Verantwoording collectes / giften (wk-16)


COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 2 april 2023
via  Givt: €  34,00
Collecten in de kerk: €  914,13                     

Donderdag, 6 april 2023
via  Givt   (wijk 1) : €  111,25
Collecten in de kerk (wijk 1) : €  419,55

Vrijdag, 7 april 2023
via  Givt    (wijk 2) :  €   80,00
Collecten in de kerk (wijk 2) :  €  287,85

Zondag 9 april 2023
via  Givt:  €  355,00
Collecten in de kerk:  €  963,65

Gift

Via ds. M.A. van den Berg een gift van € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 2 april, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via Givt)

instandhouding eredienst: €  765,25

onderhoud gebouwen: €  687,25

Zondag 2 april, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag (collecteren via bankstortingen)

instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €  391,00

Zondag 2 april (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  809.47

onderhoud gebouwen: €  824,29

Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  315,25

onderhoud gebouwen: €  314,15

Zondag 9 april Eerste Paasdag (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  898,90

onderhoud gebouwen: €  890,43

Maandag 10 april Tweede Paasdag (collectezakken tijdens de diensten)

instandhouding eredienst: €  189,90

onderhoud gebouwen: €  181,75

Giften

Via ds. Van den Berg € 70,- instandhouding eredienst en € 20,- onderhoud gebouwen.

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen.

Dorpskerk liturgie 16 april 18u

D.V. zondag 16 april is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit: Psalm 42 en 43
Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 84: 1 en 6 (voorzang)

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht ja tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen

Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen

Zingen: Psalm 42: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42: 3

Gebed

Schriftlezing: Psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 4 en 5

Preek

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

Dankgebed 

Zingen: Psalm 43: 5

Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede

De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Amen  

Biesboschkerk liturgie 16 april 10u

D.V. zondag 16 april is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het evangelie van Markus.
Ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 150 : 1
Votum en groet
Psalm 16 : 3 en 6
Wet des Heeren
Psalm 119 : 22
Gebed
Schriftlezing: Markus 16 : 9 – 20
Psalm 30 : 1 en 8
Prediking, tekst:  Markus 16 : 14 en 15
Psalm 47 : 1 en 4
Dankgebed en voorbede
Psalm 150 : 3
Zegen

Biesboschkerk liturgie 19 juni 18.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. In de avonddienst die in het teken staat van dankzegging is de tekst uit Handelingen 7 : 55. “Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  27 : 1a, 2b en 3
PSALM  27 : 4 en 7
PSALM  86 : 6
PSALM   9 : 2, 4, 9 en 18
PSALM  17 : 8
PSALM  73 : 12 en 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 8 : 6 – 11
N.T.:  Handelingen 7 : 51 – 60
Tekst: Handelingen 7 : 55

AANVANGSTEKST: Johannes 1 : 14b,c
“Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”

Dorpskerk liturgie 19 juni 10.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. Bij de viering van het Heilig Avondmaal in de tekst uit Handelingen 7 : 34. “Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    3 : 2
PSALM    3 : 3 en 4
PSALM   28 : 5
PSALM  130 : 1, 2 en 4
PSALM   34 : 2
PSALM   34 : 4 en 11
PSALM  116 : 1 etc.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 3 : 6 – 10
N.T.:  Handelingen 7 : 30 – 34
Tekst: Handelingen 7 : 34m

AANVANGSTEKST: Psalm 40 : 18
“Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder.”

Biesboschkerk liturgie 8 mei 18.00u

D.V. zondagavond 8 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Dat begint met Zondag 45, waarin enkele algemene maar daarom niet minder diepgaande dingen over het gebed worden gezegd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   65 : 1 en 2
PSALM   65 : 3 en 4
AVONDZANG  : 7
PSALM  146 : 2, 3 en 4
PSALM  105 : 3
PSALM   66 : 9, 10 en 6b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 11 – 14
N.T.:  Mattheüs 8 : 5 – 13
Tekst: Heid. Cat. Zondag 45

AANVANGSTEKST: Filippenzen 4 : 6
“Laat al uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

Dorpskerk liturgie 8 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 8 mei is in de eredienst de prediking uit: Kolossenzen 3: 1-4

Voorganger in de eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 145: 1

Votum en groetk

Zingen: Psalm 145: 2

Wet

Zingen: Psalm 119: 83   

Schriftlezing: Kolossenzen  2: 20 – 3: 17

Gebed

Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3

Tekst voor de preek: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: Psalm 25: 6

Dankzegging

Zingen: Psalm 89: 3 en 8