Week van Gebed – Licht in het duister

De Werkgroep Week van Gebed Werkendam nodigt u hierbij van harte uit om (ook) in de gebedsweek 2022 mee te bidden. Het thema is dit jaar “Licht in het duister” en is aangedragen door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Het thema is ontleend aan Mattheus 2: 1 – 12.

Om de Week van Gebed online te volgen van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022, moet u de volgende stappen doorlopen:

Voor meer informatie, zie bijlage.

Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Op dinsdagavond 21 december jl. heeft de kerkenraad vergaderd naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. De volgende besluiten zijn genomen:

Bezoekersaantallen erediensten
– In de Dorpskerk wordt afgeschaald naar 180 bezoekers per dienst
– In de Biesboschkerk wordt afgeschaald naar 150 bezoekers per dienst

Probeert u alstublieft (met name in de Biesboschkerk) rekening te houden met waar u gaat zitten. Houd in dezelfde rij twee stoelen tussenruimte en probeer in de Biesboschkerk ook schuin achter iemand te gaan zitten zodat de 1,5 meter wordt gewaarborgd. In de Biesboschkerk staan de rijen stoelen namelijk iets dichter op elkaar.

Gemeentezang
We blijven in de diensten zingen zoals we gewend zijn. Hierop zijn dus geen maatregelen of beperkingen van toepassing.

Aanvangstijd avonddienst
Per 1 januari 2022 beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur. De dienst op oudejaarsavond begint – zoals we altijd al gewend waren – om 19.30 uur.

Catechisaties
De catechisatielessen gaan door op de locaties en (reguliere) tijdstippen zoals eerder gecommuniceerd. Hieraan verandert niets.

Clubwerk
De -13 clubs en Credo activiteiten zijn gedurende de huidige lockdown stopgezet. De jongeren van Ichthus komen wel bij elkaar, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Kringen en andere activiteiten
Kringen en verenigingen mogen bij elkaar komen in één van de zalen van de kerkelijke gebouwen, in overleg met de koster en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De regel dat de activiteiten voor 17.00 uur klaar moeten zijn komt te vervallen, gezien het feit dat er geen sprake meer is van een avondlockdown.

Oproep gebedskring zaterdag 18 december 9.00u

Door de coronamaatregelen is de gebedskring van onze wijkgemeente op vrijdagavond helaas vervallen. Toch is het gebed juist in deze verwarrende tijd zo belangrijk. De noden en zorgen bij de Heere brengen en Hem danken voor zegeningen die er zeker ook zijn. 

Daarom willen we a.s. zaterdagochtend om negen uur in De Bron bij elkaar komen voor gezamenlijk gebed. Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook als u tot nu toe onze gebedsbijeenkomsten niet bezocht. En ook als u niet tot onze wijkgemeente behoort. We willen met elkaar de Heere aanroepen, bidden dat Hij ons wil helpen. Een gebed van verootmoediging, inkeer tot onszelf: Wat wil de Heere hiermee tot ons persoonlijk zeggen.

Iedereen hartelijk welkom. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Top of Mattie Schouten.

Kerstfeestviering kinderclubs -13

De kerstviering van de kinderclubs -13 gaat dit jaar niet door. De viering stond gepland op woensdagavond 21 december, vanwege de maatregelen kan dit helaas niet doorgaan. Toen kwam het plan om de viering eerste kerstdag te houden om 15.30 uur, maar vanwege het beperkte aantal leidinggevenden wat aanwezig kan zijn die middag en we ook verwachten dat (veel) kinderen weg zijn voor familiebezoekjes, hebben we besloten om de viering niet door te laten gaan. Bij de kinderen wordt nog wel een attentie langsgebracht.

Kerstviering ouderenmiddag

Wij hebben de beslissing genomen om onder de huidige omstandigheden, de
Kerstfeestviering van 15 december niet door te laten gaan.
Het is voor ons een teleurstelling dat voor het 2e jaar de Kerstmiddag niet
door kan gaan, maar hopen u in goede gezondheid in 2022 weer te ontmoeten.
We wensen u allen gezegende kerstdagen toe!

Besluiten kerkenraad t.a.v. maatregelen corona

Maatregelen corona

De kerkenraad heeft op 29 november vergaderd over de aangescherpte coronamaatregelen. We hebben besloten om zo veel mogelijk gevolg te geven aan het advies voor de kerken vanuit het CIO om na 17.00 uur geen activiteiten te hebben. We hebben wel gemeend daarop een paar uitzonderingen te maken omdat we vinden dat die essentieel zijn voor het kerkelijk leven in onze wijkgemeente.

Kerkdiensten:
De avonddienst van 18.00 uur wordt vanaf zondag 5 december verschoven naar 15.30 uur. Het aantal gemeenteleden die worden uitgenodigd blijft gelijk. Houd u a.u.b. de basisregels in acht, ontsmet uw handen in de hal, draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerkzaal en houd 1,5 meter afstand!

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal:
De bezinningsavond wordt donderdagavond 2 december om 19.30 uur alleen digitaal uitgezonden op de gebruikelijke manier als de kerkdiensten. U kunt dus de bezinningsavond niet fysiek bijwonen in de Dorpskerk.

Catechisaties:
De kerkenraad vindt het bijbelonderwijs essentieel voor onze jongeren. Alle catechisaties gaan door op de gebruikelijke tijden en plaatsen. Het zijn kleine groepen waarbij de basisregels goed zijn toe te passen. Ook daar geldt dat je je handen ontsmet bij binnenkomst en je een mondkapje draagt tot je op je stoel zit.

Jeugdwerk:
Van het jeugdwerk gaat alleen Ichthus door. De basisregels zijn in de andere groepen niet te handhaven. Dit komt mede doordat het ‘clubwerk’ een informeler karakter heeft dan de catechisaties. 

Kinderkerstfeest:
De viering van het kinderkerstfeest is verplaatst naar zaterdag Eerste Kerstdag, 25 december, om 15.30 uur. Er is die dag dan één kerkdienst ’s morgens om 10.00 uur.

Andere activiteiten:
Andere activiteiten in de gemeente kunnen doorgaan met inachtneming van de volgende regels: de basisregels worden in acht genomen. En er dient overleg te zijn met de koster over de te kiezen ruimte om de 1.5 meter te kunnen uitvoeren. En de activiteit dient voor 17.00 uur klaar te zijn!

Bij de opening van de kerkenraadsvergadering lazen we Kolossenzen 4: 2-6. In vers 5 staat: ‘Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit‘, Matthew Henry zegt over deze tekst: dat u hun geen gelegenheid geeft om hun tegenzin tegen uw godsdienst te doen blijken en versterken. Een dringend advies van de overheid moet je niet al te snel naast je neerleggen.

Aanmelden viering Heilig Avondmaal – zondag 5 december

Op zondag 5 december wordt D.V. het heilig avondmaal bediend. De wijze waarop zal in lijn zijn met de vorige vieringen. Er worden twee diensten gehouden, op de gebruikelijke tijdstippen. ’s Morgens een viering en ’s avonds ook een viering en dankzegging.

Omdat we vooraf graag inzichtelijk willen hebben hoeveel deelnemers aan de viering we kunnen verwachten, is er een opnieuw aanmeldingsformulier geopend. Er zal een verdeling worden gemaakt om de deelnemers aan de viering te spreiden over de ochtend- en avonddienst. Voor deze zondag is het helaas niet mogelijk een voorkeur op te geven.

Aanmelden kan tot en met uiterlijk zaterdag 27 november 2021.

U wordt op maandag 29 november geïnformeerd in welke dienst u bent ingedeeld.

De aanmeldingstermijn is verstreken.

Uitslag stemmingsvergadering wo. 3 nov.

In de stemmingsvergadering voor de kerkenraadsvacatures zijn afgelopen woensdagavond de volgende broeders verkozen:

 • In de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar:
  A.A.C. de Rooij, Talingpad 30
 • In de vacature van diaken C. Paans:
  J. de Klerk, Hooftlanden 30
 • In de vacature van diaken T.J. van Rosmalen:
  L.J.C. Visser, Ganzepad 20

De beslissing dient Deo Volente uiterlijk zaterdag 13 november schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba. We bevelen de broeders van harte in uw voorbede aan.

Dubbeltallen vacatures kerkenraad

De kerkenraad heeft in de vergadering op dinsdag 19 oktober jl. de volgende dubbeltallen opgesteld voor de vacatures die aan het einde van dit jaar zullen ontstaan:

 • Voor de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar:
  A.A.C. de Rooij (Talingpad 30) – J. Schouten (Rietheuvel 12)
 • Voor de vacature van diaken C. Paans:
  J. de Klerk (Hooftlanden 30) – G. Hoeflak (V. Tienh. v.d. Boogaardstr. 20b)
 • Voor de vacature van diaken T.J. van Rosmalen:
  C.D. Hovestadt (Laan van Welgelegen 36) – L.J.C. Visser (Ganzepad 20)

De stemmingsvergadering zal D.V. worden gehouden op woensdagavond 3 november (dankdag), aansluitend aan de avonddienst.

Startdag -13 clubs

Beste kinderen,

Nu ben jij nog lekker vakantie aan het vieren maar wij zijn al bezig voor het nieuwe -13-clubseizoen.

Daar willen we jou voor uitnodigen!

De startdag is op zaterdag 11 september in De Bron van 10.00 tot 14.00 uur.

We luisteren naar een bijbelverhaal, zingen met elkaar, we gaan knutselen, lekker eten en in de middag spelletjes doen.

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Geef je op vóór zaterdag 4 september door je naam, leeftijd en in welke groep je zit, door te mailen naar annemarie@hillplant.nl.

Een fijne vakantie en tot gauw op de startdag!!