VakantieBijbelClub

‘Tel maar mee!’ Dát is het thema voor de VakantieBijbelClub (VBC) tijdens de herfstvakantie.

Ieder jaar wordt de VBC georganiseerd. Alle basisschoolkinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom in ‘De Bron’! We hopen de VBC op de volgende dagen te houden:

– Dinsdag 17 oktober van 9.45 uur tot circa 12.15 uur.
– Woensdag 18 oktober van 9.45 uur tot circa 12.15 uur.
– Donderdag 19 oktober van 15.15 uur tot circa 19.45 uur.

Donderdagavond is de afsluitavond in de Biesboschkerk (Richter 91). Ouders, opa’s en oma’s en verdere belangstellenden van harte welkom! Aanvang 19.00 uur en het duurt tot circa 19.45 uur. Tijdens deze dienst zal er een collecte worden gehouden voor de GZB.

Om de VBC te organiseren hebben we medewerkers nodig. Vind u/jij het leuk om te helpen? Dan horen we dat graag! Waar hebben wij mensen voor nodig?:
– Muzikanten.
– Verteller voor het Bijbelverhaal op woensdagmorgen.
– Hulp op de dagen zelf bij de spelletjes en het knutselen.
– We zoeken mensen die pannenkoeken voor ons willen bakken.

We zien uw/jouw hulp graag tegemoet. Graag voorkeur voor dag en bijdrage doorgeven via WhatsApp of e-mail. Hartelijke groet namens de stuurgroep,

Ellen Hoeflak
e-mail: ellenhoeflak@kpnmail.nl
mobiel: 06 24 49 18 28

Dorpskerk liturgie 1e Pinksterdag 17.45u

D.V. Eerste Pinksterdag is in de avonddienst de prediking uit de algemene brief van de apostel Judas.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal liederen over Pinksteren. (klik hier voor tekst)
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. A. Langeweg uit Haaften.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang
Psalm 67: 2

Votum & Groet
Psalm 108: 1

Apostolicum
Psalm 119: 3 en 67

Gebed om de verlichting met Gods Geest

Heilige Schriften open
Judas
Tekstlezing Judas 20

Ter inleiding op de verkondiging
Gebed des Heeren: 9 en 10

Prediking
Psalm 25: 2, 6 en 7

Dankgebed
Psalm 17: 3

Zegen

Dorpskerk liturgie 1e Pinksterdag 10u

D.V. Eerste Pinksterdag hebben we als gemeente in de morgendienst een belijdenisdienst. Het is een zegen dat acht gemeenteleden zich geroepen weet om in ons midden het ja-woord te geven aan God en Zijn gemeente.
Voorganger is onze pastorale werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Psalm 118: 12, 14
Psalm  119: 3
Schriftlezing:  Handelingen 2: 1-21
Tekstlezing  Handelingen 2: 21
Psalm 111: 1, 3, 5
Psalm 86: 6
Psalm 17: 3 (zingen nieuwe lidmaten)
Psalm 17: 4
Psalm 68 : 10

Klik hier voor gehele liturgie Belijdenisdienst

Artios Bijbelschool, we gaan verder.

Een tweede serie Bijbelstudies over de gelijkenissen. Deze keer uit Lukas. Opnieuw 5 avonden. Doe je weer mee? Of, heb je de eerste serie gemist en wil je nu mee gaan doen? Wees welkom!

Gelijkenissen lijken misschien verhalen uit het dagelijks leven die de Here Jezus gebruikte om zijn boodschap begrijpelijker te maken. Maar zelfs Jezus’ discipelen vroegen Hem om uitleg (Mattheüs 13 vers 36). Blijkbaar begrepen zij ook niet zomaar wat Hij bedoelde. Dus waarschijnlijk zit er meer diepgang in de gelijkenissen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alle reden om Age Romkes weer te verwelkomen, die ons op de Artios-werkwijze van ‘ontdekkend Bijbellezen’ deze keer mee gaat nemen in de teksten bij Lukas.

Wanneer? Op 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei 2023 DV.

NB 26 april valt vlak voor Koningsdag. We kunnen daarvoor, indien gewenst,  een andere datum kiezen.

Waar? In de bovenzaal van de Bron, Kerkstraat 3, Werkendam

Voor wie? Allen die zich willen verdiepen in ontdekkend Bijbellezen.

Kosten? 50 euro, te voldoen op de eerste cursusavond

Geef je snel op want er is een beperkt aantal plaatsen.

Bij: Els de Jong, tel. 0625210570,  of per mail wimenelsdejong@solcon.nl of Judith van Ekris, tel. 0653385534 of jumbojuf54@gmail.com

Biesboschkerk liturgie 1e Kerstdag 9.45u

D.V. 1e Kerstdag ’s morgens lezen we het Kerstevangelie uit: Lukas 2.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Kerstliederen. (klik hier voor tekst)
Na de zegen zingen we staande Het Ere zij God.
In deze eredienst gaat voor pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5 (voorzang)

Psalm 89: 3 en 7

Psalm 40: 4

Psalm 98: 1 en 2

Lofzang van Maria: 1 en 3

Psalm 95: 3 en 4

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20

ZINGEN VOOR DE DIENST
1. Heft aan, heft aan een luiden zang,
Dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
Op dezen dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!

2. Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal, ziedaar Zijn woning!

3. Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren!
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
—————————————-
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. O, werd mijn hart door U verkoren!
Gij weet, hoe U mijn ziel bemint
en in uw liefde als verloren
bij U een veil’ge schuilplaats vindt.
Dan werd mij heerlijkheid gegeven,
dan kwam een eind aan mijne smart.
Wil, Jezus, om met mij te leven,
geboren worden in mijn hart!

3. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
—————————————
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
————————————–
ZINGEN NA DE DIENST (staande)
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen

Annulering ouderenmiddag

Gezien de nieuwe coronamaatregelen, kan tot onze spijt, de ouderenmiddag van dinsdag 16 november niet doorgaan!

Het ouderencomité

Zitplaatsen Dorpskerk

Het college van kerkrentmeesters heeft naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen het onderwerp ‘zitplaatsen in de Dorpskerk’ nogmaals geagendeerd:  

In de Dorpskerk is er in de kerkzaal ruimte gemaakt voor twee rolstoel en/of scootmobiel plaatsen ( inclusief een blauwe begeleiderstoel ).
Deze plaatsen zijn achterin de kerkzaal links en rechts van het middenpad gesitueerd en gemarkeerd met een sticker op de vloer.
Ook zijn er voor kerkgangers met ernstige rugklachten etc. enige blauwe stoelen geplaatst.
Deze plaatsen zijn van voor naar achter links en rechts van het middenpad geplaatst.
Als u gebruik wilt maken van bovenstaande plaats of stoel dient u voor aanvang van de kerkdienst met de koster e.e.a. te overleggen.
Hij zal u dan een plaats toewijzen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen vaste gereserveerde zitplaatsen, dus misschien zal u wel eens op een andere blauwe stoel plaats moeten nemen dan uw voorkeur. Er wordt zoveel mogelijk met een ieder rekening gehouden maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

We rekenen op uw begrip!

Verantwoording Collecten / Giften (wk-48)

DIACONIE

Zondag  8 november  
via  Givt : € 684,00   
Collecten in de kerk : € 369,90       

Zondag, 15 november
via  Givt : € 667,08  
Collecten in de kerk : €  651,30

Giften
Via diaken M.D. Groeneveld een gift van € 25,00
Gift van € 20,00 ontvangen voor de Voedselbank.

KERKRENTMEESTERS

Zondag 8 en 15 november collecteren via Givt
instandhouding erediensten : € 908,33
onderhoud gebouwen : € 921,08

Bankstortingen 6 tot 19 november
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen : € 1.235,00
nagiften dankstondcollecte : € 715,00

Zondag 8 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 328,45
onderhoud gebouwen : € 243,15
nagiften dankstondcollecte : € 475,00

Zondag 15 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 251,95
onderhoud gebouwen : € 212,10
avondmaalscollecte : € 330,10
nagift vijfjescollecte : € 5,00
nagift dankstondcollecte : € 20,00

Giften
Via de heer F. Plaisier : € 10,00
In brievenbus Dorpskerk : € 40,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via de heer. C.J. van Eekelen : € 25,00 t.g.v. dankstondcollecte
Via mevrouw M. Groeneveld : € 25,00
Via ds. Lam : € 20,00; € 30,00 en € 10,00
De verjaardagbussen hebben in de afgelopen periode voor beide wijken in totaal het mooie bedrag opgebracht van € 4.008,49

Wijknieuws wk-26

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn

Wijknieuws wk-26

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn