Actie Kerkbalans 2022 (4)

De actie Kerkbalans 2022 ligt al geruime tijd achter ons en eenieder die hieraan al heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.
Helaas is een deel van de afgegeven of per e-mail verstuurde toezeggingsbrieven niet ingevuld terugontvangen.
Het college van kerkrentmeesters wil binnenkort een herinneringsbrief of e-mail gaan sturen aan de leden van wie nog geen toezeggingsbrief is ontvangen.
Het college vraagt dan ook aan eenieder die nog geen toezeggingsbief heeft ingevuld en ingeleverd om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Indien u de toezeggingsbrief kwijt bent kunt u een e-mail sturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje schrijven en dat in de brievenbus bij de Dorpskerk doen of opsturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.
Dan zullen we ervoor zorgen dat u alsnog een toezeggingsbrief krijgt.
Maar ook zonder toezegging kunt u de vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 t.n.v. ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage’.
Met uw bijdrage kunnen we de negatieve balans hopelijk laten omslaan naar een positief resultaat!
Bij voorbaat dank!