Herinnering VB-2021

Herinnering toezeggingen Vrijwillige Bijdrage lopende jaar 2021

De kerkrentmeesters houden elk najaar een controle op de lopende toezeggingen Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerkbalans). Aan de gemeenteleden die in januari 2021 een toezegging hebben gedaan maar een gedeelte hiervan nog niet hebben betaald, of nog helemaal geen Vrijwillige Bijdrage hebben kunnen overmaken, vragen wij vriendelijk om hier aandacht aan te besteden en alsnog uw toezegging 2021 over te maken op bankrekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente inz. Vrijwillige Bijdrage’. Ook nieuwe leden die in de loop van 2021 zijn toegetreden nodigen we uit om een Vrijwillige Bijdrage 2021 te schenken.

In de maand november 2021 zullen wij een herinneringsbrief sturen aan degenen van wie het toegezegde bedrag nog niet is ontvangen. In de maand december zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2022 gepland. In de weken van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 hopen we met deze actie van start te gaan. U wordt hierover nader geïnformeerd.