CvK: financiële stand 2023

Op de gemeenteavond van 18 januari 2023 is door het College van Kerkrentmeesters tekst en uitleg gegeven over de financiële situatie van onze gemeente. Door de aanwezigen is gevraagd om met wat meer regelmaat de stand van zaken te delen met de gemeente.

Wat betreft de inkomsten over 2023 kan op basis van de afgelopen 5 maanden een redelijk goed beeld geschetst worden: er is voor € 326.500,00 aan toezeggingen gedaan voor de vrijwillige bijdrage 2023 en dat is ruim € 49.000,00 hoger dan de toezegging van 2022. Van de toezegging 2023 is al € 228.848,00 ontvangen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de collectes voor instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen 10% hoger over dezelfde periode januari – mei. En er is een legaat ontvangen van € 51.000,00, waarvan een groot deel als bestemming is gelabeld ten gunste van ‘het orgel’. Iets waar niemand zich toe verplicht hoeft te voelen, maar wel een prachtig gebaar is om ook op deze wijze aan de kerk te denken. Indien u overweegt om ook een schenking aan de kerk te doen in de vorm van een legaat, dan zouden we daar heel dankbaar voor zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen.

Tegenover de gestegen inkomsten hebben we echter ook te maken met hogere uitgaven. Met name de energietarieven waar we in 2023 aan vast zitten zijn hoger dan de cijfers van de begroting.

Al met al hebben we goede hoop dat we aan kunnen tonen aan het CCBB dat we financieel gezond draaien in 2023. Iedereen die hieraan zijn bijdrage heeft geleverd willen we dan ook hartelijk dank zeggen.