aanwijzingen! Voorwaarde is verder dat de ruimte die een vereniging nodig heeft wordt aangevraagd bij koster Teus Kooij.

Kerstviering vrouwenvereniging

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Ora et labora’ is blij dat er, ondanks de coronamaatregelen toch een kerstviering voor haar leden mogelijk is. De viering vindt plaats op DV. donderdag 17 december in de kerkzaal van de Biesboschkerk. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. De viering begint om 20.00 uur. Het thema is ‘Het Licht in de duisternis’.

Uitslag stemming ouderling

De uitslag van de stemming (gehouden op 7 november) voor de komende vacature van ouderling W. van der Wiel is als volgt:
Br. C.D. Hovestadt kreeg 27 stemmen.
Br. A.J. Wemmenhove kreeg 56 stemmen.
Daarmee is br. Wemmenhove verkozen in deze vacature.
Er zijn 83 geldige stemmen uitgebracht.
Wij wensen br. Wemmenhove Gods zegen toe in het overdenken van zijn verkiezing om tot een beslissing te komen.

De uitslag dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba, D.V. uiterlijk zaterdag 14 november.

Gedenk de beide broeders in uw gebeden!

Wijk 2 – Gemeenteavond 5 november

Op Deo volente donderdag 5 november is er een gemeenteavond. Als kerkenraad willen we u informeren over de wijziging van het Beleidsplan van onze wijkgemeente. Het Beleidsplan moet om de vier jaar opnieuw worden vastgesteld en dient ook aan u te worden bekend gemaakt. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland moet volgens de kerkorde een Beleidsplan hebben. Het maakt duidelijk waar we voor staan en welke plannen er eventueel zijn voor de komende vier jaar. Het Beleidsplan schept duidelijkheid in het maken van keuzes en het nemen van besluiten. De kerkenraad heeft u gevraagd hierover mee te denken. We kregen diverse reacties binnen, die in de kerkenraad zijn besproken. De opmerkingen gingen voornamelijk over het zingen. De kerkenraad wil graag met u delen hoe we hebben gehandeld en zal het Beleidsplan tijdens de gemeenteavond aan u toelichten. U kunt daarover ook vragen stellen.

Vanwege de maatregelen rond corona zal de gemeenteavond als volgt plaatsvinden: in de kerkzaal van de Dorpskerk worden 60 gemeenteleden toegelaten. In uw account Kerktijd.nl kunt u aangeven dat u de gemeenteavond wil bezoeken. U krijgt dan een mail met een uitnodiging zoals dat ook met de kerkdiensten het geval is. De gemeenteavond wordt ook uitgezonden, net zoals de kerkdiensten. Als u niet in de kerkzaal aanwezig kunt zijn, kunt u (en jij!) vragen stellen door die te mailen naar: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl of een app te sturen naar het 06 nr. 06 511 829 13. Op deze wijze kan iedereen toch ‘aanwezig zijn’ en reageren.

De gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 5 november en begint om 19.45 uur. Omdat de gemeenteavond al een keer is verzet en we niet kunnen voorzien wanneer er –gezien de coronacrisis– een gemeenteavond kan worden gehouden zoals we dat zijn gewend, doen we het op deze manier. Voor de gemeenteavond zal de bijgewerkte versie van het Beleidsplan op de website worden geplaatst.

Tevens zal de kerkenraad zich verantwoorden over het beleid dat vanaf maart is gevoerd vanwege de coronamaatregelen. De genomen maatregelen zijn van grote invloed op het gemeenteleven en het lijkt de kerkenraad dan ook goed om u hierover te informeren.