Dorpskerk liturgie 1e Pinksterdag 17.45u

D.V. Eerste Pinksterdag is in de avonddienst de prediking uit de algemene brief van de apostel Judas.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal liederen over Pinksteren. (klik hier voor tekst)
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. A. Langeweg uit Haaften.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang
Psalm 67: 2

Votum & Groet
Psalm 108: 1

Apostolicum
Psalm 119: 3 en 67

Gebed om de verlichting met Gods Geest

Heilige Schriften open
Judas
Tekstlezing Judas 20

Ter inleiding op de verkondiging
Gebed des Heeren: 9 en 10

Prediking
Psalm 25: 2, 6 en 7

Dankgebed
Psalm 17: 3

Zegen

Dorpskerk liturgie 1e Pinksterdag 10u

D.V. Eerste Pinksterdag hebben we als gemeente in de morgendienst een belijdenisdienst. Het is een zegen dat acht gemeenteleden zich geroepen weet om in ons midden het ja-woord te geven aan God en Zijn gemeente.
Voorganger is onze pastorale werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Psalm 118: 12, 14
Psalm  119: 3
Schriftlezing:  Handelingen 2: 1-21
Tekstlezing  Handelingen 2: 21
Psalm 111: 1, 3, 5
Psalm 86: 6
Psalm 17: 3 (zingen nieuwe lidmaten)
Psalm 17: 4
Psalm 68 : 10

Klik hier voor gehele liturgie Belijdenisdienst

Boekenmarkt 2023

Zaterdag 13 mei wordt er weer een boekenmarkt georganiseerd in De Bron!

Inleveren van verkoopbare boeken kan op: 

Zaterdag 25 maart 

Zaterdag 1, 15 en 22 april 

Zaterdag 6 mei 

Tussen 9:30 en 14:00 uur 

Locatie inleveren: Werkensedijk 27 in Werkendam

Zendings/evangelisatieproject Volos

Van 2 t/m 11 juni hopen wij (Judith van Ekris, Pauline van de Poel, Marja Koman, Irma Weeda en ik) samen met enkele gemeenteleden van de Hervormde kerk uit Veen naar Volos, een stad in Midden Griekeland, af te reizen om Gods woord te verspreiden onder de plaatselijke bewoners in Griekenland. Het wordt als project gedragen door de zendingscommissie van onze wijkgemeente en tevens ondersteund door de diaconie van de Hervormde Gemeente in Veen.

Grieken zijn uit traditie Orthodox. Waarbij de meesten nooit uit een bijbel hebben gelezen, aangezien deze alleen in het ‘oud Grieks’ beschikbaar is. Dit is een taal welke nog maar weinig mensen spreken. Bovendien is de priester degene die je uitleg geeft over God in de dienst, dus zelf hoef je je daar niet mee bezig te houden.

Om de Grieken kennis van de Bijbel te geven is de Griekse Evangelische kerk in Volos 2 jaar geleden in samenwerking met de Grieks Orthodoxe bisschop van de provincie Magnisia, waarvan Volos de hoofdstad is, een project gestart om het nieuwe testament aan alle Grieken in de regio thuis te bezorgen. Het doel van onze reis is om te evangeliseren door middel van het verspreiden van de bijbel in de vorm van het nieuwe testament. Tevens zit er in het pakketje een dvd over het leven van Jezus. De kleine protestantse gemeente van Volos gaat zondag in, zondag uit op pad met een aantal leden van de gemeente om in het hele gebied de pakketjes uit te delen. Inmiddels hebben ze er een kleine 20.000 verspreid in zo’n anderhalf jaar. Een prestatie! Er zijn er nu nog een 40.000 te gaan! Ze kunnen dus wel wat hulp gebruiken.

Het mooie aan dit project is dat het evangelie door middel van het nieuwe testament wordt verspreid. Hierin staan natuurlijk de 4 evangeliën, maar ook de verkondiging van het evangelie door de apostel Paulus aan de inwoners van Griekenland. Het eerste land in ons werelddeel Europa waar de blijde boodschap binnenkwam.

Ons streven is om een groot gedeelte van de bijbels die wij tijdens onze reis uitdelen middels giften vanuit de gemeente te bekostigen. De kosten voor één pakketje bedragen € 4. Middels diverse acties hopen wij dit bij elkaar te kunnen brengen.

Op zondag 26 maart willen wij een inzamelingsactie voor het project organiseren. Voor de dienst zal een filmpje van het project worden getoond waarin de doelstelling nader wordt uitgelegd. Na de dienst is er koffie met een stuk zelfgebakken taart door gemeenteleden. Waarbij wij hopen dat een ieder een bijdrage voor het project wil geven. Er staat een melkbus waar de giften in worden verzameld.

Voor de geïnteresseerden zijn de deze zondag diverse flyers en filmpjes met meer informatie beschikbaar.

Wie alvast iets wil bijdragen aan het project kan gebruik maken van het bankrekeningnummer van Zendingscommissie Hervormde Gemeente Werkendam NL39 RABO 0368 7573 66 onder vermelding van JudithgoesGreece/Bijbelproject.

Matthijs Weeda

Artios Bijbelschool, we gaan verder.

Een tweede serie Bijbelstudies over de gelijkenissen. Deze keer uit Lukas. Opnieuw 5 avonden. Doe je weer mee? Of, heb je de eerste serie gemist en wil je nu mee gaan doen? Wees welkom!

Gelijkenissen lijken misschien verhalen uit het dagelijks leven die de Here Jezus gebruikte om zijn boodschap begrijpelijker te maken. Maar zelfs Jezus’ discipelen vroegen Hem om uitleg (Mattheüs 13 vers 36). Blijkbaar begrepen zij ook niet zomaar wat Hij bedoelde. Dus waarschijnlijk zit er meer diepgang in de gelijkenissen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alle reden om Age Romkes weer te verwelkomen, die ons op de Artios-werkwijze van ‘ontdekkend Bijbellezen’ deze keer mee gaat nemen in de teksten bij Lukas.

Wanneer? Op 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei 2023 DV.

NB 26 april valt vlak voor Koningsdag. We kunnen daarvoor, indien gewenst,  een andere datum kiezen.

Waar? In de bovenzaal van de Bron, Kerkstraat 3, Werkendam

Voor wie? Allen die zich willen verdiepen in ontdekkend Bijbellezen.

Kosten? 50 euro, te voldoen op de eerste cursusavond

Geef je snel op want er is een beperkt aantal plaatsen.

Bij: Els de Jong, tel. 0625210570,  of per mail wimenelsdejong@solcon.nl of Judith van Ekris, tel. 0653385534 of jumbojuf54@gmail.com

Biesboschkerk liturgie 1e Kerstdag 9.45u

D.V. 1e Kerstdag ’s morgens lezen we het Kerstevangelie uit: Lukas 2.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Kerstliederen. (klik hier voor tekst)
Na de zegen zingen we staande Het Ere zij God.
In deze eredienst gaat voor pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5 (voorzang)

Psalm 89: 3 en 7

Psalm 40: 4

Psalm 98: 1 en 2

Lofzang van Maria: 1 en 3

Psalm 95: 3 en 4

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20

ZINGEN VOOR DE DIENST
1. Heft aan, heft aan een luiden zang,
Dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
Op dezen dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!

2. Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal, ziedaar Zijn woning!

3. Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren!
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
—————————————-
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. O, werd mijn hart door U verkoren!
Gij weet, hoe U mijn ziel bemint
en in uw liefde als verloren
bij U een veil’ge schuilplaats vindt.
Dan werd mij heerlijkheid gegeven,
dan kwam een eind aan mijne smart.
Wil, Jezus, om met mij te leven,
geboren worden in mijn hart!

3. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
—————————————
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
————————————–
ZINGEN NA DE DIENST (staande)
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen

Annulering ouderenmiddag

Gezien de nieuwe coronamaatregelen, kan tot onze spijt, de ouderenmiddag van dinsdag 16 november niet doorgaan!

Het ouderencomité

Zitplaatsen Dorpskerk

Het college van kerkrentmeesters heeft naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen het onderwerp ‘zitplaatsen in de Dorpskerk’ nogmaals geagendeerd:  

In de Dorpskerk is er in de kerkzaal ruimte gemaakt voor twee rolstoel en/of scootmobiel plaatsen ( inclusief een blauwe begeleiderstoel ).
Deze plaatsen zijn achterin de kerkzaal links en rechts van het middenpad gesitueerd en gemarkeerd met een sticker op de vloer.
Ook zijn er voor kerkgangers met ernstige rugklachten etc. enige blauwe stoelen geplaatst.
Deze plaatsen zijn van voor naar achter links en rechts van het middenpad geplaatst.
Als u gebruik wilt maken van bovenstaande plaats of stoel dient u voor aanvang van de kerkdienst met de koster e.e.a. te overleggen.
Hij zal u dan een plaats toewijzen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen vaste gereserveerde zitplaatsen, dus misschien zal u wel eens op een andere blauwe stoel plaats moeten nemen dan uw voorkeur. Er wordt zoveel mogelijk met een ieder rekening gehouden maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

We rekenen op uw begrip!

Verantwoording Collecten / Giften (wk-48)

DIACONIE

Zondag  8 november  
via  Givt : € 684,00   
Collecten in de kerk : € 369,90       

Zondag, 15 november
via  Givt : € 667,08  
Collecten in de kerk : €  651,30

Giften
Via diaken M.D. Groeneveld een gift van € 25,00
Gift van € 20,00 ontvangen voor de Voedselbank.

KERKRENTMEESTERS

Zondag 8 en 15 november collecteren via Givt
instandhouding erediensten : € 908,33
onderhoud gebouwen : € 921,08

Bankstortingen 6 tot 19 november
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen : € 1.235,00
nagiften dankstondcollecte : € 715,00

Zondag 8 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 328,45
onderhoud gebouwen : € 243,15
nagiften dankstondcollecte : € 475,00

Zondag 15 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 251,95
onderhoud gebouwen : € 212,10
avondmaalscollecte : € 330,10
nagift vijfjescollecte : € 5,00
nagift dankstondcollecte : € 20,00

Giften
Via de heer F. Plaisier : € 10,00
In brievenbus Dorpskerk : € 40,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via de heer. C.J. van Eekelen : € 25,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via mevrouw M. Groeneveld : € 25,00
Via ds. Lam : € 20,00; € 30,00 en € 10,00
De verjaardagbussen hebben in de afgelopen periode voor beide wijken in totaal het mooie bedrag opgebracht van € 4.008,49

Wijknieuws wk-26

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn