Liturgie 21 juli Dorpskerk 10u

Liturgie D.V. zondagmorgen met ds. G. R. G. van der Neut.

Psalm 149: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Elb 452 Jezus is de goede Herder

Gebed

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 23: 1 – 6  (NBV21)

Psalm 23: 1

Schriftlezing: Matteüs 18: 1 – 14 (HSV)

Gezang 13B: 1 D’Almachtige is mijn Herder en Geleide

Preek

Psalm 149: 3, 4, 5

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst & collecte-moment

Elb 279 Wij blijven geloven

Zegen

Liturgie 21 juli Biesboschkerk 18u

Liturgie D.V. zondagavond met ds. N.J. Dekker uit Almkerk dit is een gezamenlijkedienst met de Gereformeerde Kerk.
Tekst: Filippenzen 1: 23
N.a.v. de tekst gaat het over iets wat in godsdienstig leven een grote plaats in neemt: dood en leven.
Daarin openbaart zich de laatste ernst van ons leven. Vergeleken daarbij zinkt al het andere ’t niet.
We komen allen oog in oog te staan met de dood, de laatste en grootste vijand van ons allen.
Kennen wij de omgang met God in Christus, de overwinnaar van de dood, zodat de dood geen angst meer aanjaagt, maar er een diep verlangen is oom bij Christus te zijn.

Intochtslied: Ps. 135: 1, 4
Stilgebed
Bemoediging en Groet
Gez. 476: 1, 5
Gebed bij de opening van Het Woord
Schriftlezing: Filippenzen 1: 12 – 26 HSV
Gez. 452: 1, 2, 3 Verlosser vriend, o hoop….
Verkondiging
Gez. 459: 1, 2, 3, 8 Door de nacht van strijd…
Geloofsbelijdenis
Elb 351 Machtig God…
Dank en voorbeden
Ps. 73: 9, 10
Zegen
Gez. 456: 3
Orgelspel
Inzameling van de gaven bij de uitgang

Liturgie 14 juli Maranathakerk 18u

In deze avonddienst hoopt ds. G.R.G. van der Neut voor te gaan in een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk. Een ouderendienst, geschikt voor alle leeftijden, maar met extra aandacht in de preek voor de belevingswereld van ouderen. En met liederen en psalmen die veelal bij ouderen geliefd en dierbaar zijn: liederen van Johannes de Heer en psalmen die bekend zijn in de oude berijming. Het thema van de dienst is 𝘮𝘢𝘨 𝘦𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘴, 𝘩𝘦𝘵 𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯? Mogen wij zeker weten dat wij gered zijn, een kind van God zijn en bij God zullen zijn na ons heengaan? Of moeten wij het houden bij een voorzichtig hopen? Bij deze vraag, die uzelf kan bezighouden of kan opkomen in gesprekken met dorpsgenoten of familieleden, staan we stil in de preek. We zullen onder andere de Joh. de Heer liederen ‘Volle verzeek’ring’ en ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ zingen.

Ook wie normaliter niet meer in de kerkdienst komt wegens ouderdom of gezondheidsredenen, wordt uitgenodigd niet te schromen om een beroep te doen op de kerkauto: onze vrijwilligers staan voor u klaar! Deze dienst zal een mooie gelegenheid zijn om weer eens te genieten van fijne samenzang van vertrouwde, prachtige liederen en psalmen, tot eer van onze Heer!

Zingen: Psalm 108: 1, 2 (oude berijming)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 326 / Joh. de Heer 33 Daar ruist langs de wolken
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 5 – 13 (NBV21)
Zingen: Psalm 43: 3, 4 (oude berijming)
Preek: Mag een mens, het zeker weten?
Zingen: 2 liederen: Joh. de Heer 197 / Opwekking 220 Volle verzeek’ring
Zingen: Hemelhoog 467  / Joh. de Heer 523 Veilig in Jezus’ armen
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 726 / Joh. de Heer 140 Ik zie een poort wijd open staan
Dankgebed en  voorbeden, stil gebed, onze Vader
Collecte-moment
Zingen: Elb 413 Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen

Liturgie 14 juli Biesboschkerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. F.W. van IJsseldijk uit Tiel.

Psalm 25: 2

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 25: 6 en 7

Wetslezing: Galaten 5: 13-26 (uit: HSV).

Elb 302: 1, 2, 3 en 4

Gebed bij de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen, voor zij naar de kindernevendienst gaan (1 Kon. 3: 5-28).

Schriftlezing: Lukas 10: 21-37 (uit: HSV).

Elb 308: 1, 2 en 3

Prediking.

Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 n

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Inzameling van de gaven onder orgelspel.

Gezang 442: 1, 3 en 4

Heenzending en Zegen.

Antwoord op de Zegen: Gezang 456: 3

Liturgie 7 juli Biesboschkerk 18u

Liturgie voor D.V. zondagavond met ds . P. Vis dit is een gezamelijkedienst met de Gereformeerde Kerk.

Psalm 25: 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 25: 7

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 7: 13 – 20 (HSV)

Gezang 252: 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’

Preek

Gezang 326: 1 en 2 ‘Een rijke schat van wijsheid’

Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen, staande)

Elb. 356: 1 ‘Van U wil ik zingen’

Dank- en voorbeden

Aandacht voor de collecte

Gezang 388: 1, 4, 9 en 10 ‘De avond komt’

Heenzending en zegen, besloten met Gezang 456: 3

Liturgie 7 juli Dorpskerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Orgelspel.
Mededelingen
Psalm 33 : 7 en 8
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Elb. 357 : 1, 3 en 4
Gebodslezing.
Gezang 436 : 1, 6 en 7
Gebed.
Kinderen naar KND/met kaars lantaarntje aansteken.
Schriftlezing: Handelingen 17 : 16 – 34 HSV
Psalm 86 : 3 en 4
Verkondiging.
Gezang 86 : 1, 4, 5, 8 en 9
Gebed.
Aanbeveling (digitale) collecte.
Elb. 343 : 1, 2, 3 en 4
Zegen.
Gezang 456 : 3

Liturgie 30 juni Biesboschkerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. G.R.G. van der Neut in deze dienst hopen Mirthe Heijstek, Boaz Pruissen, Melody Pruissen en Rachel van Rijswijk de Heilige Doop te ontvangen.

Zingen: Psalm 84: 1, 2 (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 116: 1, 3, 8

Gods wijsheid voor ons leven: Kol. 3: 12 – 17 (NBV21)

Zingen: OTH (2015) 497 God kent jou, vanaf het begin

Zingen: “Doop”, van Sela (de kinderen die gedoopt worden, worden binnengebracht)

Bediening van de Heilige doop

Zingen: Opwekking Kids 185: 1 De Here zegent jou (2 x, staande)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment, en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 84 (NBV21)

Zingen: Wat hou ik van Uw huis, Psalmen voor nu 84

Preek

Zingen: “Ik zal er zijn”, van Sela

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Gezang 118 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (staande)

Zegen; beantwoord met een gesproken amen

Liturgie 30 juni Dorpskerk 18u

Liturgie voor D.V. zondagavond met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Gezang 415 vs. 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 100 vs. 1 en 2
Gebed bij de opening van de H. Schrift
Schriftlezing: – Marcus 5 vs. 21-43 (uit: NBV)
Gezang 86 vs. 1, 3, 6 en 8
Uitleg en verkondiging
Gezang 7 vs. 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Elb 341 Heer, God, U loven wij
Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Collecten
Gezang 434 vs. 1, 3 en 4
Heenzending en zegen met gezongen ‘amen’ gezang 456 vs. 3

Liturgie Biesboschkerk 23 juni 18u

Liturgie voor D.V. zondagavond dit is een jeugddienst met Marjan Oostrum. Muzikale begeleiding door Band Kingdom. Thema: Debora
Lied voor de dienst: band
Welkomstwoord
Intochtslied: Met open armen- Schrijvers voor Gerechtigheid
Stilgebed
Aanvangswoord en groet
Samenzang: Familie- Opwekking 767
Gebed om opening van het woord
Samenzang: Mighty to save-Michael W. Smith
Schriftlezing: Richteren 4: 1-9 en Romeinen 15:7
Overdenking: Debora
Samenzang: Raise a Halleluja-Bethel music
Geloofsbelijdenis: Wij geloven-Opwekking 747
Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Samenzang: What a beautfull name-Hillsong Worship
Zegen
Lied na de dienst: Holy water – We the Kingdom

Liturgie 23 juni Dorpskerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 89: 1 en 6. “Ik zal zo lang ik leef”

Votum en Groet.

Psalm 89: 7. “Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt”

Verootmoediging en genadeverkondiging

Gezang 449: 3 en 4. “Heer waar dan heen”

Tien geboden.

Psalm 119: 37 “Hoe lief heb ik uw wet”

Gebed.

Kinderen naar de Nevendienst

Lezing: Lukas 17: 11 – 19.

Gezang 442: 1, 3 en 4. “Jezus ga ons voor”

Prediking.

Gezang 434: 1, 2, 4 en 5 “Lof zij de Heer, de almachtige koning”

Dienst der gebeden.

Collecte

Elb 186A 1 en 3. “Leid mij Heiland o machtig”

Zegen.